Vänsterpartiet Söderköping

Arkiv

Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

  • En paus i bloggandet
    Eftersom jag på sistone har skrivit väldigt sporadiskt här på bloggen så har jag valt att ta en paus i bloggandet. Tack till alla som har läst och kommenterat under åren. Det har varit intressant och lärorikt. Vill du fortsätta … Läs mer →

Sortera inlägg

Är vi i Söderköping beredda att solidariskt vårt ansvar för att kunna ta emot ökat antal flyktingar ?

Söderköping är känt för att ha ett bra flyktingmottagande. det finns ett stort engagemang och kunnande bland personal som arbetar med flyktingintroduktion. trots detta har kommunen sagt nej dom senaste åren till att ta emot fler flyktingar, bland annat med hänsyn till boendesituationen i kommunen.
Är kommunalråd Magnus Berge beredd at ge Integrationsverket positiva signaler och besked beträfande Söderköpings ansvar för flyktingmottagande ?

Är Söderköping berett att solidariskt ta sitt ansvar för att kunna ta emot ökat antal flyktingar?

Söderköping är känt för att ha ett bra flyktingmottagande. Det finns ett stort engagemang och kunnande bland den personal som arbetat med flyktingintroduktion. Vad jag förstår har emellertid kommunen de senaste åren sagt nej till att ta emot fler flyktingar, bland annat med hänvisning till boendesituationen i kommunen.

Det är en undanflykt som är vanlig bland välmående förortskommuner och en bekväm undanflykt inför ett ansvar som kräver samverkan mellan stat och kommunsektorn. Nu planeras för nya bostäder i vår kommun och det borde vara möjligt att i det sammanhanget skapa beredskap för att Söderköping tar sitt ansvar för flyktingmottagande. Detta är viktigt i en situation där flyktingströmmarna från krigshärjade länder ökar och ställer krav på solidaritet från ett förhållandevis välmående Sverige. Det torde inte heller vara obekant att krav på lagstiftning kan bli aktuellt om inte kommunsektorn gemensamt tar sitt ansvar. Detta för att undvika en alltför stor press på de kommuner som redan idag tar emot en stor andel flyktingar. Risken för ghettoisering och därmed kriminalitet och våld mellan rivaliserande gäng med olika etnicitet växer om inte alla kommuner hjälper till. I stället bör ett bra flyktingmottagande och en jämn fördelning av ansvaret – i länet och i hela landet – kunna bli en stor tillgång för Sverige. Ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet är en positiv möjlighet där bristen på arbetskraft, inte minst inom välfärdssektorn, annars riskerar att snabbt bli besvärande.

 Jag vill med hänvisning till ovanstående fråga Magnus Berge;

–  Delar du min bedömning av vikten av ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet bland landets och länets kommuner?

–  Är du beredd att ge Integrationsverket positiva signaler och besked beträffande Söderköpings ansvar för flyktingmottagande?

Marja Bergström (v)

Går skattesänkning före äldreomsorg

Söderköping har besvärande köer till särskilt boende för äldre, trots återöppnande av en avdelning på dalgården.
En av många frågor jag ställer till kommunalrådet Magnus Berge är, – Är du beredd att ändra förutsättningarna inför nästa budgetberedning och verka för att krav om skattesänkning lyfts bort, till nytta för våra äldre i kommunen..?

Går skattesänkning före äldreomsorg?

Söderköping har besvärande köer till särskilt boende för äldre trots återöppnandet av en avdelning på Dalgården. Det är också ett faktum att medicinskt utskrivningsklara Söderköpingsbor ligger kvar på Vrinnevisjukhuset på grund av brist på lämpligt boende i kommunen och en ansträngd situation inom hemtjänsten.

Antalet äldre-äldre i kommunen ökar vilket kommer att medföra ytterligare tryck på äldreboende och äldreomsorg. Trots ett tillskott i den senaste budgeten upplever såväl brukare som anhöriga och anställda att situationen är besvärande. Sjukskrivningstalen bland personalen är höga och anställningsvillkoren dåliga, bland annat med hög andel deltids- och timanställda, vilket kommer att få besvärliga konsekvenser för rekryteringen av personal framöver.

Samtidigt planerar kommunen i sin budgetplanering för skattesänkning  år 08 och 09, ett krav som främst drivits av moderaterna. Detta krav är orimligt enligt mitt sätt att se, främst med tanke på situationen inom äldreomsorgen.

Det är dessutom så att i kommunalrådskretsen finns ingen som har särskilt ansvar för äldreomsorgen. Samtidigt är barn- och utbildningsnämnden (BUN), och tekniska beredningen representerad genom Anders Senestad. Detta enligt den programförklaring och presentation av ansvarsfördelning som gjordes på "Stinsen" i början av januari i år. Jag menar att det innebär att Äldre- och handicapomsorgen riskerar att hamna i ett underläge i förhållande till andra verksamheter. Så bedömer vänsterpartiet det, även om vi är väl medvetna om att det finns ett kollektivt ansvar för kommunstyrelsen att se till helheten och att ingen förvaltning missgynnas.

 Jag vill med anledning av ovanstående fråga kommunstyrelsens ordförande, Magnus Berge;

–         Delar du min oro för att äldreomsorgen riskerar att hamna i strykklass i förhållande till övriga verksamheter?

–         Är du beredd att inom kommunalrådskretsen se till att en av er har särskilt ansvar för äldre- och handicapomsorgen?

–         Är du beredd att ändra på förutsättningarna  inför nästa budgetberedning och verka för att kravet på skattesänkning lyfts bort?

 Marja Bergström (v)

Finns politisk policy beträffande avgångsvedelag – fråga till Andres Ekmsmo

Skolförvaltningen har nyligen, enligt massmedia, träffat en överenskommelse med en rektor, att ge honom två årslöner om han lämnar sin arbetsplats och kommunala anställning. Finns politisk policy om detta frågas.. ?

Fråga till kommunalrådet Anders Eksmo, ansvarig för personalfrågor:

 Skolförvaltningen har nyligen – enligt massmedia – träffat  överenskommelse med en rektor för att förmå honom att frånträda sin tjänst. Enligt uppgift får vederbörande gå hem med två årslöner. Dessutom, antar jag, görs pensionsavsättningar.

Ett antal kommunalarbetare blir sannolikt av med sina arbeten i samband med upphandling av gatu- och parkarbeten. Vilka villkor gäller för dessa arbetare? Jag tror knappast det blir fråga om tvååriga avgångsvederlag!

Min fråga till Anders Eksmo lyder sålunda:

–  Finns det någon politisk policy beträffande avgångsvederlag, när anställda i kommunen tvingas lämna sina anställningar?  Är policyn densamma oavsett om man är chef eller medarbetare?

 Marja Bergström (v)

Hur vill Senestad möta minskade elevkuller ?

Det är ett faktum att elever i grundskolan komer att fortsätta minska avsevärt de närmaste 5 åren. resurserna till skolan har inte minskat, tvärtom ökat.
Vi vill betona att vi inte är emot goda resurser och kvalitativt socialt fungerande skola, men vi vill beysa helhetsperspektiv.
Är det rimligt att behålla staus quo i skolan, när äldreomsorgen går på knä.

Hur vill Senestad möta minskande elevkullar?

Det är ett faktum att antalet elever i grundskolan kommer att fortsätta minska avsevärt de närmaste 5 åren. Det gäller nationellt och i än högre grad i Söderköping. Enligt de siffror som skolförvaltningen plockat fram handlar det i för- och grundskola om en minskning från 1755  elever idag till strax under 1400 år 2012. Hittills har resurserna till skolorna inte minskat, tvärtom har det skett en viss utökning under förra mandatperioden. Per elev handlar det om en betydande resursökning.

 Vi vill betona att vi inte är emot goda resurser och en kvalitativt och socialt väl fungerande skola, tvärtom! Men det måste ifrågasättas om det är rimligt att bibehålla status quo när det gäller antalet skolor i kommunen, i synnerhet som resurserna till äldrevården relativt sett blivit knappare samtidigt som antalet äldre blir fler och fler.

 Det finns väldigt lite offentlig diskussion om den övergripande resursfördelningen mellan verksamheterna i kommunen. Det vore bra om det helhetsperspektivet togs upp och speglades i den offentliga debatten. I synnerhet av de politiker som dessutom hävdar att det är möjligt att sänka kommunalskatten i vår kommun.

 Vad har Anders Senestad –  som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och en av kommunalpolitikens tre vice män som ersätter förra kommunalrådet Barbro Tjärnström – för syn på denna problematik?

Orimligt hattande med ansvaret för gator och parker

Motiven från den nu moderatledda tekniska förvaltningen tycks vara ensidigt ideologiska. Någon ordentligt debatt i fullmäktige har inte förts, synnerligen sparsam information och diskussion i kommunstyrelsen, argumentation ur kvalitets- eller ekonomisk synvinkel har inte hörts..

Orimligt hattande med ansvaret för gator och parker

Kommunledningen har hattat fram och tillbaks när det gäller gatu- och parkunderhållet, vilket skapar befogad oro bland berörda kommunalarbetare. För något år sedan handlade det om att samordna personalen under tekniska förvaltningen med Ramunderpersonalens boendeskötsel under bostadsbolagets ansvar. Efter plötsligt chefsavhopp återkallades detta beslut och tekniska förvaltningen fick tillbaks sin personal.

Nu handlar det om att privatisera gatu- och parkunderhåll. Motiven från den nu moderatledda tekniska förvaltningen tycks vara ensidigt ideologiska. Någon ordentlig debatt i fullmäktige har inte förts. Information och diskussion i kommunstyrelsen har varit synnerligen sparsam. Någon argumentation ur kvalitets- eller ekonomisk synvinkel har inte hörts. Än mindre har allmänheten fått information bortsett från artikel häromdagen i Norrköpings Tidning.

Ansvaret för vad som händer med personalen verkar också oklart och otydligt. Enligt ordföranden i tekniska beredningen, Anders Senestad (m), arbetas det med individuella lösningar. Det enda rimliga enligt vår uppfattning är att man vid eventuell upphandling ställer krav på entreprenören att överta personalen med bibehållna anställningsvillkor. Att ägna sig åt social dumping genom privatisering är inte förenligt med god personalpolitik enligt vår uppfattning!

Frågan om park- och gatuunderhållet – sorgligt misskött förra vintern på grund av bristande anslag och dålig dialog med fastighetsägarna – är av allmänt intresse. Vi vill därför ställa några frågor till kommunalråden Berge, Eksmo och Senestad – för tydlighets skull svara gärna var för sig;

–         Kommer Ramunderstaden AB att få vara med och lägga anbud vid upphandlingen  

av tekniska tjänster?

–         Vilka kvalitetsmässiga och ekonomiska konsekvenser får en upphandling av de nu aktuella gatu- och  parkförvaltningsuppgifterna?

–         Vad blir konsekvenserna vid en upphandling för berörd personal?

–         Vem bär det politiska ansvaret när det gäller personalens villkor vid eventuell upphandling av park- och gatuunderhåll? Är det personalansvarige Eksmo eller tekniska beredningens ordförande Senestad?

Marja Bergström (v)                       Anders Nyhlén (v)

Ledamot i kommunstyrelsen          Ersättare i kommunstyrelsen

Reservation till Komunstyrelsens förslag till flerårsbudget 2007-2009

Vi (vänsterpartiet i Söderköping) menar att det är en svag budget som den borgeliga alliansen presenterar för 2007 – 2009. För att få ihop siffrorna har borgarna en alldeles för låg löne- och prisuppräkning.
Dessutom är ungdomskulturen och studieförbunden i stort sett bortglömda företeelser.

  

Reservation (v)

Kommunstyrelsens förslag till flerårsbudget 2007-09

 Vi menar att det är en svag budget som den borgerliga majoriteten presenterar. En skattesänkning år 2008 är fullständigt orealistisk. För att få ihop siffrorna har borgarna en alldeles för låg löne- och prisuppräkning. Dessutom är avsättningarna till de anställdas pensioner sorgligt underfinansierade. Resurserna till de gamlas hemtjänst är betydligt lägre än behoven och ligger långt under vad jämförbara kommuner avsätter, för att nämna ett exempel. Dessutom är ungdomskulturen och studieförbunden i stort sett bortglömda företeelser.

 Vänsterpartiet gör en markerad satsning på just ungdomskultur, särskilt ett ungdomens kulturhus, samt på studieförbunden. För att få utrymme för detta föreslår vi en mindre skattehöjning med 10 öre och därmed en utdebitering på 21:45. De ökade skatteintäkterna fördelas först efter det att det definitiva bokslutet har presenterats.

 Vänsterpartiet anser också att det krävs en ordentlig översyn av resursfördelningen mellan de stora förvaltningarna. Det är uppenbart att flera av socialnämndens ansvarsområden är kraftigt underfinansierade, särskilt gäller detta äldreomsorgen. Samtidigt ökar antalet äldre i Söderköpings kommun och därmed behoven av hemtjänst och äldreanpassade bostäder.

Å andra sidan hävdar sig Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden relativt väl när det gäller finansieringen av sina verksamheter, särskilt gäller detta förskolan. Samtidigt kommer antalet barn och ungdomar att kraftigt minska framöver.

 Mot denna bakgrund, föreslår vänsterpartiet att det inför nästa budgetarbete ges direktiv till kommunchefen; 

att förbereda för en omfördelning mellan förvaltningarna grundade på relevanta nyckeltal och i jämförelse med likvärdiga kommuner, i linje med det arbete som har genomförts av analysgruppen

Kommande evenemang

RSS Andra evenemang på orten

  • Renoveringen av Göta kanals "akilleshäl" från Tegelbruket till Mem 2018-03-05
    Som en av de största insatserna i renoveringsprojektet Göta kanal 2.0 byggs nu en ny kanalbank i lättmaterial mellan Tegelbruket och Mem. Göta kanalbolags VD Roger Altsäter berättar och visar bilder från den omfattande insatsen tillsammans med entreprenören som utför arbetet.