Vänsterpartiet Söderköping

Arkiv

Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Sortera inlägg

Nu är det dags att mobilisera. Hela partiet ska synas och höras för en ny politik efter 2010!

Det är dags att bygga allianser och nätverk, öka vår närvaro i människors vardag och på gator och torg, och att formulera tydliga politiska alternativ som syns och hörs.

Tillsammans ska vi förändra!

Socialdemokraterna och miljöpartiet har deklarerat att de kommer att gå vidare med ett fördjupat samarbete inför valet 2010. Sedan i somras har s och mp gradvis uteslutit vänsterpartiet från de samtal som dittills pågått, för att nu ta detta steg. För att undvika intern kritik hävdar man att det är vänsterpartiet som inte velat samarbeta. Det är inte sant.

Partiledningen har i enlighet med kongressbeslut försökt bygga en stark opposition med syfte att bilda en vänsterregering bestående av vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet efter nästa val. En sådan regering måste också stå för en helt annan politik än högeralliansens.

En ny majoritet efter nästa val måste våga satsa på rättvisa, välfärd och framtidsinriktade klimatinvesteringar. Med detta i sikte har vi arbetat för att fördjupa samarbetet med s och mp.

Nu stänger s och mp dörren för detta. Det tror vi är ett stort misstag. Oppositionen blir försvagad och högerregeringen jublar. Det alternativ som s och mp kommer att stå för blir inte ett tydligt vänsteralternativ.

Vi fortsätter att hålla dörren öppen för ett vänstersamarbete. Vi ställer inte heller nu några ultimatum. Vi är som tidigare beredda att diskutera allt. Men för oss är det helt avgörande att vi kan komma överens om en politik som minskar klassorättvisor och könsskillnader, bygger ut välfärden och satsar på klimatinvesteringar.

Vi vet att vi är många som önskar en sådan politisk förändring efter nästa val. Med oss finns många fackliga aktivister, feminister, miljökämpar, solidaritetsarbetare och andra som precis som vi vill se en stark vänsteropposition idag med sikte på en politisk förändring 2010.

Lokalt och regionalt behöver inte situationen i rikspolitiken påverka de samarbeten som fungerar bra. Det är helt upp till de lokala förutsättningarna och bedömningarna. Vårt råd är därför att fortsätta samarbetet med s och mp där det fungerar.

Vad vi däremot alla behöver göra är att se till att vänsterpartiets inflytande över svensk politik blir större – genom att driva opinion i våra viktigaste politiska frågor och genom att se till att nå ett så starkt valresultat som möjligt.

Vi börjar med kampanjen i EU-parlamentsvalet 2009. Sedan går vi in i valrörelsen 2010 som det tydligaste alternativet till högerregeringen och högerpolitiken.

 Lars Ohly, partiledare                                                  Anki Ahlsten, partisekreterare

Björn Grip startar Blogg från Söderköping

Jag kommer att oregelbundet – när andan faller på – skriva ner synpunkter och reflektioner kring sådant som jag stöter på i ”min” värld, d v s politiken, särskilt sådant som rör barn, ungdomar och skola.
Även sådant som rör mitt jobb – folkbildning och vuxenutbildning liksom människors hälsosituation – kan bli föremål för mina funderingar.
Ja, det kan bli annat också, förresten, om jag blir tillräckligt engagerad eller irriterad.
Den här gången ska jag fundera över begreppet ”Öppna jämförelser i skolans värld”

  

Hej!

Björn Grip, heter jag, är fritidspolitiker medlem i vänsterpartiet Söderköping. Jag sitter med som ledamot i kommunens Barn- och utbildningsnämnd (Bun). Jag har ett förflutet som landstingspolitiker i 18 år, antingen på deltid eller heltid men har också hela mitt vuxna liv jobbat och engagerat mig i utbildningsfrågor – som studie- och yrkesvägledare, lärare, rektor och personalansvarigt landstingsråd. En stor del av mitt engagemang har jag ägnat åt Bona folkhögskola, en skola som jag var med och startade i början av 80-talet, och som numera finns i Motala Verkstad med en filial i stadsdelen Skäggetorp i Linköping.

Jag kommer att oregelbundet – när andan faller på – skriva ner synpunkter och reflektioner kring sådant som jag stöter på i "min" värld, d v s politiken, särskilt sådant som rör barn, ungdomar och skola. Även sådant som rör mitt jobb – folkbildning och vuxenutbildning liksom människors hälsosituation – kan bli föremål för mina funderingar. Ja, det kan bli annat också, förresten, om jag blir tillräckligt engagerad eller irriterad. Den här gången ska jag fundera över begreppet "Öppna jämförelser i skolans värld"

Vid senaste sammanträdet, i förra veckan (2/10), med Bun i Söderköping, presenterades hur väl kommunens skolor klarade sig i förhållande till övriga kommuners skolor i Sverige.

Statistiken går att hitta på SKL:s (Sveriges kommuners och landstings) hemsida. Överlag ligger Söderköping väl till, vilket i och för sig är glädjande, om än ej förvånande. På ett område  har dock resultaten blivit sämre – det gäller antalet elever med icke godkänt i de tre ämnen i årskurs 9 som krävs för att vara behörig att söka till olika program i gymnasiet. Detta är en generell trend i hela landet. Vilket också kan uttryckas som att problemen ökar för den grupp elever som har svårigheter i skolan.

Vad säger statistiken annars egentligen? Jag tror inte att det finns särskilt stor anledning för ansvariga politiker i Söderköping att slå sig för bröstet och ropa – hurra vad bra vi är! Jag tror däremot att jämförelserna säger en hel del om vilken socio-ekonomisk miljö som de olika skolorna ligger i. I Söderköping bor en förhållandevis välmående befolkning med trygga uppväxtvillkor och liten arbetslöshet. Antalet ensamstående hushåll eller människor med annat hemspråk är litet. Alltså bör barnens betyg i skolan ligga väl till i en nationell jämförelse. Det är dock allvarligt att antalet ungdomar i årskurs nio som inte är behöriga till gymnasiet ökar.

Det är väl belagt att barnens betyg ligger högre i rektorsområden där välsituerade människor bor, medan det blir sämre resultat i skolor där lågutbildade människor lever. Inte så konstigt, men ett ofta förnekat faktum. Det faktum att barn med sämre stöd hemifrån i större utsträckning får svårigheter i skolan speglar sannolikt det faktum att skolan inte tillräckligt kompenserar de barn som inte kan få tillräckligt stöd hemma. Resurserna för speciallärare, elevvårdspersonal, studie- och yrkesvägledning etc är för lite tilltagna generellt i den svenska skolan.

Det är beklagligt att den borgerliga majoriteten i Söderköpings kommun, men tyvärr också socialdemokraterna, inte tycks vilja ta hänsyn till att det finns rektorsområden som behöver få extrapengar därför att det finns många lågutbildade föräldrar i upptagningsområdet. En socio-ekonomisk faktor vid fördelningen av pengar till rektorsområdena är en viktig kompensatorisk åtgärd, som bland annat Norrköpings barn- och utbildningsnämnd beslutat om. Om intresse finns för samband mellan socio-ekonomi och skolresultat och hur man kan arbeta kompensatoriskt som skolpolitiker, borde det ju faktiskt gå att utbyta erfarenheter med våra kolleger i grannkommunen. Det tycker åtminstone undertecknad

Björn Grip

(V) i träffar Torbjörn Olsson, Ramunderstadens nya VD

Vi konstaterade tillsammans att det nu är 17 år sedan Ramunderstaden senast fick bygga i Söderköping.
Men att det nu kanske börjar ”röra på sig”, vilket i sig behövs om vi ska få vår stad att växa och fortsättningsvis vara attraktiv att bo och verka i.

Bernt Schneider , Anders Nyhlén och Björn Grip, Vänsterpartiet Söderköping tillsammans med  Benny Andersson (mp) samlades under kvällen i Ramunderstadens lokaler för en träff och gott samtal med nya Vd´n Torbjörn Olsson, som hälsade oss välkomna och bjöd oss på räkmacka och kaffe.

Samtidigt presenterade han sig, en Linköpingskille som jobbat "på  Verkstadsgolvet i SAAB" som ritingenjör. Därefter konsultfirma, ett tag. Alltmer intresserad av ekonomi, ledde till studier på universitetet. Har jobbat på Boxholmsbostäder några år och dessutom för bostadsbolaget i Karlshamn.

Vi konstaterade tillsammans att det nu är 17 år sedan Ramunderstaden senast fick bygga i Söderköping, men att det nu kanske börjar "röra på sig", vilket i sig behövs om vi ska få vår stad att växa och fortsättningsvis vara attraktiv att bo och verka i.

Några projekt som är på planeringsstadiet och på gång;

Vimman i Brunnsparken (Viggebyvägen). Ramunderstaden driver planfrågan där och hoppas att det ska leda till att det blir möjligt att få bygga bostäder för särskilt boende, kan samordnas med Blå Porten och Dalgården. Positiv inställning i KS-AU. Torbjörn Olsson tänker träffa Karl-Erik Nilsson i föreningen "Oasen" (kooperativ för seniorboende) för att sondera samarbetsmöjligheter.

Busstorget – grusplanen (gamla busstation) här vill Ramunderstaden bygga, om möjlighet ges. HSB:s markanvisningsavtal går ut i månadsskiftet nov/dec. 2008.

Gamla Brandstationens tomt är också intressant för Ramunderstaden.

Torbjörn Olsson  vill gärna se punkthus (max 6 våningar), vilket gör det lättare att få ekonomiskt realistiska boendekostnader, men riktigt var detta byggande skulle ske, finns det inga direkta planer på än.

Även marklägenheter, med hyresrätt, hyfsat centralt kan bli aktuellt.

Torbjörn Olsson belyser också att det finns expansionsmöjligheter för byggande, exempelvis på Mariehovsområdet, i Mogata och på Skönbergaområdet (norr om skolan)

Ramunderstadens styrelse fungerar nu bra, och har enligt Torbjörn fått en bra sammansättning med 3+3 ledamöter, vilka är; Dag Hermelin (m), ordförande,              Peter Karlström ( ) och Bosse Pettersson (s)

Några frågor ställdes under kvällens träff var;

-Finns det avkastningskrav på Ramunderstaden ?

Ja, Det finns outtalade krav, ca 400-450 tkr (bankräntan+1,5%). Dessutom betalar Ramunderstaden en borgensavgift på ca 300 tkr för ett borgensutrymme på max 150 mkr.

– Är det möjligt att Ramunderstaden bygger hyreslägenheter eller bostadsrätter i St Anna?

I dagsläget, nej, på grund av att det blir väldigt dyra lägenheter med tanke på markpriser bland annat. Inte realistiskt.

– Hur är det med kompetensen i Ramunderstaden ?

Vi har varit väldigt konsultberoende, men det hålle rpå at ske förändringar…

Vi tackade för en informativ timma och räkmackan, bytte visitkort och önskade Torbjörn Olsson lycka till i fortsättningen.

Vi lovade att om vi kommer i majoritetsställning se till att aktivt gå in för att ha platser i Ramunderstadens styrelse. Vi ger vårt fulla stöd till nybyggnation av hyresrätter i Söderköping

 Vid tangenterna, Björn Grip

Vad händer med renhållningen?

Det pågår uppenbarligen förhandlingar om att Sita ska köpa Allren i Söderköping, företaget som hittills skött merparten av renhållningen i kommunen. Sita är dotterbolag till en multinationell koncern inom miljöområdet, GDF Suez med huvudsäte i Frankrike.

Enligt entreprenörsavtalet får icke avtalet överlåtas på annan, utan kommunens medgivande. Avtalet löper fram till 2010-12-31, med en ettårig uppsägningstid.

Idag sker i stort sett dagligen kontakter mellan kommunens företrädare och renhållningsföretagets ledning och ägare.

Om en försäljning blir av kommer det sannolikt att bli betydligt större avstånd och svårare att få tag på ansvariga personer.

Personer som knappast heller kommer att känna till de lokala förhållandena. Därmed blir risken större att få till stånd ett smidigt samarbete.

Detta kan bli till förfång för renhållning och avfallshantering.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande, Magnus Berge:

–         Vad händer nu med renhållningen i kommunen? Kommer befintligt avtal att sägas upp, eller tänker du stillatigande acceptera att Sita bara tar över befintligt avtal?

–         Vem ska kommunen förhandla med vid ett eventuellt övertagande?  Ska Söderköpings företrädare i fortsättningen åka till Ängelholm, Paris eller Tjotaheiti vid förhandlingar?

–         Delar du min bedömning och oro för att det kan bli ett sämre samarbete om en multinationell koncern ska ta över och när ansvariga beslutsfattare befinner sig på allt längre avstånd från kommunen?

Marja Bergström (v)

Angående nationella prov i grundskolan

Bakgrund; Söderköpings kommun har av Utbildningsdepartementet inbjudits att lämna synpunkter på promemorian ”Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan m m”. Barn- och utbildningsnämnden har därför fått ärendet på remiss av Kommunstyrelsen.

  

Synpunkter

Vi är kritiska till att redan i årskurs 3 införa nationella ämnesprov i svenska och matematik av följande skäl:

– Det finns stora olikheter mellan barn i den åldern, då det gäller mognadsnivå   – både fysiskt, socialt och intellektuellt. Idag finns inga kunskapsmål i årskurs 3. Tydliga och detaljerade uppnåendekrav i svenska och matematik måste därför formuleras, vilket kommer att försvåra individualisering av undervisningen. De nationella proven kan komma att få en styrande effekt.  Den pedagogiska och metodiska variationen och mångfalden som tar hänsyn till barnens olika mognadsnivå,  individuella förutsättningaroch intressen kan förloras och lätt mätbar ytkunkskap kan komma att prioriteras.  En focusering på kunskapsmålen gör att andra, affektiva mål som samarbetsförmåga, kreativitet etc. – riskerar att komma i skymundan. Personlighetsutvecklingen och skolans fostrande roll kan därmed bli eftersatt. 

– Genom förslaget förändras också själva syftet med de nationella proven. I stället för en generell och nationell utvärdering av skolsystemet syftar de föreslagna nationella proven till att identifiera elever som inte nått kunskapsmålen. Vi menar att den möjligheten redan finns i dag genom den mångfald av diagnostiska prov som utvecklats.

– Med en ensidig focusering på mätbara kunskapsmål kommer det att bli svårare för skolor som arbetar med alternativa pedagogiska metoder att komma till sin rätt. Det gäller främst Waldorfskolan som arbetar efter en egen läroplan.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi avstyrka förslaget om obligatoriska nationella ämnesprov i årskurs 3.

 I årskurs 5 kan vi acceptera nationella ämnesprov om dessa är anonyma, centralt rättade och har till syfte att "ta temperaturen på skolsystemet".

Vänsterpartiets budgetförslag 2009 – 2011

Förslaget innehåller en relativt utförlig diskussion om kommunens pensionsåtagande.
Den akuta pensionsskulden tillsammans med övriga offensiva satsningar som vi vill göra innebär en skattehöjning på 60 öre för att kunna ta ekonomiskt ansvar för verksamheten,
inklusive pensionerna.

Då har vi ändå inte lyft konsekvenserna av att det egentligen krävs avsättningar för accelererande pensionsskuld fram till 2021.
Inte heller tagit hänsyn till förhållandevis höga löneavtal,
men det har heller inget annat parti gjort.

Vi tror lugnt man kan säga att vårt förslag är realistiskt.

För ett attraktivt, tryggt och välmående Söderköping.

VÄNSTERPARTIETS FÖRSLAG TILL BUDGET 2009-2011

                                                                                       

Budgetberedningens beslut 2008-05-07  

2009                      2010                      2011

9 500                     11 569                 17 306

Oförändrad utdebitering  

2 400                         5 000                    5 200                          

Höjd utdebitering med 60 öre (21:95)

14 400                    15 100                  15 800      

Barn/Utb.nämnd . Demografiförändring  

1 275                        2 900                    6 000  

Kommunstyrelsen.  Inget vårdnadsbidrag 

500                              500                      500     

Soc.nämnd. 16 fler platser i äldreboende 

 0                             -4 080                  -8 160            

Soc.nämnd                                                     

-3 000                      -3 000                  -3 000

Utökning av pers. äo, grundbemanning  

Soc.nämnd. Från deltid till heltid inom äo      

 -2 500                     -2 500                   -2 500

Barn/Utb.nämnd. Nattöppet dagis                         

 0                             -2 000                   -2 000

Barn/Utb.nämnd. Utökad vuxen- och KY-utbildning 

-2 000                      -2 000                   -2 000

Kommunstyrelsen . Ungdomskultur och stud.förbund                                   

 -1 300                     -1 100                   -1 100

Teknisk förvaltning. förbättrad sophantering 

-1 000                      -1 000                   -1 000

Avsättning pensionsåtaganden                     

-8 000                      -8 000                   -8 000

RESULTAT V-FÖRSLAG                               

 10 275                  11 389                  17 046

Kommande evenemang

RSS Andra evenemang på orten

  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.