Vänsterpartiet Söderköping

Arkiv

Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Sortera inlägg

Planera för cykelvägar i kommunen

Tyvärr har förutsättningarna, i takt med ökande trafik på de allmänna vägarna, att tryggt och säkert kunna använda sig av cykeln, blivit allt sämre. Det är inte heller särskilt stort engagemang – varken från Vägverket eller från de flesta kommuner – som läggs ned för att medvetet planera för ett ändamålsenligt nät av cykelvägar.

Det tycker vi i vänsterpartiet att Söderköpings kommun, ska ändra på. Utöver det inledningsvis nämnda energieffektiva skälet finns det ytterligare anledningar till detta:

– Folkhälsoperspektivet; det finns få motionsformer som är så allsidiga som cykling;

– Trygghetsperspektivet; barnens möjligheter att ta sig till och från skola och fritidsaktiviteter kan bli enklare och säkrare

– Miljöperspektivet; cykelåkning ger inga koldioxidutsläpp eller andra för miljön skadliga  effekter;

– Turismperspektivet; cykelsemester är en semesterform med stor potential;

– Tids- och ekonomiperspektivet; vid korta avstånd är det ofta det snabbaste och billigaste sättet att ta sig fram.

Men som sagt – idag är det alldeles för farligt att använda cykeln. Därför krävs det en planering för uppbyggnad av ett nätverk av cykelvägar. I Söderköping finns det flera behov, vilket delvis kommit till uttryck på "Åsiktstorget". Dels handlar det om trygga cykelbanor till och från fritidsaktiviteter i tätorten, dels behov av en cykelväg till Norrköping, men också utveckling av cykelvägar till och i kring de mindre orterna i kommunerna – exempelvis Mogata – till skärgård och skogsbygd vilket skulle kunna ge en skjuts till turismnäringen.

Vi föreslår  Fullmäktige uttala;

– Att större vikt ska läggas vid planeringen av cykeltrafik i samband med vägverkets remisser;

– Att uppdra åt kommunstyrelsen och kommunledningen att göra en långsiktig plan för utbyggnad av cykelnät i linje med de behov som ovan skisserats, d v s

o       trygga cykelbanor till och från skola och fritidsaktiviteter i centralorten,

o       cykelväg till Norrköping, samt

o       cykelvägar till och i kring de mindre orterna i kommunen, samt till skärgård och  skogsbygd.

Marja Bergström (v)      Christina Larsson (v)

Vår Vision är Östra Götaland

Den parlamentariska Ansvarskommittén lämnade för ett år sedan sina slutliga förslag till regeringen. En därefter genomförd remissomgång visar på en närmast total uppslutning kring kommitténs förslag till strukturer och uppgiftsfördelning inom, och mellan, staten och den samlade kommunala sektorn. Den positiva inställningen till bildandet av direktvalda regionkommuner delas också enhälligt av de nio partier som ingår i Landstinget i Östergötland och Regionförbundet Östsam. Vår samstämmiga uppfattning återspeglades bland annat i en gemensam remisshantering.

Under remisstiden och därefter har diskussioner förts inom Landstinget och Regionförbundet Östsam om den fortsatta processen. De bägge organisationerna bjöd i slutet av 2007 in landsting och regionförbund i Småland och Blekinge till gemensam överläggning i Växjö. Där medverkade även regeringens samordningsman Jan-Åke Björklund. Diskussioner och erfarenhetsutbyte skedde i god anda och med tydlig målinriktning. En slutsats vid träffen var att arbetet måste fortsätta och att det nu är upp till de politiska partierna i respektive län att leda processen.

Distriktsledningarna i våra nio partier i Östergötland har mötts till samråd vid ett antal tillfällen vilket bland annat utmynnat i föreliggande gemensamma ställningstagande.  Vårt dokument beskriver också översiktligt de förhållanden som på olika samhällsområden talar för bildandet av region Östra Götaland.

Erfarenheterna bland annat från bildandet av Västra Götalandsregionen och nu pågående kontakter i hela landet talar för att regionfrågan i hög grad måste vara de politiska partiernas projekt. Vi ser därför med förväntan fram mot fortsatta kontakter med våra partivänner i berörda landsting och regionförbund. Nu närmast vid mötet i Kalmar den 4-5 mars.

Det är en gemensam ambition hos våra nio partidistrikt att konstruktivt medverka till bildandet av en Östra Götalandsregion och det är vår förhoppning att den ambitionen delas av våra partivänner i grannlänen.  Vi är medvetna om att bildandet av en ny östsvensk region till år 2011 kräver en hög ambitionsnivå i förberedelsearbetet. Om så skall ske måste arbetet med en gemensam ansökan därför påbörjas omedelbart.

Det är vår förhoppning att mötet i Kalmar i början av mars skall tydliggöra förutsättningarna att uppfylla dessa högt ställda ambitioner.

Linköping den 28 februari 2008 för de politiska partierna i Östergötland

Vänsterpartiet  Centerpartiet   Moderata Samlingspartiet 

Socialdemokraterna  Folkpartiet liberalerna   Vrinnevilistan  

Miljöpartiet de gröna  Kristdemokraterna 

Sveriges Pensionärers Intresseparti                                                                 

Detta talar för Region Östra Götaland   

I Östergötland finns en stark uppslutning kring de idéer om en framtida samhällsorganisation som skisserats av Ansvarskommittén. De politiska partierna, kommunerna och landstinget har alla ställt sig bakom de principer som ligger till grund för förslaget. Det finns också en stark medvetenhet om behovet av att bilda allianser för att uppnå en storlek och styrka hos de nya regionkommunerna och länen som ger förutsättningar att såväl ta till vara möjligheter som att hantera de problem som vi kan ana i en näraliggande framtid.

De blivande regionkommunernas viktigaste uppgifter kommer att handla om hälso- och sjukvård och om regional utveckling där det sistnämnda i sig inbegriper flera olika politikområden som kommunikationer, utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, kultur mm. Vår bedömning är att de regionala frågorna kommer att kunna hanteras effektivare och med bättre kvalitet i regioner i den storleksordning som Ansvarskommittén föreslår.

De politiska partierna i Östergötland menar att den framtida regionala nivåns legitimitet i hög grad kommer att vila på förmågan att leverera sjukvård till medborgarna. Det är en grundläggande förutsättning för att en ny region med kraft också ska kunna ta sig an frågor kring regional utveckling. Vi bedömer att stora regionkommuner dessutom är en nödvändig förutsättning för att dialogen och arbetsfördelningen med staten ska kunna utvecklas, något som erfarenheterna Skåne och Västra Götaland visar.

De politiska partierna i Östergötland vill ta initiativet till bildandet av en stor regionkommun i östra Götaland vars geografiska område samtidigt kan utgöra ett län i en framtida länsindelning. Viktiga utgångspunkter för vårt förslag är de kriterier för regionindelning som Ansvarskommittén presenterat, de samarbeten som finns idag och de funktionella samband som går över de nuvarande länsgränserna i östra Götaland.

Vi vill också anta den utmaning som en större region innebär för demokratin. De längre avstånden till beslutsfattare och ett minskat antal förtroendevalda måste mötas med fördjupade besluts- och förankringsprocesser i principiellt viktiga frågor. Vi uttrycker vår vilja och ambition att prova nya former för utvecklandet av demokratin i region Östra Götaland.

Under några rubriker vill vi här ge vår syn på vilka förutsättningar en region Östra Götaland har för att bli en för framtiden effektiv och framgångsrik regionbildning.

Geografi och befolkning.

En tänkt region Östra Götaland kan utgöras av fem län – Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge län eller, om man så vill, av de fyra historiska landskapen Östergötland, Småland, Öland och Blekinge. Denna region har ett i många avseenden utmärkt strategiskt läge mellan de tre storstadsområdena i norr, väst och syd. Östra Götaland är också en del av Östersjöregionen med livaktiga kontakter med regioner i länderna runt Östersjön. En region Östra Götaland blir geografiskt väl sammanhållen med de nuvarande länen och landstingen som odelade byggstenar.

En sådan region skulle få 1 324 700 invånare vilket motsvarar 15 procent av Sveriges befolkning och få en landareal om 43 607 kvkm vilket motsvarar 10,6 procent av Sveriges landareal.

Östra Götaland inrymmer flera större städer med mycket goda utvecklingsförutsättningar och som kan fungera som delregionala centra och som utvecklingsmotorer i regiondelarna. Östra Götaland inrymmer också landsbygdsområden och många mindre tätorter med vikande befolkningstal.  En utmaning för en ny region blir att arbeta för en balanserad utveckling i hela regionen där delarna stödjer varandras utveckling

Naturgeografiskt får en region Östra Götaland en omväxlande natur med delvis unika naturtyper. Sydsvenska höglandets sjörika barrskogsområde kontrasterar mot den låglänta östgötaslätten mot kustlandets jordbruksbygder, lövskogar och skärgård och mot Ölands ängs- och hedmarker och närkontakt med havet.

Andra regionindelningar kan också bli aktuella beroende på ställningstaganden hos andra parter. Vi vill därmed öppna för diskussioner även med Södermanlands- och Örebro län.

Hälso- och sjukvård

Den svenska hälso- och sjukvården står inför en rad utmaningar. Socialstyrelsen pekar bl.a. i sin rapport om geografisk bas för hälso- och sjuk-vården på behovet av mer kunskapsstyrning av vården.  För bra genomslag behövs en nära koppling till forskning, utbildning och utveckling. Ansvars-kommittén föreslår större regioner för bättre förutsättningar till kunskapsbildning och kunskapsspridning. Ansvarskommitténs bedömning är att landstingen inte är tillräckligt stora för att bära och utveckla spetskompetens eller för att svara för kompetensförsörjningen.

Hälso- och sjukvården är kunskapsintensiv. Tillsammans med läkemedels- och medicinteknisk industri är den direkt eller indirekt föremål för ca 1/3 av all FoU i Sverige. Hälso- och sjukvården är således innovationsdrivande och runt den växer fram kluster av kunskapsintensiva företag. (SKL  – "Hälso- och sjukvården som regional utvecklingsfaktor").

 Landstinget i Östergötland, Landstinget i Kalmar län och Landstinget i Jönköpings län har ett utvecklat samarbete inom regionsjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen. Samarbetet styrs av en gemensam nämnd – Regionsjukvårds-nämnden – med egen beslutanderätt i regionsjukvårdsfrågor. I nämnden är de tre samverkande landstingen representerade. Som ett regionalt kompetenscentrum är Universitetssjukhuset i Linköping navet i detta samarbete med uppgift att producera högspecialiserad regionvård, forska, utveckla, utbilda och samtidigt utgöra den sista utposten i en vårdkedja. Regionens bild är att Universitets-sjukhuset bedriver bra och kostnadseffektiv regionvård och att dialogen med sjukhusets företrädare fungerar bra.

Även den vardagsvård som bedrivs i regionen står inför stora utmaningar då allt fler lever allt längre samtidigt som nya möjligheter till vård utvecklas snabbt. Detta innebär ett ökat behov av sjukvård under längre tid, men också ett ökat tryck på kommunal omsorg. Små kommuner får svårare att bedriva den omsorg som krävs, liksom det blir svårt för alla sjukvårdsinrättningar att ensamma bära vårdtrycket med begränsade resurser. En regionförstoring kan förenkla samarbete både i vård och omsorgs sektorerna avseende rekrytering, utveckling och samutnyttjande av resurser och kompetens. Förutsättningar skapas för en kvalitativ decentraliserad  samt solidariskt finansierad sjukvård och omsorg som är långsiktigt hållbar inom regionen.

Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) har som övergripande mål att förstärka det regionala samarbetet inom forskning och utveckling med tyngdpunkt på kliniska, patientnära problem. FORSS stödjer årligen forskningsprojekt som drivs i samverkan med Hälsouniversitetet och över landstingsgränserna. Den statliga utredningen om den högspecialiserade vården föreslår bland annat att sjukvårdsregionerna bör få ett större ansvar för att samordna den kliniska forskningen i regionerna. Utredningen omnämner FORSS som det mest utvecklade samarbetet. I det sammanhanget är det också värdefullt att uppmärksamma den forskning och utveckling som pågår inom den så kallade vardagsvården.

Hälso- och sjukvården blir de kommande regionkommunernas tyngsta uppgift och delar av denna verksamhet – i första hand regionsjukvården – är beroende av ett stort befolkningsunderlag och blir därför normerande för regionstorleken utifrån utgångspunkten att varje regionkommun ska ha ett regionsjukhus. En region Östra Götaland ger ett underlag för ett regionsjukhus och verksamheten kan utvecklas utifrån ett redan väl fungerande samarbete mellan tre landsting.

Ekonomi och näringsliv

På samma sätt som i Sverige som helhet har industriell produktion varit av avgörande betydelse för utvecklingen i Östra Götaland. Tillverkningsindustrin är fortfarande av stor betydelse och dess relativa andel av förädlingsvärdet är större i Östra Götaland än i landet som helhet. Inom flera branscher finns mycket framgångsrika företag som tillför regionen kompetens och tekniskt kunnande. Den pågående utvecklingen visar på ett gradvis ökande kunskaps- och tjänsteinnehåll i produkter och processer.

I delar av regionen dominerar små tillverkande företag med traditionell inriktning och med ett begränsat kunskapsinnehåll i produkter och produktion. Dessa företag har ofta visat på en god anpassningsförmåga till nya förutsättningar men kan riskera att konkurreras ut av producenter i länder med lägre kostnadsläge. Det är en utmaning för regionens näringsliv och offentliga aktörer att arbeta för en fortsatt förnyelse av näringslivet. Här har den väl utbyggda utbildningsstrukturen i regionen med bl a tekniska högskolor och forskning och utbildning med inriktning mot små- och medelstora företag en viktig uppgift att fylla.

Kommunikationer och transporter

Två av landets viktigaste vägtrafikleder och den viktigaste järnvägslinjen knyter samman regionen kommunikationsmässigt. E4:an går rakt igenom regionen i nord-sydlig riktning och ger utmärkta förbindelser norrut mot Stockholm och söderut mot Skåne, Öresundsregionen och kontinenten. E22 – kustvägen – binder samman regionens långa kuststräcka från Norrköping i norr, genom Kalmar och Blekinge län till Skåne. Södra stambanan från Stockholm till Skåne genomkorsar regionen. Flygplatser med reguljär trafik finns i olika delar av Östra Götaland. Här finns också flera regionalt och nationellt viktiga hamnar. Sammantaget innebär det att regionen har utmärkta förutsättningar för kommunikationer och transporter både inom regionen och med omvärlden.

Kollektivtrafiken får nya förutsättningar när planeringen kan ske över ett större geografiskt område och i mindre utsträckning hämmas av de hinder som administrativa gränser ofta utgör. Det blir de naturliga funktionaliteterna som hur människor bor och arbetar eller studerar, hur man söker sig för att ta del av servicefunktioner eller kultur och rekreation som blir styrande. Sammantaget bör detta gynna en funktionell regionförstoring, något som bevisligen stimulerar den ekonomiska utvecklingen i vid mening.

Utbildning och forskning

Östra Götaland har en förhållandevis låg utbildningsnivå och därför är det en utmaning inför framtiden att höja denna nivå. En regional samling inom utbildningsområdet bedöms ge goda förutsättningar för medborgarna till ett livslångt lärande och för kompetensförsörjning till arbetslivet. För att möta framtida behov av utbildad arbetskraft bör den regionala samverkan inriktas på att forma ett flexibelt, efterfrågestyrt och effektivt utbildningsutbud med former för lärande som möter behoven hos ungdomar och vuxna. Ur ett europeiskt perspektiv är det nödvändigt att regionens kvinnor och män ges förutsättningar att studera, arbeta och leva i hela Europa.

En region Östra Götaland kommer att kunna uppvisa stora resurser när det gäller högre utbildning och forskning. Två universitet och tre högskolor med ett sammantaget mycket mångsidigt utbud av högre utbildning och en välutvecklad forskningsorganisation ger goda förutsättningar för utveckling av nya produkter och tjänster samt för utveckling av ett kunskapsbaserat näringsliv.

Identiteter

I en region med så stor folkmängd och så stor yta finns det naturligtvis flera regionala identiteter, men dessa är inte knutna till de gamla länen eller landskapen utan har sin grund i de livsbetingelser som människorna har haft. Några exempel på sådana identiteter är bl a det som förenar boende i skärgård och kustnära områden eller den framgångsrika företagsamhet som vuxit fram ur det som en gång vara svåra levnadsförhållanden men som nu ger arbete och välstånd år många människor. Det här är vad vi kan kalla en "småländsk identitet som inte bara finns i Småland utan även i södra Östergötland och i Blekinge. I städer som Jönköping, Kalmar, Linköping/Norrköping, Växjö och Karlskrona utvecklas en ny identitet av akademisk utbildning och forskning.

Privatiseringsvågen drabbar Söderköping

För ni håller väl inte med borgarna i deras beslut att nu sälja ut äldreomsorgen och delar av övrig vård och service till företag som enbart har vinstintresse i det dom lägger marknadsandelar på. Nej, givetvis så är vi emot denna privatiseringsvåg, vi kämpar med all kraft vi förmår. Många frågor dyker upp kring privatiseringsfrågor, ideologi m.m. varför vi inom Vänsterpartiet tycker si eller så. För att ge svar på detta kan du läsa följande dialog med frågor och svar.

Varför är ni motståndare till privatiseringar och konkurrensutsättning?

Vi har ideologiska och principiella invändningar mot att medborgarnas behov av omsorg, utbildning vård och grundläggande service som kommunikationer, post och eldistribution ska tillhandahållas av vinstdrivande företag på marknaden. Dessa verksamheter måste utföras med medborgarnas intressen och bästa för ögonen, inte för att företag ska tjäna pengar på dem. Dessutom drabbas personalen i de privatiserade och konkurrensutsatta verksamheterna av försämrade villkor, eftersom personalkostnader är en av de utgifter som används för att konkurrera om anbud och marknadsandelar.

Men vad är det för fel med valfrihet mellan olika verksamheter och huvudmän?

Den så kallade valfriheten, som innebär att vi som konsumenter väljer bland annat mellan olika elbolag och pensionsfonder, innebär i praktiken bara att vi tvingas välja vem det är som ska genomföra försämringar och fördyringar för oss samtidigt som bolagen gör enorma vinster och fondplacerarna skär guld med täljkniv. Det är dessutom i praktiken omöjligt för den enskilde att bedöma vilket val som är det bästa eller minst dåliga alternativet och inte minst är det ett stort resursslöseri att människor ska ägna en massa tid åt sådant här. Det finns både vettigare och roligare saker att fylla fritiden med.

Finns det några utredningar av avregleringarna?

Ja, en offentlig utredning visar att konsumentpriserna har stigit på alla områden utom telefoni. Men utredningen poängterar att det kan vara teknikutvecklingen och inte konkurrensutsättningen som lett till lägre priser för telefoni. Utredningen slår alltså fullständigt sönder borgerlighetens påstående om att marknadslösningar leder till lägre priser, i verkligheten är det precis tvärtom. I Stockholms stad har två utvärderingar gjorts om privatiseringen av äldrevården och de visar på allvarliga problem efter privatiseringarna – försämrad kvalitet för de äldre, sämre villkor för personalen och inga som helst kostnadsbesparingar för kommunen.

Vad vill ni göra åt det här?

Först och främst måste vi sätta totalstopp för regeringens besinningslösa utförsäljning av våra gemensamma egendomar. Detta är egendomar som tillhör oss alla men som nu reas ut till privata företag. Samhället måste återta det som har avreglerats och det nya pensionssystemet rivas upp. Vårt krav på att vård, utbildning, omsorg och grundläggande infrastruktur ska utföras och drivas i gemensam regi är intimt förknippat med vår politik för stärkt finansiering av den offentliga sektorn, god personalpolitik och en hög kvalitet i verksamheterna. Det kan också påpekas att det i många länder både inom EU och på andra håll i världen finns starka folkliga rörelser med samma krav som vi .

Hur vill ni förbättra de statliga företagen?

Vi har drivit på för att de statliga företagen ska skaffa sig bättre miljöpolicy, ha jämnare könsfördelning i styrelserna, större etnisk mångfald och ha öppna bolagsstyrelser. Vår ambition att de statliga företagen ska vara föredömen för övrigt näringsliv håller på att uppfyllas.

Vad vill ni göra åt de höga lönerna för chefer i statliga företag?

Vi tycker inte att någon direktör i ett statligt företag ska tjäna mer än statsministern. Det betyder att de skulle få svälta sig fram på 118 000 kronor i månaden. Mellan 2001 och 2005 ökade lönerna för direktörer i statliga företag med över 30 procent. Vissa har 3 miljoner i årsinkomst och de jämför sig med privata storföretag och kräver löner som ofta ligger minst tio gånger högre än en vanlig arbetarlön. Med ett statligt lönetak för direktörer skulle utrymmet för att höja direktörernas löner i privata företag minska. För ni håller väl inte med borgarna i deras beslut att nu sälja ut äldreomsorgen och delar av övrig vård och service till företag som enbart har vinstintresse i det dom lägger marknadsandelar på.

 

Rädda vården!

Svensk hälso- och sjukvård genomgår just nu en grundläggande förändring. Det är en förändring som går snabbt och utan någon större debatt. Detta är mycket oroväckande och om utvecklingen inte hejdas kommer Sverige inom några år inte ha en sjukvård som i första hand ger vård till de med de störst behov utan de som kan betala för sig.

 Sverige har länge haft ett sjukvårdssystem som varit effektivt och mycket framgångsrikt. Alla medborgare har fått vård på likartade villkor och bedömts enbart utifrån sina behov. Under det borgerliga styret är denna modell under avveckling. Vad vi ser är omfattande privatiseringar och omorganiseringar av hälso- och sjukvården. Detta kommer leda till att de som idag har en god ekonomi och en god hälsa kommer att få en bättre hälso- och sjukvård. Dock kommer de med låga inkomster och sämre hälsa att få sämre tillgång till en god hälso- och sjukvård. Dagens hälso- och sjukvårdspolitik är en politik för ökade orättvisor där resurser tas från de fattiga och ges till de rika.

I Östergötland genomförs nu omfattande privatiseringar av vården liksom att man har långtgående planer på att införa en så kallad kundvalsmodell inom primärvården. Vi vet av erfarenheter att detta kommer att fördela vården mer orättvist än idag liksom att dessa förändringar kommer att göra hälso- och sjukvården dyrare utan att människors hälsa förbättras.
 
Det är inte svårt att förutse att dagens borgerliga politik kommer leda till en situation där hälso- och sjukvårdspolitiker på högerkanten kommer att hävda att resurserna inte längre räcker till, vilket också är en naturlig följd av deras politik. Istället kommer de, även om de idag förnekar att de önskar denna utveckling, att peka på att alla måste ta ett större ansvar för sin egen hälso- och sjukvård genom bland annat privata sjukförsäkringar.
 
Vänsterpartiet menar att det finns en annan väg att gå. Vi kan fortsätta att bygga ut vårt nuvarande demokratiskt styrda system till att än bättre än idag möta människors behov. Det är därför viktigt att vi redan idag kan starta debatten och arbetet för att rädda sjukvården från den borgerliga politiken. I Östergötland arbetar vänsterpartiet för en välutbyggd offentlig sjukvård som sätter medborgarnas behov i centrum. För att detta ska bli verklighet krävs det gemensamma ansträngningar där vi tillsammans kan bestämma över framtidens utveckling inte en borgerlig politik som syftar till att skapa ett i grunden annat system.

 

Vänsterpartiet i Östergötland

 

Sirpa Mikkola-Karlsson, Distriktsordförande

Lotta Heelge, gruppledare landstinget i Östergötland

 

 

Tidiga betyg ger alltför snäv inriktning på skolans uppgifter

Bergaskolan vill på försök införa betyg för årskurs 7 elever. Förutom att detta inte är möjligt med nuvarande skollag tycker vi att det är en dålig idé. Vi tycker att betygen ger en begränsad och ensidig focusering på kunskapsmålen och dessutom motverkar en pedagogik som bygger på elevers samarbete och förmåga att socialt fungera tillsammans.

Betyg sägs i grunden ha tre funktioner: 

  • information till eleven själv och dess föräldrar om hur väl den enskilde eleven klarar av skolarbetet och dess mål i olika ämnen 
  • information till skolledning, -förvaltning och –nämnd om hur väl skolan fungerar 
  • som underlag för urval vid ansökan vidare till högre utbildningar (och så småningom jobb)
  • Vi menar att informationen till elev och föräldrar beträffande skolarbetet sker bättre genom omdöme och föräldrasamtal.

Information till ansvariga instanser om hur väl skolan fungerar kan också ske – och sker – på annat sätt. Exempelvis ger centrala prov en god indikation på hur väl kunskapsmålen uppnås.

Det är emellertid inte enbart kunskapsmålen som behöver utvärderas. Väl så viktigt är hur bra eleverna utvecklas personlighetsmässigt och som blivande ansvarstagande medborgare. Här finns det anledning för såväl skolledningar som politiskt ansvariga och förvaltningsledning att fundera över hur utvärderingen kan bli bättre. Hur klarar exempelvis respektive skola av att undvika social utslagning och mobbning?

När det gäller urval för fortsatta studier är detta inte aktuellt förrän i årskurs 9 när ansökan till gymnasieskolan lämnas in.

Det finns således – förutom nuvarande legala hinder – enligt vårt förmenande inga skäl att införa ytterligare betygsättning i grundskolan.

Björn Grip (v), ledamot Barn- och utbildningsnämnden, Söderköping

Gunilla Åhlander (mp), ersättare Barn och utbildningsnämnden, Söderköping

Svar till Bergaskolans föräldraråd, Anders Senestad, Eva Cox och Ibrahim Sehalic

HELHETSSYN PÅ ELEVENTrevligt att vi fick igång en betygsdiskussion!

Naturligtvis förstår vi att Bergaskolans föräldrar vill sina barns bästa! Vi är dock av den uppfattningen att betyg i sig skapar stress och prestationshets. Det är därför vi gärna ser personliga omdömen istället.

Nu är ju systemet sådant att man jämförs via betyg vid antagning till gymnasiet. Men varför räcker inte utvecklingssamtalen och omdömen som de är utformade idag som riktlinje för hur eleverna behöver förbättra sig? Det är ju trots allt viktigare att man som elev lär sig saker i grunden, utvecklar en helhetssyn och ett självständigt tänkande, än att man hela tiden strävar efter en ytlig detaljkunskap. Något som lätt blir effekten av betygshets. Denna jakt fortsätter sedan på gymnasiet.

Vi tycker att en kontinuerlig kontakt och tydliga omdömen bör räcka en bra bit på väg.

De elever som behöver stöd är vi övertygade om att Bergas duktiga lärare upptäcker ändå!

Vi anser inte heller att betyg är en bestraffning, endast att det är ett otillräckligt system för att mäta människors kunskaper, och människan som en helhet.

 Enligt uppgift lär regeringen presentera ett förslag beträffande tidigare och tätare betygssättning.

Vår uppfattning är att vi bör invänta regeringsförslaget och riksdagens behandling av detta. Det finns ingen anledning för Söderköpings kommun att ha för bråttom, det är bättre att invänta framtida lagstiftning!

 Björn Grip (v) . Gunilla Åhlander (mp)

Vänsterpartiet är en del av politiken i Söderköping, vi finns med och representerar Söderköpings alla medborgare

(V)i finns med och representerar Söderköpings alla medborgare i Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige, Socialnämnd, Demokratigrupp, Barn och utbildningsmnämnd, Bygg och miljönämnd och hälso och Trygghetsrådet

 

Privatiseringsvindar blåser nu starka i Söderköping, vi spjärnar emot, argumenterar, men för döva öron, (än så länge). Nu gäller att politiskt fortsätta vårt arbete. 

Vänsterpartiet är en del av politiken i Söderköping, vi finns med och representerar Söderköpings alla medborgare i Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige, Socialnämnd, Demokratigrupp, Barn och utbildningsmnämnd, Bygg och miljönämnd och hälso och Trygghetsrådet

Inte minst har vi flyttat fram våra politiska positioner när flera kamrater fick framträdande uppdrag i kommunen. Vi är med och påverkar, vi lyfter fram dina åsikter, vi ser till allas lika värde. Tillsammans skapar vi en fin trygg och bra stad att bo och verka i. Nu gäller att politiskt fortsätta vårt arbete. Vi Vänsterpartister i Söderköping höjer vår stämma, lyfter fram våra medborgares önsknignar och förslag i nämnder och styrelser

Ett nytt spännande år ser vi framför oss.

När vi finns med, när kommunfullmäktige, socialnämnd m.m. har sina möten ser du under kalendariet på hemsidan.

RSS Andra evenemang på orten

  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.