Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Ändra resursfördelningen till rektorsområdena efter behov

Grundskolorna får idag i princip pengar efter hur många klasser som finns på respektive skola. Systemet är varken effektivt eller rättvist. Det innebär att man undviker att samordna undervisning mellan klasser och att man naturligtvis i det längsta undviker att lägga samman två små klasser.

  

Vidare är skolornas elevgrupper väldigt olika socialt och ekonomiskt. Möjligheterna att få hjälp och stöd hemifrån varierar mycket beroende på om barnen har två föräldrar med akademisk utbildningsbakgrund eller om man lever tillsammans med en förälder som dessutom är lågutbildad. Är föräldrarna dessutom från ett annat land blir svårigheterna att stödja barnen i skolan ännu större.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi föreslå;

–         Att ett nytt resursfördelningssystem mellan rektorsområdena utarbetas, där fördelningen i princip utgår från antalet elever, inte antalet klasser;

–         Att hänsyn tas till socio-ekonomiska faktorer, där en viktning sker;

o       med utgångspunkt från om barnen lever med en eller två föräldrar,

o      om barnen har föräldrar som kommer från utomnordiska länder, samt

o      föräldrarnas utbildningsbakgrund;

–         Att en särskild pott för barn med särskilda behov finns kvar, men där förfarandet med utredning ses över för att resurser i enskilda fall snabbare ska komma berörd elev till godo;

–         Att Barn- och utbildningsnämnden (Bun) och dess kansli ges i uppdrag att utarbeta ett sådant system.

Marja Bergström (v)                                               Friederike Gerlach (mp)

Christina Larsson (v)                                                   Benny Andersson (mp)