Vänsterpartiet Söderköping

Arkiv

Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Sortera inlägg

Önskar er alla ett riktigt Gott och spännande Nytt År

Vänsterpartiet är en del av politiken i Söderköping, vi finns med i nämnder och kommunfullmäktige

 Önskar er alla ett riktigt Gott och Spännande nytt år

Vänsterpartiet är en del av politiken i Söderköping, vi finns med i nämnder och kommunfullmäktige. Inte minst har vi flyttat fram våra politiska positioner när flera kamrater fick framträdande uppdrag i kommunen. Vi är med och påverkar, vi lyfter fram dina åsikter, vi ser till allas lika värde. Tillsammans skapar vi en fin trygg och bra stad att bo och verka i.

Privatiseringsvindar blåser nu starka i Söderköping, vi spjärnar emot, argumenterar, men för döva öron, (än så länge). Nu gäller att politiskt fortsätta vårt arbete. 

Ett nytt spännande år ser vi framför oss.

Jag, Bernt Schneider och styrelsen önskar er alla en riktigt skön och avkopplande Nyårs-ledighet

 

( V )i önskar er alla ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

Alternativt förslag gällande hur skolan ska organiseras

Det är rimligt att utreda hur skolan ska organiseras inte enbart beträffande stadieindelning utan även beträffande vilka skolor/rektorsområden som det är motiverat att använda sig av långsiktigt med hänsyn taget till såväl pedagogisk kvalitet som demografiska förhållanden och ekonomi.

Alternativt förslag gällande hur skolan ska organiseras:

Det är rimligt att utreda hur skolan ska organiseras inte enbart beträffande stadieindelning utan även beträffande vilka skolor/rektorsområden som det är motiverat att använda sig av långsiktigt med hänsyn taget till såväl pedagogisk kvalitet som demografiska förhållanden och ekonomi.

Jag föreslår därför att Barn- och utbildningschefen ges uppdraget att göra en utredning av alternativa modeller för stadie- och skolorganisation inom grundskolan, där direktiven ska vara följande;

– att utreda och presentera alternativa förslag till stadie- och skolorganisation samt   rektorsområden,

– att förslagen utan att ta egen ställning bör utgå från två tydliga alternativ;

a)      med en förändring av stadieindelning till F-5 och 6-9-skolor,

b)      med en sammanhållen högstadieorganisation med utgångspunkt från nuvarande stadieindelning,

– att belysa  konsekvenserna av dessa förslag bland annat med utgångspunkt från pedagogik, demografi och ekonomi samt skolornas sociala betydelse på landsbygden

– att presentera realistiska tidsplaner och modeller för förankring och genomförande av de alternativa förslagen.

 Björn Grip (v) .Ledamot BUN . Söderköpings kommun

________________________________________________________________

Hej!

Lite funderingar och tankar från Björn Grip, ledamot i Barn och Utbildningsnämnden.

Skolchefen hemställer i en skrivelse till BUN att förvaltningen tillsammans med rektorerna ska ges uppdraget att arbeta fram ett förslag till ny stadieindelning F-5 och 6-9. Förslaget kallas "pedagogiskt utvecklingsarbete inom grundskolan", men i praktiken är det ett organisatoriskt förslag som för lång tid omöjliggör sammanläggningar och därmed besparingar. I ett värsta scenario kan det bli så litet elevunderlag i Sankt Anna och Östra Ryd att en kommande majoritet kan tvingas till sammanläggningar med Mogata respektive V.Husby, men sannolikt är det lättare att låta skolkostnaderna ligga kvar och i stället fortsätta att urholka äldrevården.
Förslaget kommer att föreläggas nämnden i morgon, och arbetsutskottet har yrkat bifall.

Jag är starkt kritisk och bekymrad för detta. Det innebär att möjligheterna att dra ner kostnaderna i paritet med ett fallande elevantal i praktiken blir en omöjlighet. Samtidigt kommer elevunderlaget på landsbygdsskolorna att urholkas snabbare med en årskurs mindre. Och det är kraftiga minskningar av elevantalet som det handlar om, vilket får till följd att kostnaderna per elev ökar i motsvarande grad. Med andra ord, möjligheterna att göra förändringar genom sammanslagningar av klasser/rektorsområden/skolor omöjliggörs. Möjligheterna att i takt med att allt fler äldre behöver vård och särskilt boendestöd kommer att bli svårt att tillgodose när skolorganisationen är fastlåst.

Jag tycker också att det är orimligt att låta rektorerna komma in i utredningen i detta skede. I realiteten kommer dom att göra upp om ordningen och det kommer att bli mycket svårt för KS/KF att göra omfördelningar av resurserna. Kommunstyrelsen (KS) bör åtminstone kräva att nämnden för KS presenterar inte enbart pedagogiska konsekvenser utan även demografi och ekonomi.

Jag kommer att lägga ett alternativt förslag, och reservera mig för detta. Förslaget – som bifogas – går ut på att förvaltningschefen – utan rektorer – ska ha ett uppdrag att utreda  och presentera alternativa förslag till skolorganisation och stadieindelning med utgångspunkt från pedagogik, demografi och ekonomi samt sociala konsekvenser för landsbygdsskolorna vid en indragning av årskurs 6 till högstadiet.

Björn Grip (V)

____________________________________________________________________

Hej!
Det blev en halv seger i två viktiga ärenden vid senaste Bun-sammanträdet igår 5/12 –07

– Beträffande budgetförslaget vann oppositionen en omröstning med siffrorna 9-2. Det gällde mitt krav på att budgetposterna enskilda verksamheter inom barnomsorgenoch barn med särskilda behov ska redovisas för sig. Bägge posterna redovisas idag under samlingsrubriken BUN diverse, en budgetpost som är större än de flesta rektorsområdena.
Mitt krav att vi skulle få ta ställning till pengarna för dessa verksamheter redan i årets budget vid senare tillfälle avstod jag dock ifrån för att inte mina nya bundsförvanter inom alliansen skulle backa från sitt stöd. Mycket roligt att vinna en votering!

– När det gäller frågan om "pedagogisk utveckling", dvs att flytta in åk 6 till högstadierna – fick jag också stöd från s, c- och fp-representanterna för att man bör titta bredare på frågan (se tidigare mail i förrgår). När Senestad förstod att han skulle förlora föreslog han återremiss, vilket snabbt tillstyrktes först av Mattias Ravander (s) och sen av Carola (c). Jag lät mig nöja med detta.
 
Det går att påverka!  
Björn V-ledamot i Bun

Vård och omsorg går före sänkt skatt

Vi kan bara instämma och uppmanar den borgerliga majoriteten i Söderköping att hänga med i svängarna, och tänka om beträffande skattesatsen.

I Söderköping, liksom i övriga kommuner, tar kommunfullmäktige ställning till budget och finansiering de närmaste veckorna. Förslagen spretar, alltifrån den borgerliga majoritetens skattesänkningsförslag till miljöpartiets höjning med 50 öre. Vänsterpartiet föreslår för sin del en höjning med 30 öre, vilket motsvarar 50-75 kr i månaden för en normalinkomsttagare.

Varför vill vänsterpartiet höja skatten? Det finns ett antal orsaker;

–          Vi menar att kommunens ekonomiska ställning är förhållandevis svag. 

Skulden till kommunens anställda i form av pensionsavsättningar är betydande och kommer att märkas på allvar när alltfler av fyrtiotalisterna går i pension och således pensioner ska utbetalas. Därför har vänsterpartiet det starkaste ekonomiska resultatet av samtliga partier under treårsperioden.

–          Antalet äldre i kommunen ökar.

Även om det nu blir en utbyggnad med 16 platser på Dalgården, finns det skäl att tro att behovet av särskilt boende ökar. Redan idag är det snarare regel än undantag att personer som "färdigbehandlade" får ligga kvar på Vrinnevisjukhuset. Förutom att det är ovärdigt innebär det onödiga och dyra kostnader för en redan hårt ansträngd socialtjänst.

Vi gör bedömningen att behovet av fler platser i särskilt äldreboende uppgår till 15-20 platser. Vänsterpartiet föreslår därför en ytterligare utbyggnad med 15-16 platser under treårsperioden.

–          Vården är underbemannad.

Vilket gjort att Söderköpings kommun fått upprepade påpekanden för bristande kvalité från tillsynsmyndigheten på länsstyrelsen. En orimligt stor del av kommunens vårdpersonal tvingas jobba deltid eller med splittrade scheman, ledighet mitt på dagen och därmed orimligt långa arbetsdagar.

Vänsterpartiet vill öka grundbemanningen och dessutom skapa ekonomiska förutsättningar för en höjd sysselsättningsgrad för den vårdpersonal som så önskar.

–          Fler och fler människor behöver samhällets stöd för barnomsorg på icke kontorstid.

Ska Söderköping leva upp till sin devis om att vara en attraktiv kommun – inte minst för barnfamiljer – måste det finnas möjlighet till barnomsorg dygnet runt.

Vänsterpartiet avsätter därför pengar till detta.

–          Idag talas det mycket om oprovocerat våld och skadegörelse.

Det räcker inte med rop på fler poliser och hårdare tag. Det är uppenbart att det finns ett samband mellan bristen på meningsfull fritid och graden av våld och skadegörelse. Vänsterpartiet vill därför höja anslagen till ungdomskultur och folkbildningens organisationer.

Vi tycker det  finns anledning att påminna den borgerliga majoriteten  – inte minst de lokala moderaterna – genom att något friserat återge Fredrik Reinfeldts nya budskap på moderaternas partistämma: Vård och omsorg ska gå före skattesänkningar, även i Söderköping.

Marja Bergström, (v), ledamot i kommunstyrelsen

Anders Nyhlén, (v), ersättare i kommunstyrelsen

Välkommen till en kväll i Idrottens tecken

Hur ser regeringens och framförallt Vänsterpartiets centrala idottspolitiska program ut. Vad och hur ser idrottens önskelista ut i Söderköping. Vi hoppas på en välbesökt och givande kväll med många goda samtal kring idrott, ungdom och framtidsvisioner.

Välkommen säger Vänsterpartiet i Söderköping till alla intresserade. Måndag 12 november kommer Torbjörn Björlund till Söderköping, en kväll i idrottens tecken. Torbjörn Björlund är riksdagsman (V). Torbjörn sitter bland annat som ledamot i kulturutskottet som hanterar idottsfrågor, han har också ett förflutet som aktiv inom idrottsföreningen Smedby i Norrköping, Torbjörn har även arbetat inom Östergötlands idrottsförbund. Vi lokalpolitiker i Söderköping vill träffa alla ni idrottsintresserade till en kväll i idrottens tecken. Vad har ni för önskemål, visioner, vad står högst på önskelistan för er förening m.m. Vi hoppas på ett konstruktivt och bra möte, med många goda samtal.

Vänsterpartiets Budgetförslag 2008 – 2010

Vänsterpartiets budgetförslag innefattar en extra satsning på följande områden;

– Höjd kvalité inom äldreomsorg och hemtjänst
– Förbättra anställningsvillkoren och erbjuda höjd sysselsättningsgrad
– Ytterligare 16 platser inom äldreboende
– Nattöppet dagis
– Satsa mer på Vuxenutbildningen
– Mer till Ungdomskultur och folkbildning.

 Vänsterpartiets budgetförslag innefattar en extra satsning på följande områden; 

–         Höjd kvalité inom äldreomsorg och hemtjänst genom utökning av grundbemanningen. Vi avsätter 3 miljoner/år mer än den borgerliga majoriteten,

–         Dessutom vill vi förbättra anställningsvillkoren och erbjuda höjd sysselsättningsgrad för de som så önskar inom äldrevård och hemtjänst. Vi avsätter för detta ändamål 2,0+2,5+2,5 mkr mer än den borgerliga alliansen under den kommande treårsperioden.

–        Vänsterpartiet avsätter också pengar för ytterligare 16 platser inom äldreboende från och med år 2010.

–         Vi är övertygade om att det behövs ett nattöppet dagis i kommunen och att det är nödvändigt för att kommunen ska vara ett attraktivt alternativ för småbarnsfamiljer. Alltfler småbarnsföräldrar arbetar kvällar och nätter och måste ha stöd och hjälp med en bra och trygg barnomsorg. Kommunen har – efter initiativ från bland annat vänsterpartiet – beslutat att utreda frågan. För att snabbt  göra ett utredningsförslag realistiskt krävs pengar under mandatperioden. Vi förutsätter att utredningen är klar våren -08, och avsätter pengar, 2 miljoner/år från och med år 2009.

–         Vuxenutbildningen har åderlåtits kraftigt av såväl statsmakterna som de flesta borgerligt styrda kommunerna. Motivet för de borgerliga partierna är att människor ska vara tillgängliga i en högkonjunktur och inte sitta på skolbänken. Tyvärr är arbetsmarknaden inte så enkel att ökad efterfrågan omedelbar leder till att fler går från arbetslöshet till arbete.  Det finns en borgerlig övertro på att goda konjunkturer ska göra det lättare för människor att komma in på arbetsmarknaden. Den kompetens som efterfrågas finns ofta inte utan kompletterande utbildning. Det krävs således en matchning när det gäller kompetens och arbetsmarknad. Kommunens vuxenutbildning är här en möjlig resurs för att förbättra situationen och verkligen tillgodose arbetsmarknadens behov. Vi avsätter 1+2+2 mkr under treårsperioden för att utveckla yrkesinriktad vuxenutbildning, främst inom vård och barnomsorg, men även turismnäringen.

–         Vidare avsätter vänsterpartiet pengar till ungdomskultur och folkbildning. Sammanlagt två miljoner/år under treårsperioden vill vi använda för att skapa alternativ till en kommersiell ungdomskultur och för att återskapa stöd för folkbildningsverksamhet. Som exempel på svårigheter att skapa alternativ kan nämnas att det idag är svårt att i kommunen hitta icke-kommersiella offentliga lokaler för debatt eller kulturframträdanden om antalet intresserade överstiger 75 personer.

Vänsterpartiet säkerställer i sitt budgetförslag ett bättre resultat än vad den borgerliga majoriteten gör. Vi gör det väl medvetna om att kommunens ekonomi fortfarande är svag och att det finns dålig täckning för att möta pensionsskulder till personalen. Åtaganden som kommer att falla ut i betydligt ökad utsträckning om några år och då kommer att bli en allt större utgiftspost i ekonomin. För att finansiera såväl ovanstående satsningar som ett bättre resultat för att möta framtida allt större pensions åtaganden föreslår vänsterpartiet en skattehöjning med 30 öre per skattekrona, vilket för en normalinkomsttagare motsvarar  cirka 50-75 kronor i månaden. Vidare är vänsterpartiets förslag på kompensation till förvaltningarna för löneutfallet i årets avtalsförhandlingar något lägre än vad majoriteten föreslår. Socialnämnden får dock sådana tillskott i vårt förslag att detta mer än väl kompenserar den något lägre kompensationen. Beträffande övriga förvaltningar anser vi att det finns möjlighet till effektiviseringar utan att detta menligt ska påverka kvalitéten i verksamheten.

Beträffande investeringsbudgeten bifaller vänsterpartiet föreliggande förslag liksom när det gäller taxor och avgifter samt övriga föreliggande förslag som budgetberedningen föreslår, med ett undantag; nämligen,

Beträffande grundstödet till i kommunfullmäktige representerade partier föreslår vänsterpartiet att detta ska räknas upp till 6.000 kr per parti och år.

BUDGET 2008-2010, kkr
  BUDGET BUDGET BUDGET
  2008 2009 2010
     
RESULTAT – BUDGETBEREDN BESLUT 7 609 7 927 5 027
     
Ks; ej utökning 1 400 1 600 1 800
Bun; ej utökning 5 200 6 400 7 600
Sn; ej utökning 4 100 4 900 5 800
       
Ej skattesänkning 0 2 300 4 600
Höjd utdebitering 30 öre (21:65) 6 900 6 900 6 900
Satsning på ungdomskulturen -1 000 -1 000 -1 000
Stöd till folkbildning -1 000 -1 000 -1 000
Ytterligare 16 platser i äo-boende (2010-07) 0 0 -4 080
Från deltid till heltid inom äo -2 000 -2 500 -2 500
Utökn personal äo, grundbemanning -3 000 -3 000 -3 000
Nattöppet dagis 0 -2 000 -2 000
Utökad vuxenutbildning -1 000 -2 000 -2 000
Ks; utökning -1 050 -1 100 -1 200
Bun; utökning -3 900 -4 000 -4 100
Sn; utökning -3 075 -3 100 -3 200
       
RESULTAT – V-FÖRSLAG 9 184 10 327 7 647

Senestad (M) är uppe i det blå – ser inte helheten

Vi hoppas att den här artikeln kan bidra till att Calle Oldestam och för den delen alla Söderköpingsboende ser igenom Senestads och moderaternas bristande helhetsperspektiv och taktiska manipulerande gentemot centern.

Calle Oldestam, elev i årskurs nio på Bergaskolan, har fått igång en debatt om skolan i Söderköping. Det är bra. Det räcker emellertid inte att prata enbart om skolan. Det gäller att se helheten när det gäller vad skattepengarna ska räcka till.

Den senaste bokslutsprognosen är 10 miljoner sämre än vad kommunfullmäktige bedömde i budgeten i juni! Samtidigt visar socialnämnden ett kraftigt underskott, som kommunstyrelsen nu i någon mån är beredda att kompensera. Dessutom har den styrande majoriteten, pådrivna av moderaterna ställt ut löften om skattesänkningar under mandatperioden.

Anders Senestad, moderaternas gruppledare och kommunalråd på deltid, hävdar dels att det är möjligt att sänka skatten, dels att det ska finnas två högstadieskolor kvar. Detta oavsett hur många ungdomar det kommer att finnas. I andra sammanhang har Senestad också hävdat att landsbygdsskolorna ska finnas kvar. Det innebär att kostnaderna per elev successivt kommer att öka kraftigt, eftersom barn och ungdomar under 18 år enligt prognoserna minskar från 3425 år 2006, till 2781 år 2012. Som andel av befolkningen minskar barn och ungdomar från 24% till 21%  under samma tidsspann.

Samtidigt ökar antalet människor i pensionsåldern ännu kraftigare än ungdomskullarna minskar. Från 18% (06) till 23% (2012). Människor i arbetsför ålder minskar samma tidsperiod från 58% till 56%, och därmed blir skatteintäkterna mindre. Behoven av särskilt boende och hemtjänst kommer emellertid att bli större. I detta perspektiv är, enligt vår uppfattning, budgeten för socialnämnden fortfarande underfinansierad. Det räcker inte med 15-16 nya platser i särskilt boende. Det dubbla är vad som behövs idag! Sannolikt ökar behovet ytterligare, när antalet människor över 80 år blir fler. Vidare är anställningsvillkoren för hemtjänstpersonalen och i särskilt boende fortfarande dåliga. Det vanliga är fortfarande deltidsanställning, och därmed löner som inte är möjliga att försörja sig på. Dessutom med scheman som många gånger innebär delade turer med ledigheter mitt på dagen.

Senestad är såväl ordförande i barn- och utbildningsnämnden, (BUN), som kommunalråd och därmed ansvarig för helheten. Tyvärr agerar han enbart som företrädare för BUN. Han är knappast ett ansvarigt kommunalråd när han agerar för skattesänkningar. Detta i ett läge där han inte är beredd att pröva strukturförändringar inom det område där han själv är nämndordförande, barn- och utbildningsnämnden.

Samtidigt gör befolkningsförändringarna det uppenbart att det är socialnämndens ansvarsområde som kommer att behöva mer pengar. Men eftersom moderaterna inte har ordförandeskapet i socialnämnden väljer kommunalrådet Senestad att insinuera att nämnden inte tar sitt ansvar för budgeten. Nu sitter visserligen fru Senestad som vice ordförande, och har dessutom sin dotter som partikollega, inte enbart i nämnden utan dessutom i nämndens mäktiga arbetsutskott. Deras agerande tycks dock i huvudsak vara focuserat på att pröva alltfler områden som kan bli föremål för upphandling och privatisering. Det är en knepig situation där risken för jäv – åtminstone delikatessjäv – är uppenbar. Med egen majoritet inom majoriteten, med egna intressen inom vårdsektorn är beslutsförutsättningarna inom socialnämnden inte tillfredsställande.

Ur en taktisk partisynvinkel är det naturligtvis en poäng för Senestad att kunna hävda de nämndintressen där man själv är ordförande. Men när man då samtidigt driver en principiell skattesänkningslinje, som leder till besparingskrav på andra verksamhetsområden, då är man en populist som inte ser till helheten och därmed Söderköpingsbornas bästa.

Vi hoppas att den här artikeln kan bidra till att Calle Oldestam och för den delen alla Söderköpingsboende ser igenom Senestads och moderaternas bristande helhetsperspektiv och taktiska manipulerande gentemot centern. Centern, som idag innehar ordförandeposten i kommunstyrelsen, och är det parti inom borgerligheten som är den främsta konkurrenten om att inneha den yttersta ledningen i kommunen.

Marja Bergström, KS-ledamot (v), Söderköpings kommun

Anders Nyhlén, ersättare KS (v), Söderköpings kommun

Björn Grip, ledamot BUN, (v), Söderköpings kommun

Bernt Schneider, ledamot Socialnämnden, (v), Söderköpings kommun

RSS Andra evenemang på orten

  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.