Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Vänsterpartiet Söderköping

Välkommen till en kväll i Idrottens tecken

Hur ser regeringens och framförallt Vänsterpartiets centrala idottspolitiska program ut. Vad och hur ser idrottens önskelista ut i Söderköping. Vi hoppas på en välbesökt och givande kväll med många goda samtal kring idrott, ungdom och framtidsvisioner.

Välkommen säger Vänsterpartiet i Söderköping till alla intresserade. Måndag 12 november kommer Torbjörn Björlund till Söderköping, en kväll i idrottens tecken. Torbjörn Björlund är riksdagsman (V). Torbjörn sitter bland annat som ledamot i kulturutskottet som hanterar idottsfrågor, han har också ett förflutet som aktiv inom idrottsföreningen Smedby i Norrköping, Torbjörn har även arbetat inom Östergötlands idrottsförbund. Vi lokalpolitiker i Söderköping vill träffa alla ni idrottsintresserade till en kväll i idrottens tecken. Vad har ni för önskemål, visioner, vad står högst på önskelistan för er förening m.m. Vi hoppas på ett konstruktivt och bra möte, med många goda samtal.

Vänsterpartiets Budgetförslag 2008 – 2010

Vänsterpartiets budgetförslag innefattar en extra satsning på följande områden;

– Höjd kvalité inom äldreomsorg och hemtjänst
– Förbättra anställningsvillkoren och erbjuda höjd sysselsättningsgrad
– Ytterligare 16 platser inom äldreboende
– Nattöppet dagis
– Satsa mer på Vuxenutbildningen
– Mer till Ungdomskultur och folkbildning.

 Vänsterpartiets budgetförslag innefattar en extra satsning på följande områden; 

–         Höjd kvalité inom äldreomsorg och hemtjänst genom utökning av grundbemanningen. Vi avsätter 3 miljoner/år mer än den borgerliga majoriteten,

–         Dessutom vill vi förbättra anställningsvillkoren och erbjuda höjd sysselsättningsgrad för de som så önskar inom äldrevård och hemtjänst. Vi avsätter för detta ändamål 2,0+2,5+2,5 mkr mer än den borgerliga alliansen under den kommande treårsperioden.

–        Vänsterpartiet avsätter också pengar för ytterligare 16 platser inom äldreboende från och med år 2010.

–         Vi är övertygade om att det behövs ett nattöppet dagis i kommunen och att det är nödvändigt för att kommunen ska vara ett attraktivt alternativ för småbarnsfamiljer. Alltfler småbarnsföräldrar arbetar kvällar och nätter och måste ha stöd och hjälp med en bra och trygg barnomsorg. Kommunen har – efter initiativ från bland annat vänsterpartiet – beslutat att utreda frågan. För att snabbt  göra ett utredningsförslag realistiskt krävs pengar under mandatperioden. Vi förutsätter att utredningen är klar våren -08, och avsätter pengar, 2 miljoner/år från och med år 2009.

–         Vuxenutbildningen har åderlåtits kraftigt av såväl statsmakterna som de flesta borgerligt styrda kommunerna. Motivet för de borgerliga partierna är att människor ska vara tillgängliga i en högkonjunktur och inte sitta på skolbänken. Tyvärr är arbetsmarknaden inte så enkel att ökad efterfrågan omedelbar leder till att fler går från arbetslöshet till arbete.  Det finns en borgerlig övertro på att goda konjunkturer ska göra det lättare för människor att komma in på arbetsmarknaden. Den kompetens som efterfrågas finns ofta inte utan kompletterande utbildning. Det krävs således en matchning när det gäller kompetens och arbetsmarknad. Kommunens vuxenutbildning är här en möjlig resurs för att förbättra situationen och verkligen tillgodose arbetsmarknadens behov. Vi avsätter 1+2+2 mkr under treårsperioden för att utveckla yrkesinriktad vuxenutbildning, främst inom vård och barnomsorg, men även turismnäringen.

–         Vidare avsätter vänsterpartiet pengar till ungdomskultur och folkbildning. Sammanlagt två miljoner/år under treårsperioden vill vi använda för att skapa alternativ till en kommersiell ungdomskultur och för att återskapa stöd för folkbildningsverksamhet. Som exempel på svårigheter att skapa alternativ kan nämnas att det idag är svårt att i kommunen hitta icke-kommersiella offentliga lokaler för debatt eller kulturframträdanden om antalet intresserade överstiger 75 personer.

Vänsterpartiet säkerställer i sitt budgetförslag ett bättre resultat än vad den borgerliga majoriteten gör. Vi gör det väl medvetna om att kommunens ekonomi fortfarande är svag och att det finns dålig täckning för att möta pensionsskulder till personalen. Åtaganden som kommer att falla ut i betydligt ökad utsträckning om några år och då kommer att bli en allt större utgiftspost i ekonomin. För att finansiera såväl ovanstående satsningar som ett bättre resultat för att möta framtida allt större pensions åtaganden föreslår vänsterpartiet en skattehöjning med 30 öre per skattekrona, vilket för en normalinkomsttagare motsvarar  cirka 50-75 kronor i månaden. Vidare är vänsterpartiets förslag på kompensation till förvaltningarna för löneutfallet i årets avtalsförhandlingar något lägre än vad majoriteten föreslår. Socialnämnden får dock sådana tillskott i vårt förslag att detta mer än väl kompenserar den något lägre kompensationen. Beträffande övriga förvaltningar anser vi att det finns möjlighet till effektiviseringar utan att detta menligt ska påverka kvalitéten i verksamheten.

Beträffande investeringsbudgeten bifaller vänsterpartiet föreliggande förslag liksom när det gäller taxor och avgifter samt övriga föreliggande förslag som budgetberedningen föreslår, med ett undantag; nämligen,

Beträffande grundstödet till i kommunfullmäktige representerade partier föreslår vänsterpartiet att detta ska räknas upp till 6.000 kr per parti och år.

BUDGET 2008-2010, kkr
  BUDGET BUDGET BUDGET
  2008 2009 2010
     
RESULTAT – BUDGETBEREDN BESLUT 7 609 7 927 5 027
     
Ks; ej utökning 1 400 1 600 1 800
Bun; ej utökning 5 200 6 400 7 600
Sn; ej utökning 4 100 4 900 5 800
       
Ej skattesänkning 0 2 300 4 600
Höjd utdebitering 30 öre (21:65) 6 900 6 900 6 900
Satsning på ungdomskulturen -1 000 -1 000 -1 000
Stöd till folkbildning -1 000 -1 000 -1 000
Ytterligare 16 platser i äo-boende (2010-07) 0 0 -4 080
Från deltid till heltid inom äo -2 000 -2 500 -2 500
Utökn personal äo, grundbemanning -3 000 -3 000 -3 000
Nattöppet dagis 0 -2 000 -2 000
Utökad vuxenutbildning -1 000 -2 000 -2 000
Ks; utökning -1 050 -1 100 -1 200
Bun; utökning -3 900 -4 000 -4 100
Sn; utökning -3 075 -3 100 -3 200
       
RESULTAT – V-FÖRSLAG 9 184 10 327 7 647

Senestad (M) är uppe i det blå – ser inte helheten

Vi hoppas att den här artikeln kan bidra till att Calle Oldestam och för den delen alla Söderköpingsboende ser igenom Senestads och moderaternas bristande helhetsperspektiv och taktiska manipulerande gentemot centern.

Calle Oldestam, elev i årskurs nio på Bergaskolan, har fått igång en debatt om skolan i Söderköping. Det är bra. Det räcker emellertid inte att prata enbart om skolan. Det gäller att se helheten när det gäller vad skattepengarna ska räcka till.

Den senaste bokslutsprognosen är 10 miljoner sämre än vad kommunfullmäktige bedömde i budgeten i juni! Samtidigt visar socialnämnden ett kraftigt underskott, som kommunstyrelsen nu i någon mån är beredda att kompensera. Dessutom har den styrande majoriteten, pådrivna av moderaterna ställt ut löften om skattesänkningar under mandatperioden.

Anders Senestad, moderaternas gruppledare och kommunalråd på deltid, hävdar dels att det är möjligt att sänka skatten, dels att det ska finnas två högstadieskolor kvar. Detta oavsett hur många ungdomar det kommer att finnas. I andra sammanhang har Senestad också hävdat att landsbygdsskolorna ska finnas kvar. Det innebär att kostnaderna per elev successivt kommer att öka kraftigt, eftersom barn och ungdomar under 18 år enligt prognoserna minskar från 3425 år 2006, till 2781 år 2012. Som andel av befolkningen minskar barn och ungdomar från 24% till 21%  under samma tidsspann.

Samtidigt ökar antalet människor i pensionsåldern ännu kraftigare än ungdomskullarna minskar. Från 18% (06) till 23% (2012). Människor i arbetsför ålder minskar samma tidsperiod från 58% till 56%, och därmed blir skatteintäkterna mindre. Behoven av särskilt boende och hemtjänst kommer emellertid att bli större. I detta perspektiv är, enligt vår uppfattning, budgeten för socialnämnden fortfarande underfinansierad. Det räcker inte med 15-16 nya platser i särskilt boende. Det dubbla är vad som behövs idag! Sannolikt ökar behovet ytterligare, när antalet människor över 80 år blir fler. Vidare är anställningsvillkoren för hemtjänstpersonalen och i särskilt boende fortfarande dåliga. Det vanliga är fortfarande deltidsanställning, och därmed löner som inte är möjliga att försörja sig på. Dessutom med scheman som många gånger innebär delade turer med ledigheter mitt på dagen.

Senestad är såväl ordförande i barn- och utbildningsnämnden, (BUN), som kommunalråd och därmed ansvarig för helheten. Tyvärr agerar han enbart som företrädare för BUN. Han är knappast ett ansvarigt kommunalråd när han agerar för skattesänkningar. Detta i ett läge där han inte är beredd att pröva strukturförändringar inom det område där han själv är nämndordförande, barn- och utbildningsnämnden.

Samtidigt gör befolkningsförändringarna det uppenbart att det är socialnämndens ansvarsområde som kommer att behöva mer pengar. Men eftersom moderaterna inte har ordförandeskapet i socialnämnden väljer kommunalrådet Senestad att insinuera att nämnden inte tar sitt ansvar för budgeten. Nu sitter visserligen fru Senestad som vice ordförande, och har dessutom sin dotter som partikollega, inte enbart i nämnden utan dessutom i nämndens mäktiga arbetsutskott. Deras agerande tycks dock i huvudsak vara focuserat på att pröva alltfler områden som kan bli föremål för upphandling och privatisering. Det är en knepig situation där risken för jäv – åtminstone delikatessjäv – är uppenbar. Med egen majoritet inom majoriteten, med egna intressen inom vårdsektorn är beslutsförutsättningarna inom socialnämnden inte tillfredsställande.

Ur en taktisk partisynvinkel är det naturligtvis en poäng för Senestad att kunna hävda de nämndintressen där man själv är ordförande. Men när man då samtidigt driver en principiell skattesänkningslinje, som leder till besparingskrav på andra verksamhetsområden, då är man en populist som inte ser till helheten och därmed Söderköpingsbornas bästa.

Vi hoppas att den här artikeln kan bidra till att Calle Oldestam och för den delen alla Söderköpingsboende ser igenom Senestads och moderaternas bristande helhetsperspektiv och taktiska manipulerande gentemot centern. Centern, som idag innehar ordförandeposten i kommunstyrelsen, och är det parti inom borgerligheten som är den främsta konkurrenten om att inneha den yttersta ledningen i kommunen.

Marja Bergström, KS-ledamot (v), Söderköpings kommun

Anders Nyhlén, ersättare KS (v), Söderköpings kommun

Björn Grip, ledamot BUN, (v), Söderköpings kommun

Bernt Schneider, ledamot Socialnämnden, (v), Söderköpings kommun

Regioner efter Landstingen

Om sjukvården skulle splittras upp – med ett statligt ansvar för de stora sjukhusen och ett kommunalt ansvar för primär/närvård – är risken stor för en försämrad vårdkedja och mindre folkligt inflytande.

Det börjar bli dags att remissyttra sig över Ansvarskommitténs förslag om styrning och ansvarsfördelning, regionförstoring och breddade arbetsuppgifter för 6-9 regioner som ska ersätta landstingen.

Vi är i grunden positiva till förslagen och vill gärna ge en eloge till kommittén för ett gediget arbete. Vi vill också påpeka att de viktigaste delarna av utredningen och förslagen handlar om att förbättra och göra tydligt statens ansvarsfördelning mellan de statliga verken och länsstyrelserna.

I det sammanhanget är det viktigt att också skapa förutsättningar för samordning genom att göra de geografiska gränserna likvärdiga. Idag har vi i Sverige 82(?) statliga verk, som alltför ofta har helt olika geografiska områden att regionalt arbeta inom. Det är också viktigt – som kommittén föreslår – att renodla och göra tydligt länsstyrelsernas roll till att handla om uppföljning och kontroll av hur nationella beslut genomförs regionalt och lokalt.

I Östergötland har framför allt diskuterats var på den nya kartan som vårt län ska hamna. En del tongivande röster  – inte minst i östra länsdelen – pläderar för att vårt län ska ingå i en Mälardals- och Stockholmsregion. Vi tror att detta skulle vara olyckligt och motverka likvärdig välfärd och istället leda till regional ojämlikhet.

Enligt vår uppfattning är en tillhörighet till Storstockholm som skulle omfatta Mälardalen med Uppsala i norr, via Västerås, Örebro, Eskilstuna och Nyköping  knappast vare sig realistisk eller attraktiv ur östgötasynpunkt. En sådan region skulle komma att omfatta cirka 3 miljoner människor, kanske mer beroende på om även Gävle och Borlänge skulle få "hoppa på tåget"!

Statsmakten – oavsett om den är borgerligt eller vänsterstyrd – kan knappast acceptera en sådan maktkoloss ur vare sig befolknings- eller ekonomiskt perspektiv. Situationen skulle leda till att en region – huvudstadsregionen – skulle ha maktresurser att blockera ett statligt beslutsfattande.

Det är inte heller önskvärt om man är anhängare av någorlunda likvärdiga och jämlika villkor i landet. En region skulle svara för en tredjedel av befolkningen och nästan hälften av skattekraften!  Ur ett östgötaperspektiv är det knappast heller tilltalande att vara kusinen från de yttersta delarna av en sådan kommande storregion.

Vi tror att det är klokare  – såväl för landet som för Östergötland – om en kommande regionindelning utgår från att dagens Stockholmslandsting är en tillräckligt stor region. Den är för övrigt redan idag större än såväl Västra Götaland som Skåne. Vad som gäller är att skapa någorlunda likvärdiga regioner i övriga landet. I ett sådant perspektiv är det viktigt att tänka på Ostlänkens fortsättning i Götalandsbanan, och därmed binda samman Norrköping, Linköping med Jönköping. Järnvägssatsningarna –som gärna får innehålla Stångådals- och Tjustjärnvägarna  – är helt centrala för hållbar tillväxt och utveckling.

Härigenom skapas förutsättningarna för en stark Östra Götalandsregion tillsammans med Jönköpings och Kalmar län. I det sistnämnda länet kanske det i slutändan inte kommer att handla om hela länet, men oavsett hur det blir med det, kan Östra Götaland – med ett klokt politiskt agerande – bli en slagkraftig och självständig region som kan bli en stark partner till såväl Stockholm som andra regioner.

En del röster höjs för att sjukhusvården ska bli statlig och att kommunerna ska ta över övrig sjukvård. Vi tror att det vore olyckligt. Sjukvården är demokratiskt styrd idag och relativt väl sammanhållen, vilket ger förutsättningar för såväl folkligt inflytande som samordning av vårdkedjor.

Om sjukvården skulle splittras upp – med ett statligt ansvar för de stora sjukhusen och ett kommunalt ansvar för primär/närvård – är risken stor för en försämrad vårdkedja och mindre folkligt inflytande.

Även om vi inte gillade framväxten av Vrinnevilistan, konstaterar vi att deras framgångar är ett exempel på att folkligt inflytande var möjligt genom landstingsvalen, det vill säga ett regionalt val. Den möjligheten blir mindre med en uppsplittrad sjukvård mellan stat och kommun, där sannolikt privatiseringar och konkurrensutsättningar dessutom kommer att försvåra en samordnad vårdkedja ytterligare. Vidare innebär det risk för en kraftig ekonomisk försvagning av välfärdssektorn om en skattenivå – den regionala – skulle upphöra.

Slutligen – det behöver uppenbarligen sägas flera gånger – ansvarskommitténs viktigaste förslag handlar om att skapa förutsättningar för en bättre statlig styrning. Då behövs ordning och reda beträffande det statliga ansvaret på regional nivå och samordning av de geografiska områden som statliga såväl som kommunala aktörer har att agera inom.

Bernt Schneider, ordförande  Vänsterpartiet, Söderköping

Marja Bergström, Kommunstyrelseledamot (v), Söderköping

Björn Grip, BUN-ledamot (v), Söderköping

Bra äldreomsorg, glada och friska pensionärer är viktigare än skattesänkning

Moderaterna driver övriga partier inom borgerligheten framför sig när det gäller den principiella skattesänkarlinjen.
Detta verkar till och med viktigare än en socialt ansvarig politik när det gäller äldre och handikappade.

Den borgerliga alliansen i Söderköping envisas med att föreslå skattesänkningar 2009 och 2010. Detta trots att de senaste prognoserna visar på kraftiga underskott för socialnämnden. Så kraftiga underskott att prognosmakarna ifrågasätter om nämndens budget från början var rimlig. Dessutom är det uppenbart att alla äldre som behöver ett särskilt boende inte kan få detta. Även med den nu inplanerade utökningen med 15 platser nästa år ligger behovet på det dubbla antalet. Allt fler gamla människor behöver ha den trygghet som det innebär att bo i särskilt boende. Och allt fler bor ensamma utan anhöriga som har möjlighet att hjälpa sina gamla släktingar. Många äldre kvinnor sköter sina ännu äldre män trots att det ibland är ett orimligt ansvar. När männen sedan dör finns det inte alltid andra anhöriga som har fysiska möjligheter att ta ansvaret för sin gamla mamma.

Moderaterna driver övriga partier inom borgerligheten framför sig när det gäller den principiella skattesänkarlinjen. Detta verkar till och med viktigare än en socialt ansvarig politik när det gäller äldre och handikappade. Vi förstår inte att centern – som har ordförandeposten i socialnämnden – och för den delen kristdemokrater och folkpartister går med på detta. Det har ju funnits en socialt engagerad politisk tradition i dessa partier. Men det är väl priset för att moderaterna fick avstå från ordförandeposten i kommunstyrelsen.

Oppositionen – socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet – är överens om att utöka särskilt boende för äldre med sammanlagt 30 platser, och våra partier avvisar därför också borgarnas skattesänkningsförslag.

Vänsterpartiet menar också att det är viktigt att satsa på alternativ till kommersiella nöjen för ungdomar. Därför avsätter vi pengar till ungdomskultur och folkbildning. Det motsvarar en tioöring på skattsedeln och är väl använda pengar när man ser vad engagerade människor inom kultur- och fritidssektorn lyckas åstadkomma med små medel.

Vänsterpartiet har även förslag om att införa barnomsorg dygnet runt och avsätter pengar för detta. Idag är det alltfler som arbetar på obekväma tider, och det gäller framför allt kvinnor. Enligt en nyligen genomförd studie från arbetsmiljöverket arbetar 24%  regelbundet på kvällar, nätter och helger. För att kunna bli anställd idag är det allt oftare flexibilitet och obekväm arbetstid som gäller. Det är då kommunens skyldighet att erbjuda barnomsorg dygnet runt, anser vi.

För vänsterpartiets del är det slutligen viktigt att markera att vi menar allvar med att ställa upp för alla låg- och felavlönade kvinnor, liksom att erbjuda heltid för de som så önskar. Vem kan idag försörja en familj på en deltidstjänst inom äldreomsorg eller hemtjänst när lönebeskedet stannar på runt åttatusen före skatt? Det verkar fortfarande vara så att de som har ansvaret i kommunen tror att alla kvinnor är försörjda av män och nöjer sig med att arbeta deltid med en lön som snarast liknar barnens månadspeng i välbeställda moderatkretsar.

Borgeligt budgetförslag för 2008-2010 försämrar för ung som äldre.

Vänsterpartiets budgetförslag är i likhet med övriga partiers budgetar en förhållandevis svag budget, även om den visar på ett överskott i ungefär samma storleksordning som övriga partier. Målet att hålla inne 2% av intäkterna nås ej. Pensionsavsättningarna är fortfarande otillräckliga i samtliga partiers budgetförslag. Samtidigt är det viktigt att påpeka att v-förslaget är försiktigt på intäktsidan. Det finns flera poster som bör resultera i ökade intäkter, men som ej medräknats.

Vänsterpartiets budgetförslag är i likhet med övriga partiers budgetar en förhållandevis svag budget, även om den visar på ett överskott i ungefär samma storleksordning som övriga partier. Målet att hålla inne 2% av intäkterna nås ej. Pensionsavsättningarna är fortfarande otillräckliga i samtliga partiers budgetförslag. Samtidigt är det viktigt att påpeka att v-förslaget är försiktigt på intäktsidan. Det finns flera poster som bör resultera i ökade intäkter, men som ej medräknats.

Vänsterpartiet avvisar borgaralliansens  förslag om skattesänkningar. Vi är även beredda att  avsätta 10 "skatteöre" framför allt för att säkerställa en satsning på ungdomskultur och folkbildning. Vi menar att detta är viktiga markeringar i en kommun som sorgligt eftersatt stödet till folkbildningen och kraftigt begränsat möjligheterna till ungdomar att ha ett alternativ till kommersiell fritid.

Vänsterpartiet visar tydligt i den här budgeten att vi är ett feministiskt parti. Bland annat gör vi en satsning på nattöppet dagis! Det är helt nödvändigt för att det ska vara möjligt för föräldrar som arbetar på scheman eller i skiftarbete. Och det är kvinnorna som i allt större utsträckning arbetar i verksamheter och på arbetsplatser som förutsätter obekväm arbetstid. För att kunna behålla eller söka allt fler arbeten krävs barnomsorg dygnet runt och det är en skyldighet – anser vi – att kommunen tillhandahåller detta.

Vänsterpartiet gör också en tydlig markering när det gäller kvinnoarbetsplatserna i kommunen. Vi gör det genom att avsätta pengar för ökad tjänstgöringsgrad inom äldrevård och hemtjänst. Det kommer att bli mycket svårt att rekrytera medarbetare till dessa arbeten om man tvingas jobba deltid och dessutom med arbetstid på obekväma scheman.

Vänsterpartiet vill avsätta särskilda pengar till lågavlönade och felavlönade kvinnor. Vi anser dessutom att löneantagandena har varit alldeles för låga. Men att nu göra en generell avsättning till löner är förhandlingsmässigt oklokt och dessutom anser vi att kommunen som arbetsgivare måste ha en tydlig lönepolicy som motverkar orättvisa kvinnolöner. Även om vi i det här läget – mitt under avgörande förhandlingsläge inte vill avsätta pengar i en offentlig budget – vill vi markera att vår vilja till att höja låga och felsatta (kvinno)löner är glasklar.

Vänsterpartiet menar slutligen att det är en felaktig utbildningspolitik att dra ner på möjligheterna till vuxenstudier. Dels är behoven stora när det gäller kompetenshöjande utbildning inom äldrevård, personlig assistent med flera yrken inom kommunens verksamhetsområde. Dels behövs en satsning på validering, det vill säga en bedömning av människors faktiska kunskaper för att mera individuellt anpassa – och ofta förkorta – en kompetensgivande utbildning. Vidare är det angeläget att förstärka och utveckla kvalificerad yrkesutbildning, (KY-utbildningar),  verksamheter som varit framgångsrika och som sannolikt kommer att utökas nationellt. Det är då viktigt att kommunen har en beredskap att bedriva nödvändigt utvecklingsarbete för att vara med och söka dessa statliga pengar.

Vänsterpartiet vill satsa på ytterligare 15 äldreboendeplatser som ska stå inflyttningsklara den 1/7 -09. Det är inhumant att låta äldre människor med stora vårdbehov behöva vänta i åratal. Dessutom blir Söderköpings kommun tvungna att anlita landstingets sjukhusvård för patienter som faktiskt är färdigbehandlade. Detta kostar stora pengar, på årsbasis 2-3 miljoner.

Vänsterpartiet finansierar dessa satsningar genom att omfördela pengar inom Barn- och utbildningsnämnden (BUN), vi föreslår dessutom en skattehöjning  -08  med 10 öre och vi avstår från att "skylta" med en budgetpost för löneökningar. Det finns dessutom anledning att anta att en höjd sysselsättningsgrad leder till ökade skatteintäkter, liksom att byggandet av ytterligare ett äldreboende  innebär minskade utgifter för "äldreboende på sjukhus". Vi avstår dock från att "räkna hem" dessa pengar eftersom det inte finns några säkra kalkyler på dessa poster.

Vänsterpartiets budgetförslag 2008 – 2010      

V-förslag: kkr                      2008                      2009                      2010

Resultat 17 april              – 4 079             – 3 226             – 3 797

Ny skatteprognos   7 200                      10 400                      10 800

Reserv för löneökning,     —-                 —-                 —-

Kostnadsutjämn (stb)            – 1 000             – 1 000             – 1 000

F d invest (justering)         2 600                2 600               2 600

Socialnämnden; justering           1 000                1 000               1 000

BUN; justering                        5 500                7 500               7 500

Ks, justering                              500                      500                     500

Resultat 9 maj                      11 721             17 774                      17 603

V-förslag                           

Oförändrad utdebitering            0                       2 500               5 000

Skattehöjning för kulturen     2 500                2 500               2 500

Förbättrade skatteintäkter

till följd av heltidssatsn                                                     +

Minskade utgifter för

färdigbehandlade sjukhuspat      +                        +

Satsn på ungdomskultur    – 1 000          – 1 000             – 1000

Stöd till folkbildn              – 1 000          – 1 000             – 1 000

Extra äldreboende 1/7 -09                                – 4 078             – 8 158

Från deltid till heltid inom

äldrevård och hemtjänst   – 2 000             – 2 500             – 2 500

Riktad kvinnopott      —-                 —-                 —-

Nattöppet dagis                                                              – 2 000             – 2 000

Utökad vuxenutbildning

(fr a vård, KY, validering) – 1 000             – 2 000             – 2 000

 Resultat (v)                           9 221             10 196              8 445