Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Orimligt hattande med ansvaret för gator och parker

Motiven från den nu moderatledda tekniska förvaltningen tycks vara ensidigt ideologiska. Någon ordentligt debatt i fullmäktige har inte förts, synnerligen sparsam information och diskussion i kommunstyrelsen, argumentation ur kvalitets- eller ekonomisk synvinkel har inte hörts..

Orimligt hattande med ansvaret för gator och parker

Kommunledningen har hattat fram och tillbaks när det gäller gatu- och parkunderhållet, vilket skapar befogad oro bland berörda kommunalarbetare. För något år sedan handlade det om att samordna personalen under tekniska förvaltningen med Ramunderpersonalens boendeskötsel under bostadsbolagets ansvar. Efter plötsligt chefsavhopp återkallades detta beslut och tekniska förvaltningen fick tillbaks sin personal.

Nu handlar det om att privatisera gatu- och parkunderhåll. Motiven från den nu moderatledda tekniska förvaltningen tycks vara ensidigt ideologiska. Någon ordentlig debatt i fullmäktige har inte förts. Information och diskussion i kommunstyrelsen har varit synnerligen sparsam. Någon argumentation ur kvalitets- eller ekonomisk synvinkel har inte hörts. Än mindre har allmänheten fått information bortsett från artikel häromdagen i Norrköpings Tidning.

Ansvaret för vad som händer med personalen verkar också oklart och otydligt. Enligt ordföranden i tekniska beredningen, Anders Senestad (m), arbetas det med individuella lösningar. Det enda rimliga enligt vår uppfattning är att man vid eventuell upphandling ställer krav på entreprenören att överta personalen med bibehållna anställningsvillkor. Att ägna sig åt social dumping genom privatisering är inte förenligt med god personalpolitik enligt vår uppfattning!

Frågan om park- och gatuunderhållet – sorgligt misskött förra vintern på grund av bristande anslag och dålig dialog med fastighetsägarna – är av allmänt intresse. Vi vill därför ställa några frågor till kommunalråden Berge, Eksmo och Senestad – för tydlighets skull svara gärna var för sig;

–         Kommer Ramunderstaden AB att få vara med och lägga anbud vid upphandlingen  

av tekniska tjänster?

–         Vilka kvalitetsmässiga och ekonomiska konsekvenser får en upphandling av de nu aktuella gatu- och  parkförvaltningsuppgifterna?

–         Vad blir konsekvenserna vid en upphandling för berörd personal?

–         Vem bär det politiska ansvaret när det gäller personalens villkor vid eventuell upphandling av park- och gatuunderhåll? Är det personalansvarige Eksmo eller tekniska beredningens ordförande Senestad?

Marja Bergström (v)                       Anders Nyhlén (v)

Ledamot i kommunstyrelsen          Ersättare i kommunstyrelsen