Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Angående nationella prov i grundskolan

Bakgrund; Söderköpings kommun har av Utbildningsdepartementet inbjudits att lämna synpunkter på promemorian ”Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan m m”. Barn- och utbildningsnämnden har därför fått ärendet på remiss av Kommunstyrelsen.

  

Synpunkter

Vi är kritiska till att redan i årskurs 3 införa nationella ämnesprov i svenska och matematik av följande skäl:

– Det finns stora olikheter mellan barn i den åldern, då det gäller mognadsnivå   – både fysiskt, socialt och intellektuellt. Idag finns inga kunskapsmål i årskurs 3. Tydliga och detaljerade uppnåendekrav i svenska och matematik måste därför formuleras, vilket kommer att försvåra individualisering av undervisningen. De nationella proven kan komma att få en styrande effekt.  Den pedagogiska och metodiska variationen och mångfalden som tar hänsyn till barnens olika mognadsnivå,  individuella förutsättningaroch intressen kan förloras och lätt mätbar ytkunkskap kan komma att prioriteras.  En focusering på kunskapsmålen gör att andra, affektiva mål som samarbetsförmåga, kreativitet etc. – riskerar att komma i skymundan. Personlighetsutvecklingen och skolans fostrande roll kan därmed bli eftersatt. 

– Genom förslaget förändras också själva syftet med de nationella proven. I stället för en generell och nationell utvärdering av skolsystemet syftar de föreslagna nationella proven till att identifiera elever som inte nått kunskapsmålen. Vi menar att den möjligheten redan finns i dag genom den mångfald av diagnostiska prov som utvecklats.

– Med en ensidig focusering på mätbara kunskapsmål kommer det att bli svårare för skolor som arbetar med alternativa pedagogiska metoder att komma till sin rätt. Det gäller främst Waldorfskolan som arbetar efter en egen läroplan.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi avstyrka förslaget om obligatoriska nationella ämnesprov i årskurs 3.

 I årskurs 5 kan vi acceptera nationella ämnesprov om dessa är anonyma, centralt rättade och har till syfte att "ta temperaturen på skolsystemet".