Vänsterpartiet Söderköping

Arkiv

Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Sortera inlägg

Vänsterpartiets budgetförslag 2009 . Samt flerårsförslag 2009 – 2010

Vi menar dock att behoven inom framför allt äldreomsorgen är så stora att det krävs ytterligare tillskott. Detta – tillsammans med att avsättningar behövs för att möta den ökade pensionsskulden – gör det nödvändigt att höja skatten.

Pensionskostnaden ökar nu kraftigt varje år under en följd av år, åtminstone fram till 2021. Det är oansvarigt att dölja dessa kostnader.

Det finansiella utgångsläget är betydligt sämre idag jämfört med i somras när treårsbudgeten togs. Att panikspara i ett sådant läge är emellertid ingen bra åtgärd, tvärtom. I en lågkonjunktur är det viktigt att den offentliga sektorn försöker bromsa nedgången i marknadsekonomin och hålla uppe verksamhet och sysselsättning. Vi är därför beredda att i detta läge acceptera ett sämre resultat.

Vi anser att majoriteten saknar täckning för sin optimism när det gäller befolkningsutvecklingen och är inte beredda att göra befolkningsprognoser som är orealistiska. Vi håller oss till de bedömningar som görs av SCB och kommunala invånarregistret (KIR), och får därför göra lägre – men realistiska – antaganden beträffande skattekraften.

Vi har noterat att Ramunderstaden har fått i uppdrag att göra en affärsplan. Det är positivt att diskussioner äntligen tagits upp med bostadsbolaget. Vänsterpartiet vill gå ett steg längre och ge Ramunderstaden i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att bygga hyreslägenheter. Detta framför allt för att människor i egna hus- där barnen kanske är utflugna – ska ha en möjlighet att flytta inom kommunen. Samtidigt ges därigenom ökade möjligheter för barnfamiljer att etablera sig i Söderköping.

Vänsterpartiet anser att det är nödvändigt att göra ytterligare omfördelningar mellan framför allt barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden till följd av demografiska förändringar. Vi vidhåller därför våra förslag sedan Kf-beslutet i juni kring treårsbudgeten.

Vi anser fortfarande att det är nödvändigt att bygga ytterligare en avdelning särskilt boende för äldre. Det är dock orealistiskt att klara detta under nästa år.

Vänsterpartiet anser också att det är nödvändigt att erbjuda nattöppen barnomsorg. Vi återkommer även i denna fråga när det är dags att formulera nästa treårsbudget.

Vänsterpartiets markering av vikten av ungdomskultur har – tillsammans med medborgarinitiativ – resulterat i att kommunen är på väg att skaffa sig ett program för barnkultur. Det är gott och väl. Det krävs emellertid också pengar. Vänsterpartiet fortsätter därför sin markering och avsätter ytterligare resurser till ungdomskultur och studieförbund.

Beträffande kravet på kommunekolog som väcktes i våras av miljöpartiet har vi samma uppfattning och avsätter därför pengar för detta.

Vikten av en familjecentral kan inte nog betonas. Det är en orealistisk bedömning att det går att dribbla bort sitt ansvar och skjuta över alla kostnader på landstinget. Vänsterpartiet avsätter pengar för att markera att vi inte vill riskera att projektet rinner ut i sanden eller skjuts upp ytterligare.

Resultat – vid Budgetberedningens början 1/10                  2.450

Uppskrivning av Pensionskostnader                                    –  1.000

Ränta anläggningslån                                                                   1.100

Ny skatteprognos 10/10                                                         –  4.800

Resultat  15/10                                                         – 2.250

Oförändrad utdebitering                                                2.400

Skatteintäkter befolkn.prognos 14.025 pers                        3.000

Resultat 2008-10-16                                                 3.150

                    

                           Vänsterpartiets budgetförslag 2009

 

V-förslag: kkr (i förhållande till alliansens budget) år    2009

                     

Intäkter

Utgångsläge 16/10                                                            3.150            

Skatteintäkter befolkningsprognos (KIR) 13.960 pers   –  2600

Höjd utdebitering (60 öre) (21:95)                           14400           

Demografiförändringar, BUN (antal barn x 74 kkr)                   1350             

Inget vårdnadsbidrag                                                                        500               

Summa intäkter (ökade intäkter jfrt alliansen)      16.800          

Utgifter

Ytterligare 16 pl. i äldreboende 2010-07-01   —-                                      

Utökning av personal äo, grundbemanning, inklusive                          

från deltid till heltid inom äo                       – 4000             

Nattöppet dagis fr. o m 2010-07-01                         —-                

Utökad vuxenutbildning och KY-utbildning        – 1500             

Satsning på ungdomskultur och studieförbund – 1000             

Förbättrad sophantering                                               – 1000             

Kommunekolog                                                                –   150

Familjecentral                                             -1.000

Satsning på cykelvägar (statliga pengar)                                            —-                 —

Satsning på byggande av hyreslägenheter gm

borgensåtagande för Ramunderstaden                                          —-                 —-                

Avsättning för pensionsåtaganden före 1998                      – 6.000            

                     

Resultat (v-alternativet)                                                                   + 2.150            

                                                      

 

V-FÖRSLAG TILL BUDGET 2009-2011

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET 2009-2011, kkr:

 

 

 

 

BUDGET

BUDGET

BUDGET

 

2009

2010

2011

RESULTAT -BB-BESLUT (OKT 2008)

3 150

3 751

7 665

 

 

 

 

Skatteintäkter (13 960 inv)

-2 600

-2 600

-2 600

 

 

 

 

Höjd utdebitering 60 öre (21:95)

14 400

14 700

15 400

 

 

 

 

Bun; demografiförändring

1 350

2 900

4 000

 

 

 

 

Bun; ej vårdnadsbidrag

500

500

500

 

 

 

 

Sn; Ytterligare 16 platser i äldreboende (2010-07)

0

-4 080

-8 160

 

 

 

 

Sn, utökn av personal äo, grundbemann, inkl

-4 000

-4 000

-4 000

höjd sysselsättn grad

 

 

 

Bun; nattöppet dagis (2010-07)

0

-1 000

-2 000

 

 

 

 

Bun; utökad vuxenutb och KY-utbildning

-1 500

-1 500

-1 500

 

 

 

 

Ks; ungdomskultur och studieförbund

-1 000

-1 000

-1 000

 

 

 

 

Tf; förbättrad sophantering

-1 000

-1 000

-1 000

 

 

 

 

KS, kommunekolog i samarbete m annan kommun

-150

-300

-300

med start 2009 07 01

 

 

 

Sn; familjecentral

-1 000

-1 000

-1 000

 

 

 

 

Avsättning pensionsåtaganden

-6 000

-5 000

-5 000

 

 

 

 

RESULTAT -V-FÖRSLAG

2 150

371

1 005

 

                    

 

 

 

Kommunpolitikens Zlatan i Söderköping

Stig Henricson (v), framgångsrikt kommunalråd från bruksorten Fagersta i Västmanland, gästade i söndags ”Stinsen”, Söderköpings kommunbibliotek.

Det var den – av vänsterpartiet och miljöpartiet – nybildade föreläsningsföreningen som stod som värd för arrangemanget tillsammans med ABF Östergötland.

Stig Henricson pratade på temat "En politik för kommunens bästa". Hans budskap var;

–         Lyssna och prata med människor så mycket du kan och använd det som en utgångspunkt för den praktiska politik som ska föras.

–         Ta vara på möjligheterna till samarbete och allianser – det är viktigare än att i alla sammanhang lyfta fram och förstora oenigheter.

–         Ta ansvar för helheten, oavsett om du i din politiska vardag är suppleant i barn- och utbildningsnämnden eller något annat politiskt organ.

–         Lev som du lär – det är viktigt att vara en bra förebild.

Många frågor ställdes av publiken i den fullsatta lokalen. Bland annat undrade Lennart Persson, (s), hur det blir med värderingar och ideologi om samarbete för kommunens bästa är ett överordnat intresse. Henricson menade att självklart måste grundvärderingar finnas, även om hans uppfattning var att i kommunala sammanhang är den ideologiska oenigheten inte så tydlig som på riksplanet.

Tjugofem intresserade personer hade sökt sig till biblioteket den här söndagseftermiddagen vilket av arrangörerna ansågs som en bra siffra.

Öppet brev till SKL:s VD Håkan Sörman: Angående Öppna jämförelser i grund- och gymnasieskolor – en kritisk reflektion

Tänk om det som mäts inte mäter det som skulle mätas?

Hej Håkan!

Det här med öppna jämförelser av skolor har i ett avseende blivit en succé: Det har verkligen uppmärksammats. Och det var meningen! Det gör ju att personal och förtroendevalda skärper sig. Tävlingsinstinkten är stor.

I skolstyrelser, lärarrum och bland elever diskuteras och jämförs resultaten. Det är också bra – fredlig konkurrens och tävlan stimulerar – så var ju tanken. Men tänk om det som mäts inte mäter det som skulle mätas?

I takt med de fria valen och allt mer "skolpengstänkande", det vill säga att resurserna följer eleven, blir det ingen fredlig konkurrens. Nä, det blir – om inte blodigt – så dock strid för överlevnaden för många skolor, särskilt gäller detta gymnasierna.

Idén med öppna jämförelser – om jag har förstått rätt – är att kommunernas förtroendevalda, förvaltningschefer, enskilda skolor, rektor, lärare och elever ska få ett mått på hur bra undervisningen fungerar, mätt i prov, betyg, demokratiengagemang och allt vad det nu är. Detta för att man sedan självkritiskt ska få underlag för att förbättra sina svagheter.

Det är emellertid inte självklart, eller ens troligt, att det går att mäta resultatet så enkelt, oavsett om presentationen är pedagogisk med fina diagram och tabeller.

Jag menar att det faktiskt spelar roll vilka förutsättningar eleverna har med sig hemifrån till skolan. Det är ett väl känt faktum – säkert också för dig – att föräldrars inkomst, utbildning och yrke spelar stor roll för framgång i skolan. Inte så konstigt när man tänker efter. Jag ska ta ett exempel.

I min gamla hemkommun, Motala, fick gymnasieskolan sämst resultat i Östnytts upptagningsområde. Jag vet, att med den socio-ekonomiska struktur, som Motala har, finns det förhållandevis lite stöd och erfarenhet av högskolestudier för ungdomarna att få från föräldrarna. Detta med tanke på att Motala är en typisk industriort – där verkstadsindustrins vagga en gång stod. Fortfarande är det inte självklart att universitets- och högskolestudier är en framgångsväg för ett bättre liv. Den erfarenhet som generationer Motalabor fortfarande bär med sig, är att ett fast och tryggt arbete, gärna som kvalificerad yrkesarbetare, ger en bra och trygg framtid.

Osäkerheten som många ungdomar känner, när man rådbråkar sina valmöjligheter, är naturligtvis stor. Peppningen och handfast hjälp med läxläsning, när studierna tar emot, blir naturligtvis betydligt mindre än vad som gäller för de elever, som till exempel går vid Katedralskolan i Linköping. En skola där flertalet elever har akademiker som föräldrar. Det är därmed inte säkert att Katedralskolan, trots bättre resultat i de öppna jämförelserna, är en bättre skola än Platen-, Carlsund- och Vätternskolan i Motala. Och det definitivt inte säkert att skolpersonalen är mera engagerad på Katedral i Linköping än i Motalas skolor.

De skolor där dessutom en stor andel ungdomar – antingen lever med ensamstående föräldrar eller har föräldrar med annan etnicitet – får ännu svårare att hävda sig i konkurrensen. Den situationen gäller i högre utsträckning i Motalas skolor än på Katedral i Linköping.

Så min fråga till dig, Håkan………

– Varför finns det inga försök att göra jämförelser, som tar hänsyn till att eleverna i olika skolor och kommuner faktiskt har skilda sociala och ekonomiska förutsättningar? Vi vet ju både du och jag, att det finns stora och växande klyftor såväl mellan kommuner som mellan olika skolor.

Risken är att bra skolor och hängiven skolpersonal i "tunga" områden oförskyllt hängs ut och förlorar kampen om "skolpengen".

Med vänlig hälsning,

Björn Grip (v),

numera ledamot i Barn och utbildningsnämnden i Söderköping

Marja Bergström bloggar från Söderköping

Hej .

Jag heter Marja Bergström, är fritidspolitiker och medlem i vänsterpartiet Söderköping.
Jag sitter med som ledamot i i Kommunstyrelsen, ledamot i Kommunfullmäktige och som ersättare i Demokratigruppen . Har även politiskt uppdrag inom Landstinget
Jag kommer att skriva då och då, bloggande med tankevändor kring sånt som engagerar och/eller upprör mig just då.
Det kan vara allt från tidningsartiklar, till företeelser eller beslut tagna inom kommun eller landsting.
Idag vill jag lyfta fram mina tankar och funderingar kring temat; Dåligt med höjda vårdavgifter.

"Den enskilde har ett ansvar för sin hälsa och sin sjukdom. Att med något högre avgifter bidra till vårdens finansiering ser vi som en del i detta ansvarstagande". Det skriver Marie Morell (m) med flera ledande företrädare för den borgerliga alliansen i landstinget i en debattartikel i lördagens  NT.

Bakgrunden är ett förslag till landstingsfullmäktige om att höja avgiften för läkarbesök på vårdcentral från 100 till 150 kr, dvs. en 50%-ig höjning.

"Marginalerna är små mellan himmel och helvete inom dessa tre partier", skriver de vidare. Artikeln också är ett svar på en tidigare artikel från oppositionen som motsätter sig höjningen.

Hur små är marginalerna egentligen? Låt oss se hur situationen ser ut för en inte oväsentlig del, och dessutom en allt större del av befolkningen, de som är beroende av försörjningsstöd från kommunens socialtjänst eller statliga studiemedel från CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Riksnormen för försörjningsstöd till en ensamstående person är 3.650 kr/månad plus hyra. Stödet prövas ingående och man tvingas vända ut och in på sina personliga förhållanden.

Om man studerar, och är berättigad till studiestöd, utgår ett bidrag på 2700 kr/månad under studietiden. Det finns möjlighet att också låna pengar.

Mat och hushållskostnader per dag, som understiger 100 kr är svårt att undvika. Det betyder 3.100 kr/månad. Ett busskort på kollektivtrafiken kostar inom tätorten 530 kr. Återstår 20 kr att köpa Aftonbladet eller Expressen. Plats för en prenumeration på dagstidning som egentligen ingår i riksnormen, finns det inte. Några inköp av kläder eller andra konsumtionsvaror finns det inte heller utrymme för. Det blir att vända sig till Lions eller Röda Korset för att skaffa sig en ytterrock.

Exemplet är inte extremt. Det är villkoren för många vuxenstuderande, inte minst för många unga och för människor med invandrarbakgrund.

Det är också människor med låg utbildning och människor från andra kulturer, som har sämst hälsa. Och som av den borgerliga alliansen förväntas ta ett större ansvar för sin hälsa. Vilka möjligheter har man till det?  En sak är klar; Det finns stora skillnader när det gäller förutsättningar och möjligheter att leva hälsosamt.

Jag ska ge ett exempel:

Anta att du som vuxenstuderande väljer att avstå från periodkort inom kollektivtrafiken för att få utrymme för lite mer än det nödvändigaste. Dina möjligheter att då välja matbutik begränsas därmed till närområdet. Den som studerat utbudet i olika livsmedelsaffärer kan konstatera, att det är en betydande skillnad i kvalitén på utbudet mellan exempelvis Netto och Liedl å ena sidan och Hemköp och Konsum å den andra. Däremot är prisskillnaden inte så dramatisk. Men Hemköp och Konsum etablerar sig inte i exempelvis Skäggetorp i Linköping eller Hageby i Norrköping, där många av de fattigaste invånarna bor och som samtidigt har störst ohälsa.

Detta är bara ett exempel på att förutsättningarna att ta ansvar för sin hälsa varierar kraftigt beroende på de inkomster och andra villkor som olika sociala klasser lever under.

Så kära Marie Morell – du har förvisso rätt i att marginalerna är små mellan himmel och helvete. Åtminstone gäller det vissa sociala grupper. Grupper vars villkor du har bristande kunskap om och därmed svårt att visa inlevelse och empati. Det kan, som i detta fall, leda till ett dåligt beslut om höjda avgifter i vården.  Det är inte rimligt.

 Marja Bergström (v), landstingsledamot

Söderköping

Inbjudan till ”Öppna samtal på Stinsen”

Ett första möte blir det med Stig Henriksson, kommunalråd (v) med egen majoritet, från Fagersta, som inleder på temat ”En politik för kommunens bästa”.
Han kommer söndagen den 19/10, kl 14 till kommunbiblioteket ”Stinsen”

Vi tar nu tillsammans ett initiativ för att få till stånd offentliga öppna möten kring radikala och spännande kultur- och samhällsdiskussioner i Söderköping.
 
Ett första möte blir det med Stig Henriksson, kommunalråd (v) med egen majoritet, från Fagersta, som inleder på temat ”En politik för kommunens bästa”. Han kommer söndagen den 19/10, kl 14 till kommunbiblioteket ”Stinsen”, där även övriga möten kommer att äga rum.

Bland övriga som kommer framöver märks Åsa Linderborg, författare och biträdande kulturchef på Aftonbladet och Göran Greider, samhällsdebattör och författare.

För ytterligare upplysningar:

Björn Grip (v)                         Benny Andersson (mp
Mobil 070 – 540 95 79

Slå vakt om det offentliga rummet

I Söderköping har det aldrig funnits ett Folkets Hus.
Visserligen fanns en gång den klassamarbetsinriktade Arbetarföreningen som huserade i det som numera är Göta Salonger.
Även där kostar det idag förhållandevis mycket att hyra lokal för olika evenemang.
Den enda möjligheten att träffas mer än 30 personer utan dyra kostnader, är i kommunens bibliotek, ”Stinsen”.
Det blir för övrigt också den lokal som vänstern och miljöpartiet i kommunen samt ABF kommer att använda sig av för sin ny-startade föreläsningsförening och mötesserien ”Nyfiken på” – första mötet nästa söndag, 19/10 kl. 14 då Stig Henriksson, framgångsrikt kommunalråd i Fagersta kommer och pratar på temat ”En politik för kommunens bästa”.

En gång i folkrörelsernas barndom byggde man Folkets Hus, detta för att säkra möjligheterna att hålla möten utan att riskera konflikter med ordningsmakten. Idag tvingas vi konstatera att allt fler Folkets Hus-lokaler säljs ut, alternativt tas det över av privata intressen och blir kommersiella evenemangslokaler. Nu senast var det i Finspång som Folkets Hus föreningen tvingades ge upp. Det är sannolikt en tidsfråga innan Norrköpings Folkets Hus går samma öde till mötes. Istället får vi eventslokaler, ibland visserligen i kommunal regi, men dock drivna kommersiellt i bolagsform, som till exempel Linköpings Konsert och kongress. Detta är bekymmersamt med tanke på hur viktigt det är att kunna samlas för opinionsmöten utan stora hyreskostnader. Möjligheter till möteslokal är intimt förknippat med yttrande- och föreningsfriheten.

Därför blir man också glad när aktiva Folkets Hus-föreningar – ofta på små orter till exempel Boxholm och Gusum – lyckas hitta nya former för användning av sina Folkets Hus-lokaler. Dit strömmar folk som aldrig förr för att på storskärm ta del av Riksteaterns utbud av teaterföreställningar, Folkets Bios kvalitetsfilm och andra evenemang som till exempel Opera i världsklass. Därigenom lyckas man kombinera två viktiga saker – man säkerställer ekonomi för Folkets Hus och därmed lokaler för föreningsmöten samtidigt som man sprider och populariserar bra kultur.

I Söderköping har det aldrig funnits ett Folkets Hus. Visserligen fanns en gång den klassamarbetsinriktade Arbetarföreningen som huserade i det som numera är Göta Salonger. Även där kostar det idag förhållandevis mycket att hyra lokal för olika evenemang. Den enda möjligheten att träffas mer än 30 personer utan dyra kostnader, är i kommunens bibliotek, "Stinsen". Det blir för övrigt också den lokal som vänstern och miljöpartiet i kommunen samt ABF kommer att använda sig av för sin nystartade föreläsningsförening och mötesserien "Nyfiken på" – första mötet nästa söndag, 19/10  kl. 14 då Stig Henriksson, framgångsrikt kommunalråd i Fagersta kommer och pratar på temat "En politik för kommunens bästa".

Biblioteket i Söderköping är väldigt viktigt att slå vakt om och utveckla genom att använda det för debatt och kulturevenemang. Utan att förringa initiativet med författaraftnar sommartid på Bondens Creperia är detta evenemang ändå förknippat med de begränsningar som ett inträde på 180 kr innebär – även om detta inkluderar en måltid.

Därför hoppas jag att vänsterns och miljöpartiets initiativ blir lyckosamt och gärna att fler vill engagera sig i den nybildade föreläsningsföreningen.

Björn Grip

Kommande evenemang

RSS Andra evenemang på orten

  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.