Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Politik för Söderköping

Kommunalpolitiskt program för Vänsterpartiet Söderköping 2018 – 2022

  Kommunalpolitiskt program Vänsterpartiet Söderköping 2018-2022 Kommunalpolitiskt program för Vänsterpartiet Söderköping 2018 – 2022 Kommunpolitiskt program 2018 Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.Vänsterpartiet har funnits i Söderköpings kommun i snart 40 år och har fört en kritisk och konstruktiv oppositionspolitik. Vår vision […]

0 comments

Årsmöte i Vänsterpartiet i Söderköping….. Vänsterpartiets Valsedel fastslogs m.m.

Vänsterpartiet Söderköping har haft årsmöte Söndagen den 18/2. Riksdagsledamot Linda Snecker höll i årsmötesförhandlingarna. Utöver dessa så fastställdes Vänsterpartiets valsedel för kommande mandatperiod när det gäller kommunvalet.                                                            […]

0 comments

 

 


 

Kommunalpolitiskt program för vänsterpartiet i Söderköping 2011 – 2014

Vänsterpartiet har funnits i kommunen i 30 år och fört en kritisk men konstruktiv oppositionspolitik.

Vår politik har vunnit alltmer stöd bland människor i Söderköping.

Det gäller frågor som:  Stadskärnans bevarande, Gångfartsgator, Miljö och återvinning, Kulturens roll i samhället, Välfärdsbokslut, dv s ett bokslut som beskriver hur ekonomin påverkar Söderköpingsbornas villkor, Skönhetsråd, Fler sommarjobb till ungdomar

Vi har ambitionen att växa och förhoppningsvis – tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet – bli större än den nuvarande borgerliga majoriteten. Ju fler röster på vänsterpartiet desto tydligare blir det vänsteralternativ som kan förverkligas om vi får en röd-grön majoritet.

I detta program lyfter vi fram några frågor som vi kommer att driva…och förverkliga om väljarmajoriteten ger oss chansen…

Ett samhälle för alla

Barn och ungdomar och…

Det är viktigt att utveckla barnomsorgen. Vi anser att det behövs fler förskoleplatser och framför allt att det ges möjlighet att få barnomsorg på obekväm tid när skiftarbetande föräldrar jobbar. Barngrupperna tenderar att bli alldeles för stora. Vi vill ge personal ökade möjligheter till vidareutbildning och ökad status för yrket.  Fler vuxna i skolan. Rätt till bra barnomsorg för alla barn är en rättighet som fortfarande inte är självklar. Det är svårt för många ungdomar när skolan är slut. Bristen på meningsfull fritid är påtaglig för de som inte är med i föreningslivet. Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland flickor. En viktig orsak är ungdomars oro för framtiden. Söderköping har en skola som fungerar bra för de flesta elever, dock inte för alla. Vänsterpartiet har drivit på för att utveckla fördelningen av resurser så att de elever som har störst behov ska få extra stöd. Vi har också slagits för att förstärka elevvården. Vi vill att denna utvecklas.  Bland annat är studie- och yrkesvägledning ett eftersatt område. För unga människor som befinner sig mellan ungdoms- och vuxenliv är en sluss in i arbetslivet. Samarbete mellan skola, arbetsförmedling och det lokala näringslivet kring praktikplatser och sommarjobb är centralt.  Ungdomar som inte vill vidare till gymnasieskolan, behöver få särskilt stöd. Vänsterpartiet vill utveckla lärlingssystemet till att bli en brygga in i arbetsliv och vuxenvärld .

…äldre

Människor lever längre idag ,  blir allt äldre och mer vårdbehövande. En mångfald av anpassade boendeformer för äldre och handikappade behövs. Hemtjänstpersonalens betydelse kan inte nog överskattas, och deras villkor och kompetensutveckling är centrala för en värdig äldrevård. Det är också angeläget att service och dagligvaror är lättillgängliga. Därför är Albogaexpressen en central verksamhet som helst bör utökas när det gäller turtäthet och sträckningar i stan.

Grönare stad och levande kultur 

Gångfartsgator är en möjlighet att skapa en levande innerstad. Det innebär att gångtrafikanter och cyklister har företräde framför bilarna, och att det skapas förutsättningar för att detta verkligen blir en realitet. På sikt bör innerstan bli bilfri – bortsett från nyttotrafik och nödvändiga transporter, förstås. Fler cykelvägar behövs och Söderköpingsdelen av cykelbanan till Norrköping måste snarast komma till stånd. Stadens torg ska vara mötesplatser för människor och handel. Vi ska vara rädda om den gamla stadens genuina miljö och anpassa den varsamt till nutid och framtid. Bevarandet av parker och grönområden som rekreationsområden är centralt, liksom att säkerställa kanalområdets utveckling som ett centrum för kultur och turism. Turismen har en viktig roll för kommunens näringsliv och det är nödvändigt att hitta möjligheter att förlänga säsongen ytterligare.

Kultur och folkbildning 

Söderköping har många duktiga konstnärer och konsthantverkare. Det finns en livaktig amatörkultur. Tyvärr är resurserna till dessa aktiviteter små. Vänsterpartiet vill satsa mer resurser, särskilt till barn- och ungdomskultur. Vi vill skapa ett ungdomens kulturhus tillsammans med ungdomarna. Folkbildning och studieförbund har låg aktivitet och det kommunala stödet är i näst intill obefintligt. Det behövs en nystart och relativt små tillskott skulle det ideella arbete som eldsjälar försöker upprätthålla kunna utvecklas positivt.

Boende 

Söderköping har en målsättning att växa från 14- till 16-tusen invånare. Efter många turer fick borgerligheten bita i det sura äpplet och ge möjlighet för det som vänsterpartiet länge krävt, nämligen att ge det kommunala bostadsbolaget, Ramunderstaden, möjlighet att bygga hyreslägenheter centralt. Tillskottet är välkommet, men det räcker inte. Det är många äldre människor som vill sälja sina villor och flytta till hyreslägenheter. Köpet av Mariehovsfastigheten och dess mark är en bra satsning, och det gäller nu att se till att plan- och byggprocessen kan fortsätta och att området blir varsamt exploaterat.

Kommunikationer

Spårbunden trafik till Söderköping. Spårvägen till Navestad dras till Söderköping. Det finns  mark av satt för detta ändamål. Vi förespråkar en två plus ett väg mellan Söderköping Norrköping  – ett mycket billigare alternativ än fyrfilig motorväg. Direktförbindelse Söderköping-Linköping med buss.

Hälsa, arbete och personalpolitik

Kommunens arbetsplatser bör vara föregångare i folkhälsoarbetet. Demokrati och medinflytande på arbetsplatsen är grunden för ett friskt arbetsliv. Men det är också viktigt att anställda har rätt till heltid och därmed en lön att leva på. Detta är nödvändigt för att kunna behålla och nyrekrytera personal. Planeringen för den generationsväxling som nu kommer när 40-talisterna går i pension gör det nödvändigt att kommunen har attraktiva arbetsplatser. Inte minst inom vården behövs förbättrade villkor när det gäller rätt till heltid och bättre scheman. Samtidigt är vårdarbetet tungt och många orkar inte med 40- timmarsvecka. Vänsterpartiet vill därför se nya försök med 3-3 systemet, en schemaläggning som vunnit stor uppskattning där den införts. Vi vill också arbeta för att få bort vikarieeländet.

Det finns idag en modetrend att använda sig av privata entreprenader inom allt fler områden. Vänsterpartiet anser att detta ofta leder till dåliga lösningar för kommunen. Möjligheter till samordning, utnyttjande av stordrift och  helhetsperspektiv går förlorat. I stället tvingas man in i en upphandlingsbyråkrati som ofta leder till överklaganden och risk för dyra avtal och minskat inflytande över viktiga kommunala kärnverksamheter.

Rösta för solidaritet och rättvisa

Söderköping har nyligen skaffat sig en vision som säger att år 2020 är Söderköping en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i. Ledorden är småskalighet, närhet och kvalité. Vänsterpartiets syn på hur vi ska uppfylla visionen är :

–          Bostäder för alla och i varierande former

–          Rättvis och jämlik  fördelning av resurserna som motverkar ökade klyftor i samhället

–          Bevarande och omsorg om miljön, med en strävan att säkerställa energisnåla lösningar för transport och trafik

–          Jämställdhetsperspektiv i alla kommunala verksamheter

–          Internationell solidaritet, vilket bland annat innebär att Söderköping inte bör vara ett reservat för en välbeställd medelklass, utan ha beredskap för att ta emot flyktingar och att se detta som en positiv resurs.

Vänsterpartiet har konstaterat att det går att påverka – många gånger har våra frågor kommit tillbaks i något annorlunda tappning när majoriteten har lagt förslagen.

Den här gången finns en större möjlighet än på länge att få till stånd en röd-grön majoritet i kommunen. Ju fler som röstar på vänsterpartiet desto större är möjligheten att få såväl en annan majoritet som att en politik som präglas av våra värderingar. Vänsterpartiet vill ta makt och ansvar – ge oss den möjligheten. Rösta vänster den 19 september.

Valet 2010 – Vänsterpartiets kandidater:

1.Bernt Schneider, coach                                        6. Birgitta Malm, grundskolärare

2. Christian Larsson, behandlingsassistent         7. Pia Ingham, egen företagare

3. Marja Bergström, journalist                               8. Solie Merilä, förskollärare

4. Blörn Grip, folkhögskollärare                             9. Gunilla Zachrisson, biomedicinsk analytiker

5. Anders Nyhlén, konsthantverkare