Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Yrkan från Vänsterpartiet inför nästa treårsbudget

Det krävs en ordentlig översyn av resursfördelningen mellan de stora förvaltningarna. Det är uppenbart att flera av socialförvaltningens verksamhetsområden är kraftigt underfinansierade, särkilt äldreomsorgen..

  Vänsterpartiet yrkar,

 Att inför nästa treårsbudget uppdrag ges till kommunchefen,

– att ta fram relevanta och jämförande nyckeltal i linje med analysgruppens tidigare    arbete,

–  att fortsätta och vidareutveckla samarbetet med analysgruppens jämförelsekommuner,

–  att komplettera detta med intervjuundersökningar hos brukarna, samt

–  att detta uppdrag särskilt inriktas på de stora förvaltningarna – BUN och Socialtjänsten.

Alternativ skrivning:

Det krävs en ordentlig översyn av resursfördelningen mellan de stora förvaltningarna.

Det är uppenbart att flera av socialförvaltningens verksamhetsområden är kraftigt underfinansierade, särskilt äldreomsorgen. Samtidigt ökar andelen äldre i Söderköpings kommun och därmed behoven av hemtjänst och äldreanpassade bostäder.

Å andra sidan hävdar sig barn- och utbildningsförvaltningen relativt väl när det gäller finansieringen av sina verksamheter, särskilt gäller detta förskolan. Samtidigt kommer antalet barn och ungdomar att kraftigt minska framöver.

Mot denna bakgrund, yrkar vänsterpartiet, att det inför nästa budgetarbete våren -07 ges direktiv till kommunchefen;

– att förbereda för en omfördelning mellan förvaltningarna grundade på relevanta nyckeltal och i jämförelse med andra kommuner, i linje med det arbete som genomfördes av analysgruppen 2005.