Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Vänsterpartiets Budgetförslag 2008 – 2010

Vänsterpartiets budgetförslag innefattar en extra satsning på följande områden;

– Höjd kvalité inom äldreomsorg och hemtjänst
– Förbättra anställningsvillkoren och erbjuda höjd sysselsättningsgrad
– Ytterligare 16 platser inom äldreboende
– Nattöppet dagis
– Satsa mer på Vuxenutbildningen
– Mer till Ungdomskultur och folkbildning.

 Vänsterpartiets budgetförslag innefattar en extra satsning på följande områden; 

–         Höjd kvalité inom äldreomsorg och hemtjänst genom utökning av grundbemanningen. Vi avsätter 3 miljoner/år mer än den borgerliga majoriteten,

–         Dessutom vill vi förbättra anställningsvillkoren och erbjuda höjd sysselsättningsgrad för de som så önskar inom äldrevård och hemtjänst. Vi avsätter för detta ändamål 2,0+2,5+2,5 mkr mer än den borgerliga alliansen under den kommande treårsperioden.

–        Vänsterpartiet avsätter också pengar för ytterligare 16 platser inom äldreboende från och med år 2010.

–         Vi är övertygade om att det behövs ett nattöppet dagis i kommunen och att det är nödvändigt för att kommunen ska vara ett attraktivt alternativ för småbarnsfamiljer. Alltfler småbarnsföräldrar arbetar kvällar och nätter och måste ha stöd och hjälp med en bra och trygg barnomsorg. Kommunen har – efter initiativ från bland annat vänsterpartiet – beslutat att utreda frågan. För att snabbt  göra ett utredningsförslag realistiskt krävs pengar under mandatperioden. Vi förutsätter att utredningen är klar våren -08, och avsätter pengar, 2 miljoner/år från och med år 2009.

–         Vuxenutbildningen har åderlåtits kraftigt av såväl statsmakterna som de flesta borgerligt styrda kommunerna. Motivet för de borgerliga partierna är att människor ska vara tillgängliga i en högkonjunktur och inte sitta på skolbänken. Tyvärr är arbetsmarknaden inte så enkel att ökad efterfrågan omedelbar leder till att fler går från arbetslöshet till arbete.  Det finns en borgerlig övertro på att goda konjunkturer ska göra det lättare för människor att komma in på arbetsmarknaden. Den kompetens som efterfrågas finns ofta inte utan kompletterande utbildning. Det krävs således en matchning när det gäller kompetens och arbetsmarknad. Kommunens vuxenutbildning är här en möjlig resurs för att förbättra situationen och verkligen tillgodose arbetsmarknadens behov. Vi avsätter 1+2+2 mkr under treårsperioden för att utveckla yrkesinriktad vuxenutbildning, främst inom vård och barnomsorg, men även turismnäringen.

–         Vidare avsätter vänsterpartiet pengar till ungdomskultur och folkbildning. Sammanlagt två miljoner/år under treårsperioden vill vi använda för att skapa alternativ till en kommersiell ungdomskultur och för att återskapa stöd för folkbildningsverksamhet. Som exempel på svårigheter att skapa alternativ kan nämnas att det idag är svårt att i kommunen hitta icke-kommersiella offentliga lokaler för debatt eller kulturframträdanden om antalet intresserade överstiger 75 personer.

Vänsterpartiet säkerställer i sitt budgetförslag ett bättre resultat än vad den borgerliga majoriteten gör. Vi gör det väl medvetna om att kommunens ekonomi fortfarande är svag och att det finns dålig täckning för att möta pensionsskulder till personalen. Åtaganden som kommer att falla ut i betydligt ökad utsträckning om några år och då kommer att bli en allt större utgiftspost i ekonomin. För att finansiera såväl ovanstående satsningar som ett bättre resultat för att möta framtida allt större pensions åtaganden föreslår vänsterpartiet en skattehöjning med 30 öre per skattekrona, vilket för en normalinkomsttagare motsvarar  cirka 50-75 kronor i månaden. Vidare är vänsterpartiets förslag på kompensation till förvaltningarna för löneutfallet i årets avtalsförhandlingar något lägre än vad majoriteten föreslår. Socialnämnden får dock sådana tillskott i vårt förslag att detta mer än väl kompenserar den något lägre kompensationen. Beträffande övriga förvaltningar anser vi att det finns möjlighet till effektiviseringar utan att detta menligt ska påverka kvalitéten i verksamheten.

Beträffande investeringsbudgeten bifaller vänsterpartiet föreliggande förslag liksom när det gäller taxor och avgifter samt övriga föreliggande förslag som budgetberedningen föreslår, med ett undantag; nämligen,

Beträffande grundstödet till i kommunfullmäktige representerade partier föreslår vänsterpartiet att detta ska räknas upp till 6.000 kr per parti och år.

BUDGET 2008-2010, kkr
  BUDGET BUDGET BUDGET
  2008 2009 2010
     
RESULTAT – BUDGETBEREDN BESLUT 7 609 7 927 5 027
     
Ks; ej utökning 1 400 1 600 1 800
Bun; ej utökning 5 200 6 400 7 600
Sn; ej utökning 4 100 4 900 5 800
       
Ej skattesänkning 0 2 300 4 600
Höjd utdebitering 30 öre (21:65) 6 900 6 900 6 900
Satsning på ungdomskulturen -1 000 -1 000 -1 000
Stöd till folkbildning -1 000 -1 000 -1 000
Ytterligare 16 platser i äo-boende (2010-07) 0 0 -4 080
Från deltid till heltid inom äo -2 000 -2 500 -2 500
Utökn personal äo, grundbemanning -3 000 -3 000 -3 000
Nattöppet dagis 0 -2 000 -2 000
Utökad vuxenutbildning -1 000 -2 000 -2 000
Ks; utökning -1 050 -1 100 -1 200
Bun; utökning -3 900 -4 000 -4 100
Sn; utökning -3 075 -3 100 -3 200
       
RESULTAT – V-FÖRSLAG 9 184 10 327 7 647