Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Reservation till Komunstyrelsens förslag till flerårsbudget 2007-2009

Vi (vänsterpartiet i Söderköping) menar att det är en svag budget som den borgeliga alliansen presenterar för 2007 – 2009. För att få ihop siffrorna har borgarna en alldeles för låg löne- och prisuppräkning.
Dessutom är ungdomskulturen och studieförbunden i stort sett bortglömda företeelser.

  

Reservation (v)

Kommunstyrelsens förslag till flerårsbudget 2007-09

 Vi menar att det är en svag budget som den borgerliga majoriteten presenterar. En skattesänkning år 2008 är fullständigt orealistisk. För att få ihop siffrorna har borgarna en alldeles för låg löne- och prisuppräkning. Dessutom är avsättningarna till de anställdas pensioner sorgligt underfinansierade. Resurserna till de gamlas hemtjänst är betydligt lägre än behoven och ligger långt under vad jämförbara kommuner avsätter, för att nämna ett exempel. Dessutom är ungdomskulturen och studieförbunden i stort sett bortglömda företeelser.

 Vänsterpartiet gör en markerad satsning på just ungdomskultur, särskilt ett ungdomens kulturhus, samt på studieförbunden. För att få utrymme för detta föreslår vi en mindre skattehöjning med 10 öre och därmed en utdebitering på 21:45. De ökade skatteintäkterna fördelas först efter det att det definitiva bokslutet har presenterats.

 Vänsterpartiet anser också att det krävs en ordentlig översyn av resursfördelningen mellan de stora förvaltningarna. Det är uppenbart att flera av socialnämndens ansvarsområden är kraftigt underfinansierade, särskilt gäller detta äldreomsorgen. Samtidigt ökar antalet äldre i Söderköpings kommun och därmed behoven av hemtjänst och äldreanpassade bostäder.

Å andra sidan hävdar sig Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden relativt väl när det gäller finansieringen av sina verksamheter, särskilt gäller detta förskolan. Samtidigt kommer antalet barn och ungdomar att kraftigt minska framöver.

 Mot denna bakgrund, föreslår vänsterpartiet att det inför nästa budgetarbete ges direktiv till kommunchefen; 

att förbereda för en omfördelning mellan förvaltningarna grundade på relevanta nyckeltal och i jämförelse med likvärdiga kommuner, i linje med det arbete som har genomförts av analysgruppen