Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Vänsterpartiet Söderköping

1 2 3 42

Förtroendeuppdrag i Söderköpings kommun 2019 – 2022

Vänsterpartiet i Söderköping har nedan förtroendeuppdrag i

Söderköpings kommun under mandatperioden 2019 – 2022

                                                          Ordinarie ledamot                  Ersättare             

Gruppledare:                             Malin Östh

Kommunstyrelsen                     Malin Östh                                  Marja Bergström

Allmän beredning/Insynsplats    Björn Grip

Barn och utbildningsnämnd       Katrin W Johansson                    Birgitta Malm

Samhällsbyggnadsnämnd          Björn Göransson                         Anders Nyhlén

Samhällsbyggnadsnämndens

myndighetsutskott                     Björn Göransson

Socialnämnd                             Inga-Carin Landerö                    Ulf Martin

Servicenämnd                           Gunilla Zachrisson                      Pia Axelsson

Demokratiberedning                   Bernt Schneider

Valnämnd                                  Gunilla Zachrisson                     Birgitta Malm

Val- och arvodeskommittén        Björn Grip

Ramunderstadens styrelse          Bernt Schneider

Motion .. Gör Söderköping till en Fristadskommun

Gör Söderköping till en Fristadskommun

Hot, trakasserier och fysiskt våld gentemot journalister, författare och andra konstnärer blir allt vanligare i världen. För att motverka detta har ett antal städer, främst i Västeuropa, bildat ett internationellt nätverk, International Cities Of Refuge Network (ICORN). I dagligt tal pratar man i Sverige om Fristadsstäder.

Ett medlemskap skulle innebära att Söderköping skulle vara en fristad för författare och konstnärer som är utsatta för censur och/eller förföljelse på grund av sitt arbete. Under två år erbjuds personen ett stipendium, ett tryggt boende samt förutsättningar att fortsätta sitt arbete genom kontakt med nätverk inom stadens och länets kulturliv, nationellt och internationellt.

Fristadsarbetet innebär dels att erbjuda skydd för en individ, dels att vi bidrar till att säkra yttrandefriheten globalt. I Sverige är Statens kulturråd den myndighet som har ansvar för att driva fristadsfrågorna och som man lämpligen söker stöd hos för att såväl ansöka om medlemskap som erhålla support vid medlemskap. Det finns även projektbidrag att söka hos kulturrådet. Bidraget finns till för att fristadsfrågor ska få uppmärksamhet och för att fristadskonstnärer ska få möjlighet att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang.

I Östergötland är våra grannstäder Norrköping  och Linköping med i detta nätverk, och i Sverige finns ett drygt tjugotal kommuner som medlemmar. Även mindre kommuner som Sigtuna, Sandviken och Skellefteå finns med i nätverket.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vänsterpartiet,

Att Söderköping ansöker om medlemskap i ICORN.

För vänsterpartiet Söderköping,

Malin Östh                          Björn Grip                           Marja Bergström

Gruppledare

Interpellation … Vad händer med bion i Söderköping?

Interpellation ställd till ordföranden för SERN:

Vad händer med bion i Söderköping?

I Ramunderskolans aula driver Videvox Söderköpings Bio. Det har varit en uppskattad verksamhet, inte minst dagbion på måndagar. Det finns emellertid tecken på att det inte fungerar gnisselfritt. Den här hösten startade verksamheten mer än en månad senare än vanligt. Behoven av underhåll och upprustning är stora, enligt föreståndarna. Möjligheten att boka biljetter via internet fungerar inte. Kontakten med Videvox verkar inte vara optimal för att använda ett understatement.

Mina frågor till SERNs ordförande är följande:

  • Hur ser samarbete och avtal med Videvox ut? Finns det anledning att se över detta?
  • Vad är anledningen till att utlovad upprustning inte har blivit av?
  • Vilken inställning har kommunens ledning till bioverksamheten? Är det en kulturell verksamhet som det finns anledning att stödja?

 

Söderköping den 22 oktober 2018

Marja Bergström (v)

Interpellation ……… Tänker ni tillåta byggnation i Brunnsparken?

Interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande: Tänker ni tillåta byggnation i Brunnsparken?

Det finns ett stort engagemang bland befolkningen i Söderköping, inklusive politiskt förtroendevalda, när det gäller att förhindra bygget av sex stycken fyravåningshus, 13,5 meter höga i Brunnsparken.

En namninsamling gav 2679 påskrifter. Många debattartiklar och insändare har skrivits i ärendet. Ett välbesökt föredrag liksom en manifestation genomfördes av Medborgarinitiativet för Brunnsparkens bevarande. I denna organisation deltog för övrigt tongivande företrädare aktivt i den nu sittande majoriteten. De borgerliga partier – c, L, Kd – som tidigare utgjorde den större oppositionsgruppen, röstade i våras tillsammans med vänsterpartiet för att avslå den dåvarande majoritetens byggplaner, eller att åtminstone återremittera ärendet.

Så frågan är, vad händer nu när oppositionen ingår i en ny majoritet?

Argumenten mot att bygga i Brunnsparken är fortfarande desamma och lika starka – miljö, klimatförändringar och översvämningsrisker, kulturhistoria, strandskydd. Det blågröna stråket genom Brunnsparken är dessutom omistligt för Söderköpings attraktivitet som turiststad.

Naturskyddsföreningen har också markerat att man kommer att överklaga i högre instans om Mark- och miljödomstolen, mot förmodan, skulle avslå de överklaganden som lämnats in.

Detta är ytterligare ett argument att ge upp planerna på byggnation i parken. Tidsutsträckningen kommer att sträcka sig över en betydande tidsrymd. Hittills har inte Mark- och miljödomstolen på allvar tagit upp frågan, man har inte ens gjort sonderingar med berörda parter. Nu har man emellertid fått en förfrågan från Naturskyddsföreningen om att göra studiebesök på plats.

Så min fråga till berörd ordförande blir således:

  • Vad är den nya majoritetens uppfattning beträffande den gamla s-m-mp-majoritetens beslut om byggnation i Brunnsparken?

 

Söderköping, den 24 oktober 2018

 

Malin Östh (v)                    Björn Grip (v)                                           Marja Bergström (v)

Motion . Ställ krav på sysselsättning i offentliga upphandlingar

Ovanstående rubrik för den här motionen var också rubrik på en debattartikel av generaldirektörerna för upphandlingsverket respektive arbetsförmedlingen, Inger Stark respektive Mikael Sjöberg (DN 21/10). Debattörerna redovisar att flera EU-länder idag använder upphandling som ett arbetsmarknadsinstrument.

Artikeln är sedan en argumentation för att den offentliga sektorn ska ställa sysselsättningskrav när man gör upphandlingar. Detta är uppenbarligen möjligt enligt direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling, LOU-direktivet.

Det finns idag ett treårigt EU-projekt som leds av Upphandlingsmyndigheten och finansieras av Europeiska socialfonden. Samarbetspartners i detta projekt är Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Stockholms stad och Trafikverket. Det finns även transnationella partners involverade.

Enligt de nationella bestämmelserna om villkor för fullgörande av kontrakt får en upphandlande organisation, till exempel en kommun, ställa särskilda villkor på hur ett kontrakt ska fullgöras. Man har stor frihet att definiera föremålet för upphandlingen och ta såväl miljöhänsyn som sociala hänsyn, inklusive sysselsättningsambitioner.

I samband med att omläggningen av E22 i en ny sträckning runt Söderköping kommer det att bli många nya jobb, såväl infrastrukturprojekt som bostads- och servicebyggande. För att just markera sysselsättningens betydelse i sammanhanget borde det ställas krav på sysselsättning och arbeten när upphandlingarna görs.  Även Albogadalens byggnation borde vara attraktivt som ett projekt där sysselsättningskrav ställs när upphandlingar ska göras.

Vi föreslår:

  • att kommunstyrelsen uttalar som sin ambition att ställa krav på sysselsättning vid större offentliga upphandlingar;
  • att KS tar ställning till vilka investeringsprojekt som kan vara aktuella och återkommer till Kommunfullmäktige med en redovisning av detta inom ett år.
  • att KS hos Upphandlingsmyndigheten undersöker förutsättningarna att delta i EU-projekt liknande ”Sysselsättning genom offentlig upphandling”.

 

Söderköping den 22 oktober 2018,

Vänsterpartiet i Söderköping

Malin Östh                          Björn Grip                           Marja Bergström

Vänsterpartiet växer – nu 25 000 medlemmar och nu tre mandat i Söderköping

Vänsterpartiet växer så det knakar. Nu är Vänsterpartiet uppe i 25 000 medlemmar, vi har också utökat med ett mandat till i Söderköping, nu har vi tre mandat .

 

– Vi är glada men inte speciellt förvånade. Vi har länge sett att människor är trötta på ojämlikheten och vill göra något åt det. Ett sätt är att gå med i Vänsterpartiet, säger Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet.

För tillfället är det fler än någonsin som väljer att gå med i Vänsterpartiet. Bara under augusti i år ansökte 2448 personer om medlemskap.

– Det handlar om att många fler ser oss som den kraft som kan förändra samhället. Men det handlar också om hur vi ser på våra medlemmar. Jag upplever en stor kontrast mellan oss och andra partier som mer betraktar medlemmar som en nödvändigt ont. I vårt parti ser vi alla som en tillgång och det finns massor av saker att göra. Vi bygger en rörelse där alla får plats.

– Vi har haft en ökande tendens ända sedan 2009. Det är bara vi och Sverigedemokraterna som har en stadig ökning, säger Aron Etzler.

Sedan Jonas Sjöstedt valdes till partiordförande har Vänsterpartiet mer än fördubblat sitt medlemstal och redan i våras kunde partiet visa upp de högsta medlemssiffrorna på 50 år. Totalt i år har 7819 personer ansökt om att bli medlemmar i Vänsterpartiet.

1 2 3 42