Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Särskilt yttrande från Marja Bergström

Vi bifaller motionen, men vill anföra följande:

Principiellt anser vi det vara förtroendevaldas uppgift att som sin första uppgift ha ett medborgarperspektiv och att föra en dialog med invånarna i kommunen.  Det finns en risk att  kontakter och besök med olika kommunala verksamheter – som föreslås i ovannämna motion – tränger undan det politiska uppdraget och medborgarperspektivet av intresse för arbetsgivaransvar och medarbetarperspektiv i olika kommunala verksamheter.

Det är också så att finansieringen av fullmäktigeledamöternas besök i form av förlorad arbetsförtjänst och  reseersättning tar resurser från möjligheten för partiföreträdare att ta ledigt från arbete för att hålla kontakt med olika medborgare och väljare i linje med motionen från Marja Bergström (v) angående likvärdig grundresurs för fullmäktiges partier.

Det ekonomiska stöd som föreslås utbetalas enligt Knutlings motion,  förstärker dessutom skillnaderna mellan partierna att på rimligt lika villkor möta väljarna-/medarbetarna. De större partierna med fler ledamöter får naturligtvis därmed ett ytterligare försteg framför partier med färre fullmäktigeledamöter.

Vi hade därför hellre sett att den av vänsterpartiet inlämnade motionen angående grundresurs till fullmäktiges partier hade bifallits. Denna motion har ännu ej fått något svar vilket är anmärkningsvärt med tanke på att det gått drygt 1 år och fyra månader sedan den inlämnats och registrerats.

Marja Bergström (v)                       Christina Larsson (v)