Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Fortsatta nedskärningar i äldreomsorgen med moderat politik

Det är en svag budget som borgarna presenterar för fullmäktige på onsdag den 22 november 2006. För att återhämta tidigare underskott krävs att man i treårs-budgeten kalkylerar med ett överskott motsvarande 11 plus 8,6 plus 11 mkr. För att få utrymme med en skattesänkning 2008 gör man fullständigt orealistiska antaganden…

Fortsatta nedskärningar i äldreomsorgen med moderat politik

Söderköpings borgerliga majoritet, särskilt moderaterna, fortsätter att urholka ekonomin genom att driva krav på skattesänkningar i kommunen. Därmed riskerar man att urholka äldres behov av hemtjänst och bra boende.

Det är en svag budget som borgarna presenterar för fullmäktige på onsdag, den 22 november. För att återhämta tidigare underskott krävs att man i treårsbudgeten kalkylerar med ett överskott motsvarande 11+ 8,6 + 11 mkr. För att få utrymme med en skattesänkning 2008 gör man fullständigt orealistiska antaganden. Löne- och prisuppräkningen ligger på 2% , samtidigt som vi kan räkna med att nivån på avtalen i den kommande avtalsrörelsen snarare hamnar över än under 4%. Två procents skillnad mellan budgetkalkylen och förhandlingsmässiga realiteter innebär en utökning av kostnaderna med 7 mkr! Lägg därtill att avsättningarna till anställdas pensioner är sorgligt underfinansierade. Att inte göra ordentliga avsättningar är att blunda för realiteter och lämna över ansvaret till kommande generationer.

Äldres situation urholkas

Lägg därtill att resurserna för äldres behov är betydligt lägre än för jämförbara kommuner.. Kostnaderna för hemtjänst per vårdtagare år 2004 låg 38% lägre än jämförbara kommuner. Under åren 2003 till 2005 har antalet beviljade timmar ökat med 44% medan kostnaden har tillåtits öka med endast 8%. Kvalitén har därmed kraftigt försämrats. Det gäller även efter det tillskott på ca 5 miljoner per år till socialnämnden som vänsterpartiet tillsammans med centern, sossarna och miljöpartiet lyckades pressa fram i budgetberedningen

Antalet äldre kommer att öka kraftigt framöver. Behovet av hemtjänst kommer att öka, liksom behovet av särskilt anpassade äldrebostäder. För detta finns ingen beredskap. För att någorlunda åstadkomma samma kvalité i hemtjänsten till äldre som i jämförbara kommuner krävs ett tillskott till socialnämnden på ytterligare 5-6 mkr/år. I denna situation väljer moderaterna att pressa på för skattesänkningar. Det innebär en minskning av budgeten på ca 7,5 miljoner per år från 2008 om man nu lyckas få igenom sin vilja.

Vänsterpartiets uppfattning är att skatten snarare behöver höjas. Vi föreslår i det här läget en riktad höjning på 10 öre till ungdomskultur och studieförbund, ett bedrövligt försummat område i Söderköping. Vi anser att det finns en möjlighet att finansiera äldreomsorgen, om den nuvarande majoriteten kan förmås att avstå från skattesänkningen på 35 öre per skattekrona.

Omfördelning behöver prövas

Det finns en ytterligare möjlighet att någorlunda kompensera den urholkade standarden för våra äldre. I motsats till vad som gäller för våra åldringar i kommunen har skolan förhållandevis hyfsat med resurser. Det är inte fel, även om vi anser att det krävs en ordentlig översyn när det gäller fördelningen av pengar mellan de bägge förvaltningarna. Medan antalet äldre ökar och därmed behovet av hemtjänst och äldreboende, minskar elevkullarna kraftigt. Elevantalet i grund- och förskola låg vid millennieskiftet strax över 2000 elever, men beräknas minska till 1500 år 2010. Samtidigt har resurserna till barn- och ungdomsnämnden ökat förhållandevis kraftigt. Även i den kommande treårsbudgeten ges ett tillskott med 18 miljoner. Det innebär att kostnaderna per capita ökar rejält. Även om gymnasieskolan ytterligare något år får fler elever, kommer även den att inom en snar framtid få betydligt färre elever. Östsam har beräknat att år 2012 kommer behovet av gymnasieplatser till årskurs 1 i länet att vara 60% av nuvarande volym.

Ett ansvar för helheten måste prägla det politiska arbetet. Med tanke på de demografiska förändringarna anser vi att budgeten brister i detta avseende. Det krävs en översyn när det gäller fördelningen av pengar mellan de två stora förvaltningarna. Mot denna bakgrund föreslår vänsterpartiet i fullmäktige att det ges direktiv så att det skapas relevanta nyckeltal för bättre jämförelser mellan budgetarna för de olika förvaltningarna, främst barn- och utbildnings- samt socialnämnden.

Marja Bergström (v)