Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Tidiga betyg ger alltför snäv inriktning på skolans uppgifter

Bergaskolan vill på försök införa betyg för årskurs 7 elever. Förutom att detta inte är möjligt med nuvarande skollag tycker vi att det är en dålig idé. Vi tycker att betygen ger en begränsad och ensidig focusering på kunskapsmålen och dessutom motverkar en pedagogik som bygger på elevers samarbete och förmåga att socialt fungera tillsammans.

Betyg sägs i grunden ha tre funktioner: 

  • information till eleven själv och dess föräldrar om hur väl den enskilde eleven klarar av skolarbetet och dess mål i olika ämnen 
  • information till skolledning, -förvaltning och –nämnd om hur väl skolan fungerar 
  • som underlag för urval vid ansökan vidare till högre utbildningar (och så småningom jobb)
  • Vi menar att informationen till elev och föräldrar beträffande skolarbetet sker bättre genom omdöme och föräldrasamtal.

Information till ansvariga instanser om hur väl skolan fungerar kan också ske – och sker – på annat sätt. Exempelvis ger centrala prov en god indikation på hur väl kunskapsmålen uppnås.

Det är emellertid inte enbart kunskapsmålen som behöver utvärderas. Väl så viktigt är hur bra eleverna utvecklas personlighetsmässigt och som blivande ansvarstagande medborgare. Här finns det anledning för såväl skolledningar som politiskt ansvariga och förvaltningsledning att fundera över hur utvärderingen kan bli bättre. Hur klarar exempelvis respektive skola av att undvika social utslagning och mobbning?

När det gäller urval för fortsatta studier är detta inte aktuellt förrän i årskurs 9 när ansökan till gymnasieskolan lämnas in.

Det finns således – förutom nuvarande legala hinder – enligt vårt förmenande inga skäl att införa ytterligare betygsättning i grundskolan.

Björn Grip (v), ledamot Barn- och utbildningsnämnden, Söderköping

Gunilla Åhlander (mp), ersättare Barn och utbildningsnämnden, Söderköping

Svar till Bergaskolans föräldraråd, Anders Senestad, Eva Cox och Ibrahim Sehalic

HELHETSSYN PÅ ELEVENTrevligt att vi fick igång en betygsdiskussion!

Naturligtvis förstår vi att Bergaskolans föräldrar vill sina barns bästa! Vi är dock av den uppfattningen att betyg i sig skapar stress och prestationshets. Det är därför vi gärna ser personliga omdömen istället.

Nu är ju systemet sådant att man jämförs via betyg vid antagning till gymnasiet. Men varför räcker inte utvecklingssamtalen och omdömen som de är utformade idag som riktlinje för hur eleverna behöver förbättra sig? Det är ju trots allt viktigare att man som elev lär sig saker i grunden, utvecklar en helhetssyn och ett självständigt tänkande, än att man hela tiden strävar efter en ytlig detaljkunskap. Något som lätt blir effekten av betygshets. Denna jakt fortsätter sedan på gymnasiet.

Vi tycker att en kontinuerlig kontakt och tydliga omdömen bör räcka en bra bit på väg.

De elever som behöver stöd är vi övertygade om att Bergas duktiga lärare upptäcker ändå!

Vi anser inte heller att betyg är en bestraffning, endast att det är ett otillräckligt system för att mäta människors kunskaper, och människan som en helhet.

 Enligt uppgift lär regeringen presentera ett förslag beträffande tidigare och tätare betygssättning.

Vår uppfattning är att vi bör invänta regeringsförslaget och riksdagens behandling av detta. Det finns ingen anledning för Söderköpings kommun att ha för bråttom, det är bättre att invänta framtida lagstiftning!

 Björn Grip (v) . Gunilla Åhlander (mp)