Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Vänsterpartiets budgetförslag 2009 . Samt flerårsförslag 2009 – 2010

Vi menar dock att behoven inom framför allt äldreomsorgen är så stora att det krävs ytterligare tillskott. Detta – tillsammans med att avsättningar behövs för att möta den ökade pensionsskulden – gör det nödvändigt att höja skatten.

Pensionskostnaden ökar nu kraftigt varje år under en följd av år, åtminstone fram till 2021. Det är oansvarigt att dölja dessa kostnader.

Det finansiella utgångsläget är betydligt sämre idag jämfört med i somras när treårsbudgeten togs. Att panikspara i ett sådant läge är emellertid ingen bra åtgärd, tvärtom. I en lågkonjunktur är det viktigt att den offentliga sektorn försöker bromsa nedgången i marknadsekonomin och hålla uppe verksamhet och sysselsättning. Vi är därför beredda att i detta läge acceptera ett sämre resultat.

Vi anser att majoriteten saknar täckning för sin optimism när det gäller befolkningsutvecklingen och är inte beredda att göra befolkningsprognoser som är orealistiska. Vi håller oss till de bedömningar som görs av SCB och kommunala invånarregistret (KIR), och får därför göra lägre – men realistiska – antaganden beträffande skattekraften.

Vi har noterat att Ramunderstaden har fått i uppdrag att göra en affärsplan. Det är positivt att diskussioner äntligen tagits upp med bostadsbolaget. Vänsterpartiet vill gå ett steg längre och ge Ramunderstaden i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att bygga hyreslägenheter. Detta framför allt för att människor i egna hus- där barnen kanske är utflugna – ska ha en möjlighet att flytta inom kommunen. Samtidigt ges därigenom ökade möjligheter för barnfamiljer att etablera sig i Söderköping.

Vänsterpartiet anser att det är nödvändigt att göra ytterligare omfördelningar mellan framför allt barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden till följd av demografiska förändringar. Vi vidhåller därför våra förslag sedan Kf-beslutet i juni kring treårsbudgeten.

Vi anser fortfarande att det är nödvändigt att bygga ytterligare en avdelning särskilt boende för äldre. Det är dock orealistiskt att klara detta under nästa år.

Vänsterpartiet anser också att det är nödvändigt att erbjuda nattöppen barnomsorg. Vi återkommer även i denna fråga när det är dags att formulera nästa treårsbudget.

Vänsterpartiets markering av vikten av ungdomskultur har – tillsammans med medborgarinitiativ – resulterat i att kommunen är på väg att skaffa sig ett program för barnkultur. Det är gott och väl. Det krävs emellertid också pengar. Vänsterpartiet fortsätter därför sin markering och avsätter ytterligare resurser till ungdomskultur och studieförbund.

Beträffande kravet på kommunekolog som väcktes i våras av miljöpartiet har vi samma uppfattning och avsätter därför pengar för detta.

Vikten av en familjecentral kan inte nog betonas. Det är en orealistisk bedömning att det går att dribbla bort sitt ansvar och skjuta över alla kostnader på landstinget. Vänsterpartiet avsätter pengar för att markera att vi inte vill riskera att projektet rinner ut i sanden eller skjuts upp ytterligare.

Resultat – vid Budgetberedningens början 1/10                  2.450

Uppskrivning av Pensionskostnader                                    –  1.000

Ränta anläggningslån                                                                   1.100

Ny skatteprognos 10/10                                                         –  4.800

Resultat  15/10                                                         – 2.250

Oförändrad utdebitering                                                2.400

Skatteintäkter befolkn.prognos 14.025 pers                        3.000

Resultat 2008-10-16                                                 3.150

                    

                           Vänsterpartiets budgetförslag 2009

 

V-förslag: kkr (i förhållande till alliansens budget) år    2009

                     

Intäkter

Utgångsläge 16/10                                                            3.150            

Skatteintäkter befolkningsprognos (KIR) 13.960 pers   –  2600

Höjd utdebitering (60 öre) (21:95)                           14400           

Demografiförändringar, BUN (antal barn x 74 kkr)                   1350             

Inget vårdnadsbidrag                                                                        500               

Summa intäkter (ökade intäkter jfrt alliansen)      16.800          

Utgifter

Ytterligare 16 pl. i äldreboende 2010-07-01   —-                                      

Utökning av personal äo, grundbemanning, inklusive                          

från deltid till heltid inom äo                       – 4000             

Nattöppet dagis fr. o m 2010-07-01                         —-                

Utökad vuxenutbildning och KY-utbildning        – 1500             

Satsning på ungdomskultur och studieförbund – 1000             

Förbättrad sophantering                                               – 1000             

Kommunekolog                                                                –   150

Familjecentral                                             -1.000

Satsning på cykelvägar (statliga pengar)                                            —-                 —

Satsning på byggande av hyreslägenheter gm

borgensåtagande för Ramunderstaden                                          —-                 —-                

Avsättning för pensionsåtaganden före 1998                      – 6.000            

                     

Resultat (v-alternativet)                                                                   + 2.150            

                                                      

 

V-FÖRSLAG TILL BUDGET 2009-2011

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET 2009-2011, kkr:

 

 

 

 

BUDGET

BUDGET

BUDGET

 

2009

2010

2011

RESULTAT -BB-BESLUT (OKT 2008)

3 150

3 751

7 665

 

 

 

 

Skatteintäkter (13 960 inv)

-2 600

-2 600

-2 600

 

 

 

 

Höjd utdebitering 60 öre (21:95)

14 400

14 700

15 400

 

 

 

 

Bun; demografiförändring

1 350

2 900

4 000

 

 

 

 

Bun; ej vårdnadsbidrag

500

500

500

 

 

 

 

Sn; Ytterligare 16 platser i äldreboende (2010-07)

0

-4 080

-8 160

 

 

 

 

Sn, utökn av personal äo, grundbemann, inkl

-4 000

-4 000

-4 000

höjd sysselsättn grad

 

 

 

Bun; nattöppet dagis (2010-07)

0

-1 000

-2 000

 

 

 

 

Bun; utökad vuxenutb och KY-utbildning

-1 500

-1 500

-1 500

 

 

 

 

Ks; ungdomskultur och studieförbund

-1 000

-1 000

-1 000

 

 

 

 

Tf; förbättrad sophantering

-1 000

-1 000

-1 000

 

 

 

 

KS, kommunekolog i samarbete m annan kommun

-150

-300

-300

med start 2009 07 01

 

 

 

Sn; familjecentral

-1 000

-1 000

-1 000

 

 

 

 

Avsättning pensionsåtaganden

-6 000

-5 000

-5 000

 

 

 

 

RESULTAT -V-FÖRSLAG

2 150

371

1 005