Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

  • En paus i bloggandet
    Eftersom jag på sistone har skrivit väldigt sporadiskt här på bloggen så har jag valt att ta en paus i bloggandet. Tack till alla som har läst och kommenterat under åren. Det har varit intressant och lärorikt. Vill du fortsätta … Läs mer →

Vänsterpartiet Söderköping

Orimligt hattande med ansvaret för gator och parker

Motiven från den nu moderatledda tekniska förvaltningen tycks vara ensidigt ideologiska. Någon ordentligt debatt i fullmäktige har inte förts, synnerligen sparsam information och diskussion i kommunstyrelsen, argumentation ur kvalitets- eller ekonomisk synvinkel har inte hörts..

Orimligt hattande med ansvaret för gator och parker

Kommunledningen har hattat fram och tillbaks när det gäller gatu- och parkunderhållet, vilket skapar befogad oro bland berörda kommunalarbetare. För något år sedan handlade det om att samordna personalen under tekniska förvaltningen med Ramunderpersonalens boendeskötsel under bostadsbolagets ansvar. Efter plötsligt chefsavhopp återkallades detta beslut och tekniska förvaltningen fick tillbaks sin personal.

Nu handlar det om att privatisera gatu- och parkunderhåll. Motiven från den nu moderatledda tekniska förvaltningen tycks vara ensidigt ideologiska. Någon ordentlig debatt i fullmäktige har inte förts. Information och diskussion i kommunstyrelsen har varit synnerligen sparsam. Någon argumentation ur kvalitets- eller ekonomisk synvinkel har inte hörts. Än mindre har allmänheten fått information bortsett från artikel häromdagen i Norrköpings Tidning.

Ansvaret för vad som händer med personalen verkar också oklart och otydligt. Enligt ordföranden i tekniska beredningen, Anders Senestad (m), arbetas det med individuella lösningar. Det enda rimliga enligt vår uppfattning är att man vid eventuell upphandling ställer krav på entreprenören att överta personalen med bibehållna anställningsvillkor. Att ägna sig åt social dumping genom privatisering är inte förenligt med god personalpolitik enligt vår uppfattning!

Frågan om park- och gatuunderhållet – sorgligt misskött förra vintern på grund av bristande anslag och dålig dialog med fastighetsägarna – är av allmänt intresse. Vi vill därför ställa några frågor till kommunalråden Berge, Eksmo och Senestad – för tydlighets skull svara gärna var för sig;

–         Kommer Ramunderstaden AB att få vara med och lägga anbud vid upphandlingen  

av tekniska tjänster?

–         Vilka kvalitetsmässiga och ekonomiska konsekvenser får en upphandling av de nu aktuella gatu- och  parkförvaltningsuppgifterna?

–         Vad blir konsekvenserna vid en upphandling för berörd personal?

–         Vem bär det politiska ansvaret när det gäller personalens villkor vid eventuell upphandling av park- och gatuunderhåll? Är det personalansvarige Eksmo eller tekniska beredningens ordförande Senestad?

Marja Bergström (v)                       Anders Nyhlén (v)

Ledamot i kommunstyrelsen          Ersättare i kommunstyrelsen

Reservation till Komunstyrelsens förslag till flerårsbudget 2007-2009

Vi (vänsterpartiet i Söderköping) menar att det är en svag budget som den borgeliga alliansen presenterar för 2007 – 2009. För att få ihop siffrorna har borgarna en alldeles för låg löne- och prisuppräkning.
Dessutom är ungdomskulturen och studieförbunden i stort sett bortglömda företeelser.

  

Reservation (v)

Kommunstyrelsens förslag till flerårsbudget 2007-09

 Vi menar att det är en svag budget som den borgerliga majoriteten presenterar. En skattesänkning år 2008 är fullständigt orealistisk. För att få ihop siffrorna har borgarna en alldeles för låg löne- och prisuppräkning. Dessutom är avsättningarna till de anställdas pensioner sorgligt underfinansierade. Resurserna till de gamlas hemtjänst är betydligt lägre än behoven och ligger långt under vad jämförbara kommuner avsätter, för att nämna ett exempel. Dessutom är ungdomskulturen och studieförbunden i stort sett bortglömda företeelser.

 Vänsterpartiet gör en markerad satsning på just ungdomskultur, särskilt ett ungdomens kulturhus, samt på studieförbunden. För att få utrymme för detta föreslår vi en mindre skattehöjning med 10 öre och därmed en utdebitering på 21:45. De ökade skatteintäkterna fördelas först efter det att det definitiva bokslutet har presenterats.

 Vänsterpartiet anser också att det krävs en ordentlig översyn av resursfördelningen mellan de stora förvaltningarna. Det är uppenbart att flera av socialnämndens ansvarsområden är kraftigt underfinansierade, särskilt gäller detta äldreomsorgen. Samtidigt ökar antalet äldre i Söderköpings kommun och därmed behoven av hemtjänst och äldreanpassade bostäder.

Å andra sidan hävdar sig Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden relativt väl när det gäller finansieringen av sina verksamheter, särskilt gäller detta förskolan. Samtidigt kommer antalet barn och ungdomar att kraftigt minska framöver.

 Mot denna bakgrund, föreslår vänsterpartiet att det inför nästa budgetarbete ges direktiv till kommunchefen; 

att förbereda för en omfördelning mellan förvaltningarna grundade på relevanta nyckeltal och i jämförelse med likvärdiga kommuner, i linje med det arbete som har genomförts av analysgruppen

De tre vise männen – oklar ansvarsfördelning

Medborgarna i Söderköping fick i början av januari träffa den borgeliga alliansens ledande företrädare i kommunen – tre kommunalråd samt fullmäktiges ordförande. Partiföreträdarna blev mångordiga då dom tydligen kände behov av att kommentera vraje fråga oavsett ansvarsfördelning….

Öppet brev till den borgerliga alliansens ledande företrädare – Oklar ansvarsfördelning

I går, tisdagen den 9/1, fick medborgarna i Söderköping träffa den borgerliga alliansens ledande företrädare i kommunen – tre kommunalråd samt fullmäktiges ordförande. Syftet var att avge den borgerliga majoritetens programförklaring samt att presentera ansvarsfördelningen mellan deras ledande politiker. Allmänheten gavs tillfälle att ställa frågor och ge synpunkter.

Sammankomsten var avspänd och trevlig, även om partiföreträdarna gärna blev lite mångordiga och kände behov av att kommentera varje fråga oavsett ansvarsfördelningen dem emellan. I vilken utsträckning detta beror på konkurrensförhållanden och spänningar mellan de borgerliga majoritetsföreträdarna eller oklara ansvarsförhållanden är kanske för tidigt att säga. Det kan ju faktiskt vara både det ena och det andra.

Det är emellertid den oklara och ofullständiga ansvarsfördelningen som gör att jag känner behov av att skriva detta brev – det fanns inte utrymme att ställa frågorna vid sammankomsten på "Stinsen".

En äldre dam frågade vem av företrädarna som hade ansvar för äldre- och handicapomsorgen. Svaret hon fick var att ingen av de närvarande partiföreträdarna hade ansvar! Istället hänvisades till socialnämndens ordförande Katarina Karlberg (c). Detta är ett dilemma – även om Katarina säkert är en duglig nämndordförande. I motsats till exempelvis skolan, gatu- och vägunderhåll, kollektivtrafik med mera är inte socialtjänsten representerat i den innersta kretsen av kommunens makthavare. Detta är allvarligt i synnerhet som det finns anledning förmoda att det kan bli svårt för ett och annat kommunalråd att särskilja sitt ansvar för helheten med ansvaret för den facknämnd som han samtidigt är ordförande för. Ett redan ojämnt förhållande när det gäller resursfördelning mellan Barn- och utbildnings- och socialnämnd kan förstärkas ytterligare. Ansvarsfördelningen mellan kommunalråden när det gäller kontakt med de tunga verksamheterna bör göras fullständig för att inte skapa ojämna maktförhållanden mellan nämnderna/beredningarna.

Ett annat område där ansvaret är oklart gäller personalfrågorna. Vem bär exempelvis det politiska ansvaret när det gäller personalens villkor vid eventuell upphandling av park- och gatuunderhåll? Är det tekniska beredningens ordförande, Anders Senestad (m) eller personalansvarigt kommunalråd, Anders Eksmo (kd)? Vem har ansvaret för policys vid uppgörelser i stil med vad som för närvarande sker när rektorn för Nyströmska skolan skiljs från sina arbetsuppgifter? Är det ordföranden för BUN, Anders Senestad (m), eller är det kommunalrådet med ansvar för personalfrågor, Anders Eksmo (kd)? Det finns anledning att fundera igenom detta ytterligare för den ledande kvartetten i den borgerliga alliansen. Om inte annat för att det ska vara tydligt för medborgarna vem som har ansvaret så att det går att utkräva ansvar, om inte förr så i nästa val.

Björn Grip (v)

Fortsatta nedskärningar i äldreomsorgen med moderat politik

Det är en svag budget som borgarna presenterar för fullmäktige på onsdag den 22 november 2006. För att återhämta tidigare underskott krävs att man i treårs-budgeten kalkylerar med ett överskott motsvarande 11 plus 8,6 plus 11 mkr. För att få utrymme med en skattesänkning 2008 gör man fullständigt orealistiska antaganden…

Fortsatta nedskärningar i äldreomsorgen med moderat politik

Söderköpings borgerliga majoritet, särskilt moderaterna, fortsätter att urholka ekonomin genom att driva krav på skattesänkningar i kommunen. Därmed riskerar man att urholka äldres behov av hemtjänst och bra boende.

Det är en svag budget som borgarna presenterar för fullmäktige på onsdag, den 22 november. För att återhämta tidigare underskott krävs att man i treårsbudgeten kalkylerar med ett överskott motsvarande 11+ 8,6 + 11 mkr. För att få utrymme med en skattesänkning 2008 gör man fullständigt orealistiska antaganden. Löne- och prisuppräkningen ligger på 2% , samtidigt som vi kan räkna med att nivån på avtalen i den kommande avtalsrörelsen snarare hamnar över än under 4%. Två procents skillnad mellan budgetkalkylen och förhandlingsmässiga realiteter innebär en utökning av kostnaderna med 7 mkr! Lägg därtill att avsättningarna till anställdas pensioner är sorgligt underfinansierade. Att inte göra ordentliga avsättningar är att blunda för realiteter och lämna över ansvaret till kommande generationer.

Äldres situation urholkas

Lägg därtill att resurserna för äldres behov är betydligt lägre än för jämförbara kommuner.. Kostnaderna för hemtjänst per vårdtagare år 2004 låg 38% lägre än jämförbara kommuner. Under åren 2003 till 2005 har antalet beviljade timmar ökat med 44% medan kostnaden har tillåtits öka med endast 8%. Kvalitén har därmed kraftigt försämrats. Det gäller även efter det tillskott på ca 5 miljoner per år till socialnämnden som vänsterpartiet tillsammans med centern, sossarna och miljöpartiet lyckades pressa fram i budgetberedningen

Antalet äldre kommer att öka kraftigt framöver. Behovet av hemtjänst kommer att öka, liksom behovet av särskilt anpassade äldrebostäder. För detta finns ingen beredskap. För att någorlunda åstadkomma samma kvalité i hemtjänsten till äldre som i jämförbara kommuner krävs ett tillskott till socialnämnden på ytterligare 5-6 mkr/år. I denna situation väljer moderaterna att pressa på för skattesänkningar. Det innebär en minskning av budgeten på ca 7,5 miljoner per år från 2008 om man nu lyckas få igenom sin vilja.

Vänsterpartiets uppfattning är att skatten snarare behöver höjas. Vi föreslår i det här läget en riktad höjning på 10 öre till ungdomskultur och studieförbund, ett bedrövligt försummat område i Söderköping. Vi anser att det finns en möjlighet att finansiera äldreomsorgen, om den nuvarande majoriteten kan förmås att avstå från skattesänkningen på 35 öre per skattekrona.

Omfördelning behöver prövas

Det finns en ytterligare möjlighet att någorlunda kompensera den urholkade standarden för våra äldre. I motsats till vad som gäller för våra åldringar i kommunen har skolan förhållandevis hyfsat med resurser. Det är inte fel, även om vi anser att det krävs en ordentlig översyn när det gäller fördelningen av pengar mellan de bägge förvaltningarna. Medan antalet äldre ökar och därmed behovet av hemtjänst och äldreboende, minskar elevkullarna kraftigt. Elevantalet i grund- och förskola låg vid millennieskiftet strax över 2000 elever, men beräknas minska till 1500 år 2010. Samtidigt har resurserna till barn- och ungdomsnämnden ökat förhållandevis kraftigt. Även i den kommande treårsbudgeten ges ett tillskott med 18 miljoner. Det innebär att kostnaderna per capita ökar rejält. Även om gymnasieskolan ytterligare något år får fler elever, kommer även den att inom en snar framtid få betydligt färre elever. Östsam har beräknat att år 2012 kommer behovet av gymnasieplatser till årskurs 1 i länet att vara 60% av nuvarande volym.

Ett ansvar för helheten måste prägla det politiska arbetet. Med tanke på de demografiska förändringarna anser vi att budgeten brister i detta avseende. Det krävs en översyn när det gäller fördelningen av pengar mellan de två stora förvaltningarna. Mot denna bakgrund föreslår vänsterpartiet i fullmäktige att det ges direktiv så att det skapas relevanta nyckeltal för bättre jämförelser mellan budgetarna för de olika förvaltningarna, främst barn- och utbildnings- samt socialnämnden.

Marja Bergström (v)

Yrkan från Vänsterpartiet inför nästa treårsbudget

Det krävs en ordentlig översyn av resursfördelningen mellan de stora förvaltningarna. Det är uppenbart att flera av socialförvaltningens verksamhetsområden är kraftigt underfinansierade, särkilt äldreomsorgen..

  Vänsterpartiet yrkar,

 Att inför nästa treårsbudget uppdrag ges till kommunchefen,

– att ta fram relevanta och jämförande nyckeltal i linje med analysgruppens tidigare    arbete,

–  att fortsätta och vidareutveckla samarbetet med analysgruppens jämförelsekommuner,

–  att komplettera detta med intervjuundersökningar hos brukarna, samt

–  att detta uppdrag särskilt inriktas på de stora förvaltningarna – BUN och Socialtjänsten.

Alternativ skrivning:

Det krävs en ordentlig översyn av resursfördelningen mellan de stora förvaltningarna.

Det är uppenbart att flera av socialförvaltningens verksamhetsområden är kraftigt underfinansierade, särskilt äldreomsorgen. Samtidigt ökar andelen äldre i Söderköpings kommun och därmed behoven av hemtjänst och äldreanpassade bostäder.

Å andra sidan hävdar sig barn- och utbildningsförvaltningen relativt väl när det gäller finansieringen av sina verksamheter, särskilt gäller detta förskolan. Samtidigt kommer antalet barn och ungdomar att kraftigt minska framöver.

Mot denna bakgrund, yrkar vänsterpartiet, att det inför nästa budgetarbete våren -07 ges direktiv till kommunchefen;

– att förbereda för en omfördelning mellan förvaltningarna grundade på relevanta nyckeltal och i jämförelse med andra kommuner, i linje med det arbete som genomfördes av analysgruppen 2005.

Välkommen till vår nya hemsida

Just nu är det kanske lite tomt här på vår hemsida. Vi har skaffat oss ett nytt publiceringsverktyg för hemsidan och kommer succesivt att fylla på med innehåll. Vi hoppas att sidan ska bli spännande och intressant för dig som besökare. Här ska du både kunna hitta information och lämna dina egna spår.

Artikelarkiv – Här kan du t.ex. hitta debattartiklar, krönikor, motioner och en massa andra texter om politiska frågor. Använd sökfunktionen för att hitta det som intresserar dig. Kommentera artiklarna och ge din syn på saken. Maila direktlänkar till intresserade kompisar.

Kalendarie – Här hittar du dels våra egna möten, men också kulturevenemang och annat som kan tänkas intressera folk med hjärtat till vänster. Lägg gärna till dina egna tips om evenemang.

Bildgalleri – Här finns bilder från våra arrangemang. Bilder från vardag och fest. Bilder från möten och demonstrationer. Bilder som väcker minnen till liv, bilder där du hittar gamla kompisar. Och även här kan du ladda upp dina egna bilder, som andra kanske vill se.

Resten – Och sen finns förståss allt det andra; gästbok, länksamling, omröstning, nyhetsbrev, presentation av våra företrädare etc. etc.

Det här är version 2.0 av publiceringsverktyget. Den här versionen innehåller några nyheter som t.ex.

Synskadeanpassning

Den här förbättringen märks kanske inte så mycket för seende. I princip all text på sidan kan storleksförändras. Vi har anpassat designen för att uppnå bättre kontrast. Koden har anpassats för blindas egen talsyntes så att de kan hoppa direkt till sidans huvudtext, lista alla rubriker, lista alla länkar. Vi har även gjort om länkningen från förstasidan till en specifik artikel. Tidigare hette alla länkar "Läs hela artikeln", vilket är helt intetsägande för en synskadad. Nu utgör istället själva ingressen länk till artikeln.

Talsyntes direkt på sidan

Det är inte bara synskadade och blinda som kan behöva talsyntes. En kanske ännu större grupp är dyslektiker och andra som har svårt att läsa längre texter. De kan nu få sidorna upplästa för sig med ett enkelt klick, även om de inte har talsyntes installerad i den dator de använder.

RSS (Rich Site Summary)

Besökare på Er hemsida kan prenumerera på nyhetsrubriker. Varje gång ni uppdaterar sidan kan prenumeranten läsa rubriken och en del av ingressen i sin RSS-läsare. Där finns också en klickbar länk till er hemsida.