Vänsterpartiet Söderköping

Arkiv

Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Sortera inlägg

Verksamhetsberättelse 2006 för Vänsterpartiet i Söderköping

Åter blickar vi tilbaka på ett verksamhetsår, ett år med ett omtumlande val.. nu blickar vi framåt..

Verksamhetsberättelse 2006 för vänsterpartiet i Söderköping:

Vi i vänsterpartiets lokalavdelning började valåret med att arbeta med vårt lokala valprogram.

Gemensamt skrev vi och enades om ett förslag till program, som vi fick illustrerat av konstnären Janne Bergström och lät sedan trycka detta på kommunkontoret.

Marja Bergström deltog, som ordförande i två ordförandeträffar under våren på V- distriktet då valet förbereddes. Därefter sköttes vi oss själva. Vi målade vårt valskåp rött – Vi vet var skåpet ska stå – och började sedan i valrörelsen att gå ut och gå med skåpet på en kärra och dela ut broschyrer och samtala med folk.

Den idén som vänsterpartiet lanserade, genom Anders Nyhlén, för andra valet i rad, om att alla partier gemensam skulle på Hagatorget diskutera vissa gemensamma frågor t ex  skola- barnomsorg, boende o s v, kom så långt att den diskuterades i en grupp politiker från alla partier, men sedan blev det stopp.

Jonas Sjöstedt, vänsterpartist och eu-parlamentariker besökte Söderköping två gånger under året – en gång på våren och en gång i september – i valrörelsen. Första gången kom Jonas Sjöstedt som present till socialdemokraterna i Söderköping, som fyllt 100 år året innan. Vår present till socialdemokraterna, vars fest vi var inbjudna till genom ordföranden, var en föreläsning av Jonas Sjöstedt om Sverige, Europa i globaliseringsperspektivet. Presenten blev väl emottagen – både av socialdemokrater och vänsterpartister.

Drogkampen, en av de få inslagen inför valet med alla partier, vanns stort av oss i Vänsterpartiet. Laget bestod av Christina Larsson, Anders Nyhlén och Björn Grip.

Andra gången i valrörelsen, debatterade Jonas med den lokale Anders Senestad på uteserveringen på  LaUva i solskenet en lördag i september. Debattledare var Mattias Ravander, IOGT, och debatten rörde EU och alkoholpolitiken. Den var  välbesökt och riktigt underhållande.

I valet fick vi i stort sett lika många röster som i förra valet – vi tappade ett tio-tal, men tappade ändå ett mandat genom att majoriteten året innan minskat fullmäktige med 6 mandat. Två ordinarie och två ersättare fick vänsterpartiet.

Under året har vi fått två nya och aktiva medlemmar, Björn Grip och Bernt Schneider. Björn tog vid i BUN redan innan valet efter Helena Boethius.

Vi förhandlade med S och mp efter valet: och resultatet blev 1 ordinarie och en ersättare i KS,

1 ordinarie i Socialnämnden, 1 ordinarie i BUN och ersättare i AU-BUN, 1 ersättare i Bygg och Miljö, 1 ersättare i valberedningen och 1 ordinarie och 1 ersättare i valnämnden. I arvodeskommittén, i Demokratigruppen och Hälso- och Trygghetsrådet har varje parti 1 plats.

Under föregående år hade vi ett antal interpellationer och fick bifall på en motion om Skönhetsråd. Medlemsmöten har hållits cirka 10 gånger under året – inför varje KS.

För styrelsen

Marja Bergström, ordförande

Vänsterpartiet Östergötlands årskonferens 2007

Tre representanter fanns på plats vid Vänsterpartiet Östergötlands årskonferens. Lördag 24 mars 2007

Ordförande, kassör och webbansvarig i vänsterpartiet- Söderköping bevistade under dagen årskonferens för Vänsterpartiet Östergötland. En årskonferens med sedvanliga mötesförhandlingar, val av distriktsstyrelse, ekonomisk berättelse, inlägg och debatter. Bland allt som var, ska särskilt nämnas vår ordförande Marja Bergström som redovisade Landstingsgruppens rapport för 2006. Marja informerade att Vänsterpartiet har även under detta år varit en del av den majoritet som styrt landstinget. Samarbetet inom koalitionen har fungerat väl, även om vi vid några tillfällen har reserverat oss. koalitionsprogrammet för mandatperioden har, i stort sett genomförts. Landstingsgruppen har medvetet fortsatt att arbeta för att påverka beslutsfattandet så att våra profilfrågor, exempelvis låga tandvårdskostnader, blivit tillgodosedda. De tre samarbetspartierna, S, V och MP, lade också tillsammans en budget för 2007, som togs i juni 2006. den politiska organisationen för landstingets kommande mandatperiod diskuterades under årets första hälft och beslut om detta togs också i full enighet på LF i juni förra året. Detta var en del av hela den rapport som Marja bergström presenterade, avtackades med applåder för det goda arbete som varit. Årsmötesförhandlingarna fortsattes med budgetgenomgångar, val och goda samtal.

Gör det möjligt att tidigarelägga förbifart Söderköping på E22,an

Numera har politikerna i Söderköping enats om att den livligt trafikerade E22;an ska få sin nya sträckning väster om stan.
Det har dock inte medfört att den aktuella sträcknignen är införd i Vägverkets planering, vilket är en stor besvikelse.
Det är en stor vinst för hela länet om trafikpulsådern E22;an, i östra länsdelen fungerar smidigt.

Gör det möjligt att tidigarelägga förbifart Söderköping på E22:an

Genom att göra E22 mellan Norrköping och Söderköping trefilig med vägräcken i stället för en satsning på fyrfilig motorväg kan vägen byggas till mindre än 10% av kostnaderna och dessutom bli minst lika trafiksäker. Byggprocessen blir också betydligt kortare.

Om politikerna i östra länsdelen kan bli överens om detta borde det finnas ett förhandlingsutrymme i de fortsatta diskussionerna med Vägverket kring ett tidigareläggande av förbifart Söderköping. Det skriver vänsterpartisterna Marja Bergström, Björn Grip och Anders Nyhlén i ett debattinlägg.

Numera har politikerna i Söderköping enats om att den livligt trafikerade E22:an ska få sin nya sträckning väster om stan. Det är bra. Det har dock inte medfört att den aktuella sträckningen är införd i Vägverkets planering, vilket är en stor besvikelse.

 Trafiksituationen är besvärande långsam till förfång för den östra länsdelens utveckling där snabba och säkra transporter är ett måste. Söderköpings stad klyvs och kommunen hindras i sin bebyggelseplanering och utveckling. Den tunga trafiken skapar vibreringar som gör den kulturellt ömtåliga innerstans bebyggelse sårbar. Försämrad miljö och ökad otrygghet, inte minst för barn och ungdomar, är ytterligare en konsekvens när trafikströmmarna ökar. Trafikökningen beräknas öka från 12-tusen fordon per dygn år 2002 till 16-tusen per dygn år 2020. Variationerna mellan sommar och vinter är stora. Idag är genomsnittet sommartid 18.000 fordon per dygn. En semesterdag passerar idag 24.000 fordon och om inget görs närmar vi oss snabbt 30.000 fordon och en körtid genom Söderköping kommer att ta 1,5 timme eller mer. En trafikinfarkt ligger väldigt nära.

 Oavsett nödvändigheten av en förbifart finns det anledning att agera för en kraftig satsning på kollektivtrafik, inklusive spårbundna lösningar mellan Norrköping och Söderköping. Detta för att begränsa ökningen av bilåkandet och därmed förknippade miljö- och hälsorisker. Kompletterat med en cykelväg skulle detta vara ett folkhälsoalternativ som ytterligare förbättrar valfriheten när det gäller pendlingsmöjligheter.

 Det finns ändå många skäl att påskynda förbifarten förbi och utanför Söderköping. Vi i vänsterpartiet ser att det kan finnas en möjlighet. Staten har svårigheter att finansiera alla vägobjekt och måste naturligtvis göra hårda prioriteringar. Samtidigt har lokalpolitikers krav på fyrfiliga motorvägar ibland oreflekterat gjort vägbyggen onödigt dyra. Häromåret visade flera utredningar att försöken med trefiliga motorvägar, med mitträcke och växlande omkörningsfiler har slagit väl ut. Trafikolyckorna minskade påtagligt. Kostnaderna blir högst 10% av vad fyrfilig motorväg kostar och dessutom blir byggprocessen en tiondel av tiden för vad ett motorvägsbygge tar i anspråk.

 Som vi ser det finns det en möjlighet för länet, och i synnerhet östra länsdelens politiker, att påverka Vägverket att tidigarelägga förbifart Söderköping. Detta genom att samfällt dra tillbaks kravet på fyrfilig motorväg mellan Norrköping och Söderköping och därmed skapa utrymme för finansiering och en tidigareläggning av vägsträckan förbi Söderköping.

 Det finns anledning att agera snabbt. Valdemarsvik hindras i sin utveckling som förutsätter snabba förbindelser till Norrköping. Skärgårdsturismen dras med problem. Irritationen i de stående bilköerna sommartid blev inte mindre trots förra kommunalrådet Barbro Tjärnströms idoga broschyrutdelande i bilköerna förra sommaren med uppmaning att ta en paus i Söderköping.

 Det är en stor vinst för hela länet om trafikpulsådern, E 22, i östra länsdelen fungerar smidigt. Därför är det bättre, om Vägverket kan förmås att ta in förbifart Söderköping i vägplanerna före 2020, än att bygga en ny och dyr motorväg.

 Marja Bergström                      Björn Grip                            Anders Nyhlén

Är vi i Söderköping beredda att solidariskt vårt ansvar för att kunna ta emot ökat antal flyktingar ?

Söderköping är känt för att ha ett bra flyktingmottagande. det finns ett stort engagemang och kunnande bland personal som arbetar med flyktingintroduktion. trots detta har kommunen sagt nej dom senaste åren till att ta emot fler flyktingar, bland annat med hänsyn till boendesituationen i kommunen.
Är kommunalråd Magnus Berge beredd at ge Integrationsverket positiva signaler och besked beträfande Söderköpings ansvar för flyktingmottagande ?

Är Söderköping berett att solidariskt ta sitt ansvar för att kunna ta emot ökat antal flyktingar?

Söderköping är känt för att ha ett bra flyktingmottagande. Det finns ett stort engagemang och kunnande bland den personal som arbetat med flyktingintroduktion. Vad jag förstår har emellertid kommunen de senaste åren sagt nej till att ta emot fler flyktingar, bland annat med hänvisning till boendesituationen i kommunen.

Det är en undanflykt som är vanlig bland välmående förortskommuner och en bekväm undanflykt inför ett ansvar som kräver samverkan mellan stat och kommunsektorn. Nu planeras för nya bostäder i vår kommun och det borde vara möjligt att i det sammanhanget skapa beredskap för att Söderköping tar sitt ansvar för flyktingmottagande. Detta är viktigt i en situation där flyktingströmmarna från krigshärjade länder ökar och ställer krav på solidaritet från ett förhållandevis välmående Sverige. Det torde inte heller vara obekant att krav på lagstiftning kan bli aktuellt om inte kommunsektorn gemensamt tar sitt ansvar. Detta för att undvika en alltför stor press på de kommuner som redan idag tar emot en stor andel flyktingar. Risken för ghettoisering och därmed kriminalitet och våld mellan rivaliserande gäng med olika etnicitet växer om inte alla kommuner hjälper till. I stället bör ett bra flyktingmottagande och en jämn fördelning av ansvaret – i länet och i hela landet – kunna bli en stor tillgång för Sverige. Ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet är en positiv möjlighet där bristen på arbetskraft, inte minst inom välfärdssektorn, annars riskerar att snabbt bli besvärande.

 Jag vill med hänvisning till ovanstående fråga Magnus Berge;

–  Delar du min bedömning av vikten av ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet bland landets och länets kommuner?

–  Är du beredd att ge Integrationsverket positiva signaler och besked beträffande Söderköpings ansvar för flyktingmottagande?

Marja Bergström (v)

Går skattesänkning före äldreomsorg

Söderköping har besvärande köer till särskilt boende för äldre, trots återöppnande av en avdelning på dalgården.
En av många frågor jag ställer till kommunalrådet Magnus Berge är, – Är du beredd att ändra förutsättningarna inför nästa budgetberedning och verka för att krav om skattesänkning lyfts bort, till nytta för våra äldre i kommunen..?

Går skattesänkning före äldreomsorg?

Söderköping har besvärande köer till särskilt boende för äldre trots återöppnandet av en avdelning på Dalgården. Det är också ett faktum att medicinskt utskrivningsklara Söderköpingsbor ligger kvar på Vrinnevisjukhuset på grund av brist på lämpligt boende i kommunen och en ansträngd situation inom hemtjänsten.

Antalet äldre-äldre i kommunen ökar vilket kommer att medföra ytterligare tryck på äldreboende och äldreomsorg. Trots ett tillskott i den senaste budgeten upplever såväl brukare som anhöriga och anställda att situationen är besvärande. Sjukskrivningstalen bland personalen är höga och anställningsvillkoren dåliga, bland annat med hög andel deltids- och timanställda, vilket kommer att få besvärliga konsekvenser för rekryteringen av personal framöver.

Samtidigt planerar kommunen i sin budgetplanering för skattesänkning  år 08 och 09, ett krav som främst drivits av moderaterna. Detta krav är orimligt enligt mitt sätt att se, främst med tanke på situationen inom äldreomsorgen.

Det är dessutom så att i kommunalrådskretsen finns ingen som har särskilt ansvar för äldreomsorgen. Samtidigt är barn- och utbildningsnämnden (BUN), och tekniska beredningen representerad genom Anders Senestad. Detta enligt den programförklaring och presentation av ansvarsfördelning som gjordes på "Stinsen" i början av januari i år. Jag menar att det innebär att Äldre- och handicapomsorgen riskerar att hamna i ett underläge i förhållande till andra verksamheter. Så bedömer vänsterpartiet det, även om vi är väl medvetna om att det finns ett kollektivt ansvar för kommunstyrelsen att se till helheten och att ingen förvaltning missgynnas.

 Jag vill med anledning av ovanstående fråga kommunstyrelsens ordförande, Magnus Berge;

–         Delar du min oro för att äldreomsorgen riskerar att hamna i strykklass i förhållande till övriga verksamheter?

–         Är du beredd att inom kommunalrådskretsen se till att en av er har särskilt ansvar för äldre- och handicapomsorgen?

–         Är du beredd att ändra på förutsättningarna  inför nästa budgetberedning och verka för att kravet på skattesänkning lyfts bort?

 Marja Bergström (v)

Finns politisk policy beträffande avgångsvedelag – fråga till Andres Ekmsmo

Skolförvaltningen har nyligen, enligt massmedia, träffat en överenskommelse med en rektor, att ge honom två årslöner om han lämnar sin arbetsplats och kommunala anställning. Finns politisk policy om detta frågas.. ?

Fråga till kommunalrådet Anders Eksmo, ansvarig för personalfrågor:

 Skolförvaltningen har nyligen – enligt massmedia – träffat  överenskommelse med en rektor för att förmå honom att frånträda sin tjänst. Enligt uppgift får vederbörande gå hem med två årslöner. Dessutom, antar jag, görs pensionsavsättningar.

Ett antal kommunalarbetare blir sannolikt av med sina arbeten i samband med upphandling av gatu- och parkarbeten. Vilka villkor gäller för dessa arbetare? Jag tror knappast det blir fråga om tvååriga avgångsvederlag!

Min fråga till Anders Eksmo lyder sålunda:

–  Finns det någon politisk policy beträffande avgångsvederlag, när anställda i kommunen tvingas lämna sina anställningar?  Är policyn densamma oavsett om man är chef eller medarbetare?

 Marja Bergström (v)

Kommande evenemang

RSS Andra evenemang på orten