Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Alternativt förslag gällande hur skolan ska organiseras

Det är rimligt att utreda hur skolan ska organiseras inte enbart beträffande stadieindelning utan även beträffande vilka skolor/rektorsområden som det är motiverat att använda sig av långsiktigt med hänsyn taget till såväl pedagogisk kvalitet som demografiska förhållanden och ekonomi.

Alternativt förslag gällande hur skolan ska organiseras:

Det är rimligt att utreda hur skolan ska organiseras inte enbart beträffande stadieindelning utan även beträffande vilka skolor/rektorsområden som det är motiverat att använda sig av långsiktigt med hänsyn taget till såväl pedagogisk kvalitet som demografiska förhållanden och ekonomi.

Jag föreslår därför att Barn- och utbildningschefen ges uppdraget att göra en utredning av alternativa modeller för stadie- och skolorganisation inom grundskolan, där direktiven ska vara följande;

– att utreda och presentera alternativa förslag till stadie- och skolorganisation samt   rektorsområden,

– att förslagen utan att ta egen ställning bör utgå från två tydliga alternativ;

a)      med en förändring av stadieindelning till F-5 och 6-9-skolor,

b)      med en sammanhållen högstadieorganisation med utgångspunkt från nuvarande stadieindelning,

– att belysa  konsekvenserna av dessa förslag bland annat med utgångspunkt från pedagogik, demografi och ekonomi samt skolornas sociala betydelse på landsbygden

– att presentera realistiska tidsplaner och modeller för förankring och genomförande av de alternativa förslagen.

 Björn Grip (v) .Ledamot BUN . Söderköpings kommun

________________________________________________________________

Hej!

Lite funderingar och tankar från Björn Grip, ledamot i Barn och Utbildningsnämnden.

Skolchefen hemställer i en skrivelse till BUN att förvaltningen tillsammans med rektorerna ska ges uppdraget att arbeta fram ett förslag till ny stadieindelning F-5 och 6-9. Förslaget kallas "pedagogiskt utvecklingsarbete inom grundskolan", men i praktiken är det ett organisatoriskt förslag som för lång tid omöjliggör sammanläggningar och därmed besparingar. I ett värsta scenario kan det bli så litet elevunderlag i Sankt Anna och Östra Ryd att en kommande majoritet kan tvingas till sammanläggningar med Mogata respektive V.Husby, men sannolikt är det lättare att låta skolkostnaderna ligga kvar och i stället fortsätta att urholka äldrevården.
Förslaget kommer att föreläggas nämnden i morgon, och arbetsutskottet har yrkat bifall.

Jag är starkt kritisk och bekymrad för detta. Det innebär att möjligheterna att dra ner kostnaderna i paritet med ett fallande elevantal i praktiken blir en omöjlighet. Samtidigt kommer elevunderlaget på landsbygdsskolorna att urholkas snabbare med en årskurs mindre. Och det är kraftiga minskningar av elevantalet som det handlar om, vilket får till följd att kostnaderna per elev ökar i motsvarande grad. Med andra ord, möjligheterna att göra förändringar genom sammanslagningar av klasser/rektorsområden/skolor omöjliggörs. Möjligheterna att i takt med att allt fler äldre behöver vård och särskilt boendestöd kommer att bli svårt att tillgodose när skolorganisationen är fastlåst.

Jag tycker också att det är orimligt att låta rektorerna komma in i utredningen i detta skede. I realiteten kommer dom att göra upp om ordningen och det kommer att bli mycket svårt för KS/KF att göra omfördelningar av resurserna. Kommunstyrelsen (KS) bör åtminstone kräva att nämnden för KS presenterar inte enbart pedagogiska konsekvenser utan även demografi och ekonomi.

Jag kommer att lägga ett alternativt förslag, och reservera mig för detta. Förslaget – som bifogas – går ut på att förvaltningschefen – utan rektorer – ska ha ett uppdrag att utreda  och presentera alternativa förslag till skolorganisation och stadieindelning med utgångspunkt från pedagogik, demografi och ekonomi samt sociala konsekvenser för landsbygdsskolorna vid en indragning av årskurs 6 till högstadiet.

Björn Grip (V)

____________________________________________________________________

Hej!
Det blev en halv seger i två viktiga ärenden vid senaste Bun-sammanträdet igår 5/12 –07

– Beträffande budgetförslaget vann oppositionen en omröstning med siffrorna 9-2. Det gällde mitt krav på att budgetposterna enskilda verksamheter inom barnomsorgenoch barn med särskilda behov ska redovisas för sig. Bägge posterna redovisas idag under samlingsrubriken BUN diverse, en budgetpost som är större än de flesta rektorsområdena.
Mitt krav att vi skulle få ta ställning till pengarna för dessa verksamheter redan i årets budget vid senare tillfälle avstod jag dock ifrån för att inte mina nya bundsförvanter inom alliansen skulle backa från sitt stöd. Mycket roligt att vinna en votering!

– När det gäller frågan om "pedagogisk utveckling", dvs att flytta in åk 6 till högstadierna – fick jag också stöd från s, c- och fp-representanterna för att man bör titta bredare på frågan (se tidigare mail i förrgår). När Senestad förstod att han skulle förlora föreslog han återremiss, vilket snabbt tillstyrktes först av Mattias Ravander (s) och sen av Carola (c). Jag lät mig nöja med detta.
 
Det går att påverka!  
Björn V-ledamot i Bun