Vänsterpartiet Söderköping

Arkiv

Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Sortera inlägg

Eftertankens kranka blekhet … Blogg från Björn Grip

Tuula Ravander är en klok och sympatisk politisk företrädare för socialdemokraterna. Häromdagen blev hon intervjuad om sin tidigare roll som socialnämndens ordförande. Särskilt lyftes frågan om de så kallade hälsoscheman som är på väg att införas av ledningen för hemtjänstpersonalen i kommunen.

– Vi skulle aldrig ha kallat det för hälsosamma scheman, säger hon i tidningsartikeln. Det handlar ju om effektiviseringar i syfte att spara pengar.

Ibland blir det fel, och det är bra att man kan erkänna det. Tuula säger också i artikeln att man som politiker inte kan gå in och lägga sig i sådant som schemaläggning.  Det är emellertid bara delvis sant.

Vänsterpartiet lämnade för ett år sedan en motion om Hälsosamma scheman som behandlades på fullmäktige i våras. I motionen beskrevs en modell som använts på andra håll, den så kallade tre-tre-modellen, och som  i korthet innebär att man arbetar tre dagar och sedan har ledigt tre dagar. Detta för att få tillräckligt med tid för återhämtning.  Modellen innebär också en veckoarbetstid på 32 timmar, det vill säga en ordentlig arbetstidsförkortning. Motionen bifölls i fullmäktige.

Döm därför om vi inledningsvis blev förvånade när införandet av hälsosamma scheman väckte kraftiga protester. Vi trodde ju att det var vår motion som nu skulle förverkligas. Det  visade sig nu inte alls vara fallet, tvärtom har det nya schemaförslaget från hemtjänstledningen inneburit ytterligare nattpass och krav på större flexibilitet. Det vill säga ett förslag som precis som Tuula säger syftar till effektiviseringar och besparingar.

Det är svårt och en politisk konst att föra en konstruktiv dialog med chefer och ledande tjänstemän. Det är inte rimligt att gå in och detaljstyra verksamhet. Då kan en organisation bli begränsad och det blir brist på initiativ. Det professionella ledarskapet måste ha ett utrymme att utforma hur saker och ting ska genomföras. Däremot behöver politiska beslut leda till tydliga direktiv som inte kan missförstås.

Här fanns det en motion som var tydlig i sina krav på arbetstidsförkortning och dessutom innehöll exemplifieringar kring upplägget. Ett upplägg som visat sig leda till mindre sjukskrivningar och nöjdare personal på andra arbetsplatser. När man som ordförande i en socialnämnd då ska få motionen implementerad har man ett starkt mandat i form av ett fullmäktigebeslut. Direktiven borde uppenbarligen varit tydligare. Och om det nu inte blev tydliga direktiv är det definitivt rimligt att markera när man blir uppmärksam på att intentionerna inte följts.

Nu har Tuula lämnat ordförandeskapet i socialnämnden och hon har erkänt sina tillkortakommanden. Vi får se på nästa veckas fullmäktigesammanträde vem det blir som tar över. Oavsett vem det blir hoppas jag att man tar tillbaka schemaförslaget som väckt ont blod och som riskerar att leda till fler avhopp av duktig och erfaren personal. Det finns som sagt dessutom en motion från vänsterpartiet om försöksverksamhet med kortare arbetstid som i full enighet har bifallits av fullmäktige. Den bör tas upp nu, intentionerna bör konkretiseras och förhandlas med facket. Jag är övertygad om att det skulle lösa upp mycket missnöje och därmed kunna underlätta möjligheterna att behålla personalen. Och kommunen skulle bli mera attraktiv som arbetsgivare.

Björn Grip, vänsterpartiet

Än slank dom hit, än slank dom dit .. Blogg från Björn Grip

Söderköpingsmoderaternas förändrade syn på vilken skatt medborgarna ska betala är höjden av opportunism. För någon månad sedan föreslog moderaterna en höjning av kommunalskatten med 1 krona från 21,18 kr till 22,18 kr per intjänad 100-lapp.  Detta gjorde man tillsammans med socialdemokrater och miljöpartisten Åsa Mägi, den dåvarande majoriteten i kommunfullmäktige.

Inför kommunstyrelsens sammanträde i morgon den 13/11, har moderaterna ändrat uppfattning och står nu bakom ett förslag som innebär oförändrad kommunalskatt och  tuffa besparingar inte minst inom socialförvaltningens verksamheter, det vill säga äldreomsorg, hemtjänst med mera. Detta gör man när man nu bytt sida, tillsammans med övriga borgerliga partier.

Man kan fundera över hur man på så kort tid kommit fram till så olika slutsatser. Det enkla svaret kan stavas makt. Visserligen markerade Norrköpings Tidningar, pålitligt högerorgan, väldigt tydligt och tog söderköpingsmoderaterna ordentligt i örat när man var med och la fram förslag om en höjning av skatten med en krona.

Men jag tror inte det var avgörande för att man ändrade sig. Nä, man svalde nog förtreten att bli beskylld för hållningslöshet inför den lockande möjligheten efter valet att få ordförandeposten i kommunstyrelsen och därmed makt och styråra i kommunen, nog så efterlängtat i de moderata leden. Kanske var det också så att ryggmärgsreflexen i det moderata partiet var kraftigare när förslaget om höjning av skatten presenterades tidigare i höstas. Men nog måste det betraktas som opålitligt att ena dan vara med och föreslå en kraftig skattehöjning för att några dar senare vara med på att föreslå oförändrad skatt.

Konskevenserna mellan de olika förslagen blir betydande. Framför allt innebär nu borgarnas gemensamma förslag tuffa besparingsbeting. Hur ska man klara av att skapa hälsosamma arbetsplatser inom hemtjänsten? Vad betyder en dålig arbetsmiljö för de äldre människor som har behov av hemtjänst? Naturligtvis blir det en ökad arbetsbelastning, stress och risk för ökade sjukskrivningar och därmed behov av ytterligare vikarier, vilket i sin tur innebär fler nya ansikten för de äldre.

Och hur blir det på samhällsbyggnadskontoret om åtta tjänster ska tas bort? När man nu äntligen har börjat få till stånd ett fungerande detaljplanearbete och att kunna lämna rimligt snabba besked i bygglovsärenden.  Nu lär risken för kaos bli överhängande igen. Inte bra för samarbetet med byggfirmor eller för den delen de människor som otåligt väntar på att få besked om bygglov.

Inom såväl samhällsbyggnads- som servicenämndens områden blir konsekvenserna också att man måste anlita konsulter för nödvändiga kortsiktiga insatser. Detta, visar erfarenheten, är lösningar som oftast långsiktigt innebär att kostnaderna stiger i onödan.

Socialdemokraterna står kvar vid en höjning av skatten med 1 krona. Det innebär att man med sitt förslag slipper göra neddragningar och man kommer också att kunna redovisa ett bättre ekonomiskt resultat. Det är dock tveksamt om man ska begära av medborgarna en så kraftig skattehöjning som dessutom inte sedan används fullt ut. En viktig princip brukar vara att varje generation ska betala för sin egen välfärd. Man bör således varken ta ut för lite skatt och låta framtida medborgare behöva betala för dagens behov, eller ta ut för mycket som inte sedan används.

För vänsterpartiets vidkommande kommer vi att föreslå en skattehöjning på 50 öre som används i verksamheterna fullt ut. Det innebär att vi lyckas undvika nedskärningar, vi kan också bland annat föreslå försök med kortare arbetstid för hemtjänstpersonalen, en reform där den införts, har visat sig minska sjukskrivningarna och därmed vara en god investering.

// Björn Grip  

Motion .. Gör Söderköping till en Fristadskommun

Gör Söderköping till en Fristadskommun

Hot, trakasserier och fysiskt våld gentemot journalister, författare och andra konstnärer blir allt vanligare i världen. För att motverka detta har ett antal städer, främst i Västeuropa, bildat ett internationellt nätverk, International Cities Of Refuge Network (ICORN). I dagligt tal pratar man i Sverige om Fristadsstäder.

Ett medlemskap skulle innebära att Söderköping skulle vara en fristad för författare och konstnärer som är utsatta för censur och/eller förföljelse på grund av sitt arbete. Under två år erbjuds personen ett stipendium, ett tryggt boende samt förutsättningar att fortsätta sitt arbete genom kontakt med nätverk inom stadens och länets kulturliv, nationellt och internationellt.

Fristadsarbetet innebär dels att erbjuda skydd för en individ, dels att vi bidrar till att säkra yttrandefriheten globalt. I Sverige är Statens kulturråd den myndighet som har ansvar för att driva fristadsfrågorna och som man lämpligen söker stöd hos för att såväl ansöka om medlemskap som erhålla support vid medlemskap. Det finns även projektbidrag att söka hos kulturrådet. Bidraget finns till för att fristadsfrågor ska få uppmärksamhet och för att fristadskonstnärer ska få möjlighet att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang.

I Östergötland är våra grannstäder Norrköping  och Linköping med i detta nätverk, och i Sverige finns ett drygt tjugotal kommuner som medlemmar. Även mindre kommuner som Sigtuna, Sandviken och Skellefteå finns med i nätverket.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vänsterpartiet,

Att Söderköping ansöker om medlemskap i ICORN.

För vänsterpartiet Söderköping,

Malin Östh                          Björn Grip                           Marja Bergström

Gruppledare

Interpellation … Vad händer med bion i Söderköping?

Interpellation ställd till ordföranden för SERN:

Vad händer med bion i Söderköping?

I Ramunderskolans aula driver Videvox Söderköpings Bio. Det har varit en uppskattad verksamhet, inte minst dagbion på måndagar. Det finns emellertid tecken på att det inte fungerar gnisselfritt. Den här hösten startade verksamheten mer än en månad senare än vanligt. Behoven av underhåll och upprustning är stora, enligt föreståndarna. Möjligheten att boka biljetter via internet fungerar inte. Kontakten med Videvox verkar inte vara optimal för att använda ett understatement.

Mina frågor till SERNs ordförande är följande:

  • Hur ser samarbete och avtal med Videvox ut? Finns det anledning att se över detta?
  • Vad är anledningen till att utlovad upprustning inte har blivit av?
  • Vilken inställning har kommunens ledning till bioverksamheten? Är det en kulturell verksamhet som det finns anledning att stödja?

 

Söderköping den 22 oktober 2018

Marja Bergström (v)

Interpellation ……… Tänker ni tillåta byggnation i Brunnsparken?

Interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande: Tänker ni tillåta byggnation i Brunnsparken?

Det finns ett stort engagemang bland befolkningen i Söderköping, inklusive politiskt förtroendevalda, när det gäller att förhindra bygget av sex stycken fyravåningshus, 13,5 meter höga i Brunnsparken.

En namninsamling gav 2679 påskrifter. Många debattartiklar och insändare har skrivits i ärendet. Ett välbesökt föredrag liksom en manifestation genomfördes av Medborgarinitiativet för Brunnsparkens bevarande. I denna organisation deltog för övrigt tongivande företrädare aktivt i den nu sittande majoriteten. De borgerliga partier – c, L, Kd – som tidigare utgjorde den större oppositionsgruppen, röstade i våras tillsammans med vänsterpartiet för att avslå den dåvarande majoritetens byggplaner, eller att åtminstone återremittera ärendet.

Så frågan är, vad händer nu när oppositionen ingår i en ny majoritet?

Argumenten mot att bygga i Brunnsparken är fortfarande desamma och lika starka – miljö, klimatförändringar och översvämningsrisker, kulturhistoria, strandskydd. Det blågröna stråket genom Brunnsparken är dessutom omistligt för Söderköpings attraktivitet som turiststad.

Naturskyddsföreningen har också markerat att man kommer att överklaga i högre instans om Mark- och miljödomstolen, mot förmodan, skulle avslå de överklaganden som lämnats in.

Detta är ytterligare ett argument att ge upp planerna på byggnation i parken. Tidsutsträckningen kommer att sträcka sig över en betydande tidsrymd. Hittills har inte Mark- och miljödomstolen på allvar tagit upp frågan, man har inte ens gjort sonderingar med berörda parter. Nu har man emellertid fått en förfrågan från Naturskyddsföreningen om att göra studiebesök på plats.

Så min fråga till berörd ordförande blir således:

  • Vad är den nya majoritetens uppfattning beträffande den gamla s-m-mp-majoritetens beslut om byggnation i Brunnsparken?

 

Söderköping, den 24 oktober 2018

 

Malin Östh (v)                    Björn Grip (v)                                           Marja Bergström (v)

Motion . Ställ krav på sysselsättning i offentliga upphandlingar

Ovanstående rubrik för den här motionen var också rubrik på en debattartikel av generaldirektörerna för upphandlingsverket respektive arbetsförmedlingen, Inger Stark respektive Mikael Sjöberg (DN 21/10). Debattörerna redovisar att flera EU-länder idag använder upphandling som ett arbetsmarknadsinstrument.

Artikeln är sedan en argumentation för att den offentliga sektorn ska ställa sysselsättningskrav när man gör upphandlingar. Detta är uppenbarligen möjligt enligt direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling, LOU-direktivet.

Det finns idag ett treårigt EU-projekt som leds av Upphandlingsmyndigheten och finansieras av Europeiska socialfonden. Samarbetspartners i detta projekt är Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Stockholms stad och Trafikverket. Det finns även transnationella partners involverade.

Enligt de nationella bestämmelserna om villkor för fullgörande av kontrakt får en upphandlande organisation, till exempel en kommun, ställa särskilda villkor på hur ett kontrakt ska fullgöras. Man har stor frihet att definiera föremålet för upphandlingen och ta såväl miljöhänsyn som sociala hänsyn, inklusive sysselsättningsambitioner.

I samband med att omläggningen av E22 i en ny sträckning runt Söderköping kommer det att bli många nya jobb, såväl infrastrukturprojekt som bostads- och servicebyggande. För att just markera sysselsättningens betydelse i sammanhanget borde det ställas krav på sysselsättning och arbeten när upphandlingarna görs.  Även Albogadalens byggnation borde vara attraktivt som ett projekt där sysselsättningskrav ställs när upphandlingar ska göras.

Vi föreslår:

  • att kommunstyrelsen uttalar som sin ambition att ställa krav på sysselsättning vid större offentliga upphandlingar;
  • att KS tar ställning till vilka investeringsprojekt som kan vara aktuella och återkommer till Kommunfullmäktige med en redovisning av detta inom ett år.
  • att KS hos Upphandlingsmyndigheten undersöker förutsättningarna att delta i EU-projekt liknande ”Sysselsättning genom offentlig upphandling”.

 

Söderköping den 22 oktober 2018,

Vänsterpartiet i Söderköping

Malin Östh                          Björn Grip                           Marja Bergström

1 2 3 75

Kommande evenemang

RSS Andra evenemang på orten

  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.