Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Motion …. – Öppna upp styrelse- och nämndsammanträden för offentligheten

Speakers cornerDet finns sedan något decennium möjlighet att ha öppna nämndsammanträden, om fullmäktige så beslutar. Denna möjlighet kom till i strävanden att kommunpolitiken ska vara mera öppen och transparant för medborgarna. Det var bland annat folkpartiet och vänsterpartiet som var drivande i den utredning som ledde fram till den möjlighet om öppna nämndsammanträden som riksdagen i relativ enighet har beslutat om.

Ett genomtänkt förhållningssätt kring en sådan förändring är viktig. Det finns nämligen goda argument för att inte tillåta detta, exempelvis;

att det blir en hämsko på ledamöternas debattlusta;

att  kompromisser kan blir svårare att åstadkomma i känsliga frågor där överläggningar och diskussioner mellan ledamöterna krävs.

I Hällefors kommun har man hittat en i vårt tycke bra avvägning:

Man börjar sammanträdet med en gemensam beredning för hela styrelsen/nämnden på förmiddagstid, där inriktningen på besluten i praktiken blir klar. Denna del av sammanträdestiden är inte offentlig. Därefter har man det offentliga nämndsammanträdet på eftermiddagstid, då partierna anger sina ställningstaganden inför allmänhet och press. Fördelen med detta upplägg är att förståelsen från allmänheten för partiernas hållning har ökat.

Upplägget har vunnit allmän acceptans och intresset för kommunpolitiken, inte minst från lokala media är stort. Den relativt goda kontakten med allmänheten tillskrivs bland annat dessa öppna styrelse- och nämndsammanträden.

Med hänvisning till ovan redovisade erfarenheter, föreslår vänsterpartiet fullmäktige besluta;

–          Att Söderköpings nämnder och styrelse ges möjlighet att på försök genomföra öppna sammanträden i enlighet med ovanstående Hälleforsmodell,

–          Att försöket utvärderas efter något års försöksverksamhet.

För vänsterpartiet i Söderköping

 

Bernt Schneider                  Christina Larsson                Marja Bergström               Björn Grip