Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Borgeligt budgetförslag för 2008-2010 försämrar för ung som äldre.

Vänsterpartiets budgetförslag är i likhet med övriga partiers budgetar en förhållandevis svag budget, även om den visar på ett överskott i ungefär samma storleksordning som övriga partier. Målet att hålla inne 2% av intäkterna nås ej. Pensionsavsättningarna är fortfarande otillräckliga i samtliga partiers budgetförslag. Samtidigt är det viktigt att påpeka att v-förslaget är försiktigt på intäktsidan. Det finns flera poster som bör resultera i ökade intäkter, men som ej medräknats.

Vänsterpartiets budgetförslag är i likhet med övriga partiers budgetar en förhållandevis svag budget, även om den visar på ett överskott i ungefär samma storleksordning som övriga partier. Målet att hålla inne 2% av intäkterna nås ej. Pensionsavsättningarna är fortfarande otillräckliga i samtliga partiers budgetförslag. Samtidigt är det viktigt att påpeka att v-förslaget är försiktigt på intäktsidan. Det finns flera poster som bör resultera i ökade intäkter, men som ej medräknats.

Vänsterpartiet avvisar borgaralliansens  förslag om skattesänkningar. Vi är även beredda att  avsätta 10 "skatteöre" framför allt för att säkerställa en satsning på ungdomskultur och folkbildning. Vi menar att detta är viktiga markeringar i en kommun som sorgligt eftersatt stödet till folkbildningen och kraftigt begränsat möjligheterna till ungdomar att ha ett alternativ till kommersiell fritid.

Vänsterpartiet visar tydligt i den här budgeten att vi är ett feministiskt parti. Bland annat gör vi en satsning på nattöppet dagis! Det är helt nödvändigt för att det ska vara möjligt för föräldrar som arbetar på scheman eller i skiftarbete. Och det är kvinnorna som i allt större utsträckning arbetar i verksamheter och på arbetsplatser som förutsätter obekväm arbetstid. För att kunna behålla eller söka allt fler arbeten krävs barnomsorg dygnet runt och det är en skyldighet – anser vi – att kommunen tillhandahåller detta.

Vänsterpartiet gör också en tydlig markering när det gäller kvinnoarbetsplatserna i kommunen. Vi gör det genom att avsätta pengar för ökad tjänstgöringsgrad inom äldrevård och hemtjänst. Det kommer att bli mycket svårt att rekrytera medarbetare till dessa arbeten om man tvingas jobba deltid och dessutom med arbetstid på obekväma scheman.

Vänsterpartiet vill avsätta särskilda pengar till lågavlönade och felavlönade kvinnor. Vi anser dessutom att löneantagandena har varit alldeles för låga. Men att nu göra en generell avsättning till löner är förhandlingsmässigt oklokt och dessutom anser vi att kommunen som arbetsgivare måste ha en tydlig lönepolicy som motverkar orättvisa kvinnolöner. Även om vi i det här läget – mitt under avgörande förhandlingsläge inte vill avsätta pengar i en offentlig budget – vill vi markera att vår vilja till att höja låga och felsatta (kvinno)löner är glasklar.

Vänsterpartiet menar slutligen att det är en felaktig utbildningspolitik att dra ner på möjligheterna till vuxenstudier. Dels är behoven stora när det gäller kompetenshöjande utbildning inom äldrevård, personlig assistent med flera yrken inom kommunens verksamhetsområde. Dels behövs en satsning på validering, det vill säga en bedömning av människors faktiska kunskaper för att mera individuellt anpassa – och ofta förkorta – en kompetensgivande utbildning. Vidare är det angeläget att förstärka och utveckla kvalificerad yrkesutbildning, (KY-utbildningar),  verksamheter som varit framgångsrika och som sannolikt kommer att utökas nationellt. Det är då viktigt att kommunen har en beredskap att bedriva nödvändigt utvecklingsarbete för att vara med och söka dessa statliga pengar.

Vänsterpartiet vill satsa på ytterligare 15 äldreboendeplatser som ska stå inflyttningsklara den 1/7 -09. Det är inhumant att låta äldre människor med stora vårdbehov behöva vänta i åratal. Dessutom blir Söderköpings kommun tvungna att anlita landstingets sjukhusvård för patienter som faktiskt är färdigbehandlade. Detta kostar stora pengar, på årsbasis 2-3 miljoner.

Vänsterpartiet finansierar dessa satsningar genom att omfördela pengar inom Barn- och utbildningsnämnden (BUN), vi föreslår dessutom en skattehöjning  -08  med 10 öre och vi avstår från att "skylta" med en budgetpost för löneökningar. Det finns dessutom anledning att anta att en höjd sysselsättningsgrad leder till ökade skatteintäkter, liksom att byggandet av ytterligare ett äldreboende  innebär minskade utgifter för "äldreboende på sjukhus". Vi avstår dock från att "räkna hem" dessa pengar eftersom det inte finns några säkra kalkyler på dessa poster.

Vänsterpartiets budgetförslag 2008 – 2010      

V-förslag: kkr                      2008                      2009                      2010

Resultat 17 april              – 4 079             – 3 226             – 3 797

Ny skatteprognos   7 200                      10 400                      10 800

Reserv för löneökning,     —-                 —-                 —-

Kostnadsutjämn (stb)            – 1 000             – 1 000             – 1 000

F d invest (justering)         2 600                2 600               2 600

Socialnämnden; justering           1 000                1 000               1 000

BUN; justering                        5 500                7 500               7 500

Ks, justering                              500                      500                     500

Resultat 9 maj                      11 721             17 774                      17 603

V-förslag                           

Oförändrad utdebitering            0                       2 500               5 000

Skattehöjning för kulturen     2 500                2 500               2 500

Förbättrade skatteintäkter

till följd av heltidssatsn                                                     +

Minskade utgifter för

färdigbehandlade sjukhuspat      +                        +

Satsn på ungdomskultur    – 1 000          – 1 000             – 1000

Stöd till folkbildn              – 1 000          – 1 000             – 1 000

Extra äldreboende 1/7 -09                                – 4 078             – 8 158

Från deltid till heltid inom

äldrevård och hemtjänst   – 2 000             – 2 500             – 2 500

Riktad kvinnopott      —-                 —-                 —-

Nattöppet dagis                                                              – 2 000             – 2 000

Utökad vuxenutbildning

(fr a vård, KY, validering) – 1 000             – 2 000             – 2 000

 Resultat (v)                           9 221             10 196              8 445