Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Planera för cykelvägar i kommunen

Tyvärr har förutsättningarna, i takt med ökande trafik på de allmänna vägarna, att tryggt och säkert kunna använda sig av cykeln, blivit allt sämre. Det är inte heller särskilt stort engagemang – varken från Vägverket eller från de flesta kommuner – som läggs ned för att medvetet planera för ett ändamålsenligt nät av cykelvägar.

Det tycker vi i vänsterpartiet att Söderköpings kommun, ska ändra på. Utöver det inledningsvis nämnda energieffektiva skälet finns det ytterligare anledningar till detta:

– Folkhälsoperspektivet; det finns få motionsformer som är så allsidiga som cykling;

– Trygghetsperspektivet; barnens möjligheter att ta sig till och från skola och fritidsaktiviteter kan bli enklare och säkrare

– Miljöperspektivet; cykelåkning ger inga koldioxidutsläpp eller andra för miljön skadliga  effekter;

– Turismperspektivet; cykelsemester är en semesterform med stor potential;

– Tids- och ekonomiperspektivet; vid korta avstånd är det ofta det snabbaste och billigaste sättet att ta sig fram.

Men som sagt – idag är det alldeles för farligt att använda cykeln. Därför krävs det en planering för uppbyggnad av ett nätverk av cykelvägar. I Söderköping finns det flera behov, vilket delvis kommit till uttryck på "Åsiktstorget". Dels handlar det om trygga cykelbanor till och från fritidsaktiviteter i tätorten, dels behov av en cykelväg till Norrköping, men också utveckling av cykelvägar till och i kring de mindre orterna i kommunerna – exempelvis Mogata – till skärgård och skogsbygd vilket skulle kunna ge en skjuts till turismnäringen.

Vi föreslår  Fullmäktige uttala;

– Att större vikt ska läggas vid planeringen av cykeltrafik i samband med vägverkets remisser;

– Att uppdra åt kommunstyrelsen och kommunledningen att göra en långsiktig plan för utbyggnad av cykelnät i linje med de behov som ovan skisserats, d v s

o       trygga cykelbanor till och från skola och fritidsaktiviteter i centralorten,

o       cykelväg till Norrköping, samt

o       cykelvägar till och i kring de mindre orterna i kommunen, samt till skärgård och  skogsbygd.

Marja Bergström (v)      Christina Larsson (v)